ܫܚܝܡܐ - ܕܨܦܪܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܡܙܡܘܪܐ ܢܐ

ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܟ ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܓ̣ܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܚܺܝ̣ ܚܛܳܗܰܝ̈܀

ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̣ܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ̱ ܘܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ ܕܰܟܳܢܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟ̣̈ܠܘܳܬ̣ܝ̱ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟ̣ܽܠ ܙܒܰܢ܇ ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܛܺܝܬ̣ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬ̣ܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܣܶܥܪܶܬ̣܀

ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܙܕܰܕܰܩ ܒܡܶܠܬ̣ܳܟ ܘܬܶܙܟ̣ܶܐ ܒܕܺܝ̈ܢܰܝܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܰܘܠܳܐ ܐܶܬ̣ܒܰܛܢܶܬ̣ ܘܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܛܶܢܬܰܢܝ̱ ܐܶܡܝ̱܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܨܒܰܝܬ ܘܟܰܣ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܕܚܶܟ̣ܡܬ̣ܳܟ ܐܰܘܕܰܥܬܳܢܝ̱܇ ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܘܶܐܬ̣ܕܰܟܶܐ ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܶܗ ܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ ܐܶܚܘܰܪ܀

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ̱ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܚܰܕܽܘܬ̣ܳܟ ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܰܟܺܝ̈ܟ̣ܶܐ܇ ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ ܘܟܽܠܗܶܢ ܣܰܟ̣̈ܠܘܳܬ̣ܝ̱ ܠܚܺܝ܀

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̣ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܽܘܚܳܟ ܬܩܰܢܬ̣ܳܐ ܚܰܕܶܬ̣ ܒܓ̣ܰܘܝ̱܇ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܝ̱܀

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܠܺܝ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܦܽܪܩܳܢܳܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܬܣܰܡܟ̣ܰܢܝ̱܇ ܕܰܐܠܶܦ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܽܘܪܚܳܟ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ̣ܳܟ ܢܶܬܦܢܽܘܢ܀

ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ̱ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̣ܳܟ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬ̣ܝ̱ ܘܦܽܘܡܝ̱ ܢܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬ̣ܳܟ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬ̣ܪܰܥܺܝܬ̣܇ ܕܶܒܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟܺܝܟ̣ܬܳܐ ܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ܀

ܐܰܛܶܐܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܨܛܒܶܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܣܩܽܘܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ܀


ܡܙܡܘܪܐ ܣܓ H

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܣܰܟܶܐ ܠܳܟ܀

ܠܘܳܬܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܘܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ̱. ܐܢ̱ܬ ܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ ܒܶܣܪܝ̱܇ ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬ̣ܳܐ ܘܰܡܛܰܪܰܦܬܳܐ ܕܒܳܥܝܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܛܰܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܣܰܓܺܝܐܘܬܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܐܝܟ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܕܰܠܳܢܝ̱ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ̱܀

ܗܳܟ̣ܰܢ ܚܳܪܬ̣ܳܟ ܒܩܽܘ̣ܫܬܳܐ܇ ܕܶܐܚܙܶܐ ܥܽܘܫܢܳܟ ܘܺܐܝܩܳܪܳܟ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܺܝ. ܕܰܚܛܺܝܬ ܣܰܓܺܝ ܘܰܐܪܓܶܙܬܳܟ. ܘܒܰܦܝܳܣܳܐ ܡܪܰܥܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܘܣܶܦ̈ܘܳܬ̣ܝ̱ ܢܫܰܒ̈ܚܳܢܳܟ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܺܝܘ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ̱ ܥܒܰܪ̈ܝ̱ ܠܪܺܝܫܝ̱. ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ̱܀

ܗܳܟ̣ܰܢ ܐܶܒܰܪܟܳܟ ܒܚܰܝ̈ܰܝ܇ ܘܒܰܫܡܳܟ ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝܕ̈ܰܝ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܳܟ ܡܳܟܣܳܐ. ܘܓܰܝܳܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܰܥܢܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܦ ܐܶܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܐܰܝܟ ܫܽܘܡܢܳܐ ܘܰܐܝܟ ܬܰܪܒܳܐ ܬܶܕܗܰܢ ܢܰܦܫܝ̱܇ ܘܰܒܣܶܦܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܦܽܘܡܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܕ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ̱ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܝ̱ ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ̱܀

ܐܶܬܕܟ̣ܰܪܬ̣ܳܟ ܥܰܠ ܬܶܫܘܺܝܬ̣ܝ܇ ܘܰܒܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܪܢܺܝܬ̣ ܒܳܟ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܺܝܬ ܐܝܟ ܗܳܝ ܬܺܬܳܐ. ܕܠܐ ܝܶܗܒܰܬ ܦܺܐܪܳܐ ܒܙܰܒܢܳܗ̇. ܘܰܦܩܰܕܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܬܶܬܦܣܶܩܝ̱. ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܺܝ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ܇ ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܟ ܐܶܣܬܰܬܰܪ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܺܝܬ ܐܝܟ ܗܰܘ ܥܰܒܕܳܐ. ܕܠܐ ܐܶܬܬܰܓܰܪ ܒܗܳܝ ܟܰܟܪܳܐ ܕܶܐܬܓܰܥܠܰܬ ܠܶܗ ܡ̣ܢ ܡܳܪܶܗ. ܡܢܺܝܢܝ̱ ܥܰܡ ܗܰܘ ܕܰܥܣܰܪ ܟܰܟܪ̈ܶܐ. ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܢܶܦܩܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܒܳܬ̣ܪܳܟ܇ ܘܰܥܠܰܝ ܣܶܡܟܰܬ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܡ̣ܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܝ̱. ܐܰܠܳܗܝ ܐܢ̱ܬ ܠܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ̱. ܙܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ̱. ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܗܶܢܽܘܢ ܒܥܰܘ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢ ܠܢܰܦܫܝ̱܇ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܒܬܰܚܬܳܝ̈ܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܦܺܝ̈ܥܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܘܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܘܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܠܚܰܪܒܳܐ ܘܡܶܐܟ̣ܽܘܠܬܳܐ ܠܬܰܥ̈ܠܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܇ ܘܡܰܠܟܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܘܰܐܡܠܶܟ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܛܳܒܳܐ ܕܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܦܰܪܩܶܗ. ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܘܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܟܽܠ ܕܝܳܡܶܐ ܒܶܗ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܣܬܟ̣ܰܪ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܕ̈ܰܓܳܠܶܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܕܬܺܐܬܶܐ ܬܢܰܚܶܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܩܪܺܝ ܒܩܳܠܳܟ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀


ܡܙܡܘܪܐ : ܩܝܓ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗ̱ܝ. ܪܰܒ ܗ̱ܽܘ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܘܪܳܡ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝ̣ܩܳܪܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܐܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܝܳܬܶܒ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܚܳܙܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܡܪܺܝܡ ܡܶܢ ܩܺܩܰܠܬܳܐ ܠܒܳܝܫܳܐ ܕܢܰܘܬܒܺܝܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ܀

ܡܰܘܬܶܒ ܥܩܰܪܬܳܐ ܒܒܰܝܬܐ. ܘܶܐܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ: ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܘܡܰܩܦܝܢ ܡܙܡ̄ ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: H

ܐܠܗܳܐ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱ ܕܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܘܡܰܚ̈ܫܽܘܠܐܷ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ ܐܷܬܟܰܪܟܽܘܢܝ̱. ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܠܐ ܐܷܛܒܰܥ ܒܝܰܡܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܐܷܠܐܴ ܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܱܘܫܶܛ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܐܻܝܕܳܟ ܐܝܟ ܕܰܠܦܶܛܪܳܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܰܠܝ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܐܱܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒܷ̈ܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܐܷܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܐܱܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡܷ̈ܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܣܺܝ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܱܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܕܨܦܪܐ
ܒܩ̄: ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ
ܓܘܫܡܐ ܫܬܝܬܝܐ H

ܦܬܓ: ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ: ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕܟܰܝܴ̈ܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܗܘܰܘ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܩܳܡ ܦܺܝܢܚܶܣ ܘܨܰܠܺܝ ܗܘܳܐ ܘܰܟܠܐܴ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܒܝܰܕ ܦܺܝܪܡܶܗ. ܚܰܣܺܝ ܠܥܰܡܳܐ ܘܪܰܥܺܝ ܠܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܐܱܢܬܽܘܢ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܰܢܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܘܰܘ ܒܰܥܳܝܷ̈ܐ ܚܠܳܦ ܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܕܶܐܚܰܕܘ ܓܰܘܣܳܐ ܒܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܦܪ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܡܕܰܒܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܪܘܺܝܚ ܠܶܗ ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܢܷ̈ܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܟܽܠܫܳܥ ܣܳܓܶܕ ܠܶܗ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܰܢܗܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܨܰܦܪܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ ܐܱܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ. ܕܰܢܝܰܒܶܒ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܐܷܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܐܻܝܢ ܛܰܠܝܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܱܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܰܢܬܳܐ ܕܠܳܗ̇ ܗܘ ܡܢܰܨܰܪ ܗܘܰܝܬ. ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܡܰܪܝܰܡ ܗܺܝ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܰܘ ܓܰܢܳܢܳܐ ܕܢܰܨܒܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܫܠܳܡܠܶܟܝ̱ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܴܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܘܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܳܢܰܚ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ. ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܽܘܦ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܡܰܢ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܒܬܽܘܠܶܝ̈ܗ̇ ܩܰܒܠܰܬ ܒܰܛܢܳܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܷܬܢܰܒܺܝ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܀

ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܠܶܟܝ̱ ܨܳܐܪ ܗܘܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܐܷܠܐܴ ܡܳܪܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܟܡܳܐ ܐܷܬܡܰܟܰܟ ܡܛܠ ܐܴܕܳܡ ܕܢܰܦܢܶܝܘܗܝ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܩܰܕܶܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܐܓܽܘܪ ܦܳܥ̈ܠܐܷ ܠܟܰܪܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܱܒܽܘܗܝ. ܘܶܐܓܰܪ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܐܦ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܥܣܰܪ ܘܰܚܕܳܐ ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܒܨܰܦܪܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܪܰܢ ܐܷܡܰܪ ܕܰܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ. ܕܰܣܢܰܝܬܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܟܽܘܢ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܓܰܢܬܳܐ ܘܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܐܷܡܰܪܘ ܠܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܐܱܝܢܰܘ ܚܶܙܘܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܚܙܰܝܢܰܢ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܰܠܛܺܝܫܺܝܢ ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ. ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܓܳܕܠܐܴ ܟܠܝ̈ܠܐܷ ܘܣܳܝܡܳܐ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܕܨܦܪܐ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܷܬܰܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܡܶܕܝܰܢܳܝܷ̈ܐ ܘܰܐܣܩܽܘܗܝ ܡ̣ܢ ܓܽܘܒܳܐ. ܠܝܰܘܣܶܦ ܛܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܪܳܚܶܝܠ ܘܰܬܩܰܠܘ ܛܺܝ̈ܡܰܘܗܝ. ܘܕܰܒܪܽܘܗܝ ܘܶܐܙܰܠܘ ܡ̣ܢ ܬܰܡܳܢ ܠܐܱܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ܀

ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܷܙܕܰܒܰܢ ܝܰܘܣܶܦ ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܨܰܠܺܝ ܬܰܡܳܢ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܷܡܰܪ. ܡܳܪܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܽܘܡܩܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܠܶܘܝܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܟܣܶܢܝܳܐ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܦܬܓ̈̄: ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܷܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܚܰܛܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝܴ̈ܐ ܣܛܺܝܬ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܳܟ. ܗܰܒܠܺܝ ܕܰܐܘܕܶܐ ܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܘܶܐܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܺܐܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܒܰܬܪܰܥ ܡܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܩܽܘܫ ܐܷܠܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܐܻܝܬ ܠܰܢ ܕܰܢܦܺܝܣܳܟ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܰܢ. ܐܷܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܐ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟܷ̈ܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܐܻܝܩܳܪܶܗ܀

ܐܱܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ. ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ. ܛܳܒܷ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܠܐܴ ܕܰܨܠܽܘܬܰܢ ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܦܳܬܰܚ ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܐ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܩܳܠ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܦܰܢܶܐ. ܒܰܥܓܰܠ ܫܷ̈ܐܠܳܬܗܽܘܢ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܐ ܛܳܒܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܰܪܥܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡ̣ܢ ܕܳܪ ܠܕܳܪ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀


ܩܠܐ ܬܪܝܢܐ ܕܨܦܪܐ
ܒܩ̄: ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܘܗܝ ܬܰܠܡܝ̈ܕܶܐ
ܓܘܫܡܐ ܩܕܡܝܐ H

ܦܬܓ̄: ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܘܗܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܕܡܶܟ ܒܰܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܐ ܕܳܡܶܟ. ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܬܰܘ ܣܰܒܘ ܐܱܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܘܢܳܩܶܫ ܓܶܦܳܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܩܳܠܐܴ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܙܳܝܚܳܐ ܕܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܕܬܶܬܶܠ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܥܺܕ̈ܬܳܐ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܡܝܰܒ̈ܒܳܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܳܥܶܙ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܕܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܝܰܡܳܐ ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ. ܘܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܬܰܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܡܺܝܬܳܗ̇. ܘܰܡܠܰܝܬܳܗ̇ ܚܠܳܦ ܐܻܝܠܳܢܷ̈ܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܒܟܶܢܳܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܕܰܡܓܺܝܚ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ. ܘܙܳܠܰܚ ܠܐܱܪܥܳܐ ܒܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ: ܛܽܘܦܰܝ̈ ܚܰܠܒܳܐ ܝܺܢܶܩ ܗܘܳܐ. ܡ̣ܢ ܬܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܡܠܳܗ̇ ܬܶܗܪܳܐ ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܳܐ ܘܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ܀

ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܪ ܐܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܥܽܘܠܐܴ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡ̣ܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܐ ܕܳܐܷܨ ܐܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܗܰܘ ܕܕܳܨ ܠܐܘܪܥܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܗܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ. ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܀

ܡܰܫܟܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܗ. ܐܦ ܐܻܝܠܳܢܳܐ ܛܥܺܝܢ ܐܷܡܪܳܐ. ܕܰܚܠܳܦ ܐܻܝܣܚܳܩ ܐܷܬܩܰܪܰܒ. ܘܒܺܐܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܒܕܰܒܪܳܐ. ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ̱ ܪܳܫܡܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܒܰܪ ܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܚܙܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܨܳܪ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܫܒܺܝܚܽܘܬܳܗ̇. ܒܓܶܠܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܠܳܗܳܝܷ̈ܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܒܰܨܠܽܘܬ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܟܺܝ̈ܣܰܝ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܰܐܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܱܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܦܰܘܠܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥܺܕ̈ܬܳܐ. ܘܬܳܐܘܡܰܐ ܕܶܐܙܕܰܒܰܢ ܠܗܶܢܕܽܘ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܘ. ܐܱܦܺܝܣܘ ܘܰܒܥܰܘ ܡ̣ܢ ܡܳܪܰܢ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܛܥܺܝ̈ܢܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܠܐ ܕܳܥܟܺܝܢ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܒܰܕܡܳܐ ܨܒܺܝ̈ܥܺܝܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܐܻܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܛܠ ܡܳܢܳܐ. ܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ ܣܪ̈ܳܩܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ. ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܚܫܰܒܬܽܘܢ. ܫܡܰܥܢܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܡܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܝ̱. ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܗ̇܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ: ܒܣܺܝܥܬܳܐ ܗܳܝ ܦܶܛܪܽܘܣܳܝܬܳܐ. ܢܶܚܙܶܝܟ ܐܱܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܱܒܚܰܝ. ܕܳܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܦܷ̈ܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱. ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܳܟ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝ̈ܢ ܗܘܰܘ. ܐܱܘܕܳܐ ܒܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܝܳܠܽܘܕܳܟ܀

ܐܷܒܪ̈ܶܐ ܘܓܶܦܷ̈ܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܐܷ. ܩܢܰܝܬ ܐܱܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܬܩܰܒܶܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܒܓܶܦܷ̈ܐ ܬܶܦܪܰܚ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ. ܠܐܘܪܥܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܢܳܦܶܩ ܐܢ̱ܬ܀

ܕܫܡܘܢܝ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܫܡܽܘܢܺܝ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܒܰܬ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܐܠܳܗܳܐ ܥܒܶܕ ܠܺܝ ܕܺܝܢܳܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܱܢܛܺܝܰܟܳܘܣ. ܕܠܰܒ̈ܢܰܝ ܢܰܟܶܣ ܐܝܟ ܐܷܡܪ̈ܶܐ. ܘܰܥܠܰܝ ܓܳܙܶܡ ܐܝܟ ܐܱܪܝܳܐ܀

ܡ̣ܢ ܫܰܒܥܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܢܰܨܺܝܚ̈ܐ. ܐܴܡܪܳܐ ܠܶܗ ܫܡܽܘܢܺܝ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܠܐ ܝܳܗܒܳܢܝ̱ ܠܳܟ ܢܫܰܡܶܫ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܠܐܠܳܗܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܐܠܳܗܰܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܐܝܟ ܕܰܡܥܳܕܳܐ ܗܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܒܰܛܶܠܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ ܕܟܽܠ ܫܳܥ ܦܰܚܷ̈ܐ ܨܳܠܐܷ ܠܰܢ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܰܢ. ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܢܶܣܬܰܬܰܪ܀

ܐܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܢܺܝ ܠܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ. ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ. ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܳܩܫܺܝܢܰܢ. ܐܱܣܪܰܚ ܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒܷ̈ܐ. ܡ̣ܢ ܒܶܝܬܓܰܙܰܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܀

ܠܰܘ ܡܛܠ ܕܰܚܛܰܝܢܳܢ ܠܳܟ. ܬܶܪܕܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܷ̈ܐ. ܡܛܠ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܛܠ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܷܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܒܪܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܠܐܱܒܽܘܗܝ ܕܳܡܶܐ܀

ܚܰܛܳܝܳܐ ܬܳܐ ܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܠܳܟ ܫܷ̈ܐܠܳܬܳܟ ܠܐ ܬܰܘܚܰܪ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܠܐ ܝܳܕܥܰܬ ܒܰܐܝܕܳܐ ܫܳܥܬܳܐ. ܡܰܕܪܶܟ ܠܳܟ ܡܰܠܐܱܟ ܡܰܘܬܳܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܥܰܠ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܟܽܠ ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܠܚܰܝܷ̈ܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀


ܩܘܩܠܝܘܢ ܩܕܡܝܐ H

ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܗܪܝ̱ ܘܦܽܘܪܩܳܢܝ̱ ܡ̣ܢ ܡܰܢ ܐܷܕܚܰܠ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܳܪܝܳܐ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ ܡ̣ܢ ܡܰܢܽܘ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܟܰܕ ܩܪܶܒܘ ܠܺܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܒܶܣܪܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܘܣܳܢܰܐܝ̈ ܐܱܟܚܕܳܐ ܐܷܣܬܚܶܦܘ ܘܰܢܦܰܠܘ܀

ܐܷܢ ܬܶܫܪܶܐ ܥܠܰܝ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܐ ܕܳܚܶܠ ܠܶܒܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܶܐܢ ܢܩܽܘܡ ܥܠܰܝ ܩܪܳܒܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܕܰܚܕܳܐ ܫܶܐܠܶܬ ܡ̣ܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܗ̇ ܗܘ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈܀

ܫܘܒܚܐ H

ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ. ܣܳܓܕܳܐ ܠܳܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܘܡ̣ܢ ܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܒܰܪܶܟ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܢܶܙܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܕܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄ ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܘܗܝ H

ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܷܬܬܥܺܝܪ ܡ̣ܢ ܫܶܢܬܶܗ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ. ܒܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܪܺܝܫܳܗ̇ ܡܳܛܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܣܳܠܩܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܐܦ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ܀

ܒܨܰܦܪܳܐ ܣܠܶܩ ܡܽܘܫܶܐ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܟܰܕ ܒܰܢܝܳܐ. ܒܰܢܝܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܒܶܢܝܳܢܳܗ̇. ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܢܝܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܥܒܰܕ ܐܱܟܘܳܬܳܗ̇. ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܐܻܝܣܪܳܐܝܠ܀

ܫܘܒܚܐ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܩܥܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܦܩܽܘܕ ܠܝܺ ܡܳܪܝ ܐܻܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝܟ. ܘܰܥܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܪܽܘܟ ܥܰܠ ܓ̈ܠܠܐܷ ܘܠܐ ܬܶܕܚܰܠ. ܕܟܠ ܐܱܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܒܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ. ܠܐ ܛܳܒܰܥ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܰܒܶܗ. ܘܡ̣ܢ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܫܰܪܺܝ ܛܳܒܰܥ ܒܶܝܬ ܓ̈ܠܠܐܷ. ܝܰܗܒܠܶܗ ܐܻܝܕܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܠ. ܘܕܰܠܝܶܗ ܡ̣ܢ ܝܰܡܳܐ ܠܝܰܒܫܳܐ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܬܰܪܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܡܳܪܳܐ ܕܨܰܦܪ̈ܶܐ ܘܰܡܛܰܟܣܳܢܳܐ ܕܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܒܟܶܣܝܳܐ ܒܓܰܘ ܬܰܘܳܘ̈ܢܶܐ ܪܳܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܘ ܒܰܩܥܳܬܳܐ ܫܩܰܠܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܦܰܠܓܰܬ: ܘܰܥܒܰܪ ܥܰܡܳܐ ܘܰܛܒܰܥ ܦܶܪܥܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܐܪܫܰܥ ܗܘܳܐ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܟܠܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ: ܘܠܰܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܝܟ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܥܒܰܕ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ. ܒܥܽܘܡ̈ܩܰܘܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܒܟܰܪܣܶܗ ܕܢܽܘܢܳܐ ܨܰܠܺܝ ܝܰܘܢܳܢ: ܘܰܠܡܳܪܶܐ ܟܠ ܪܰܥܺܝ ܒܪܰܘܡܳܐ ܒܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܶܗ܀

ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܫܡܰܥ ܐܠܰܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܥܰܘܠܶܗ ܘܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܦܰܢܺܝ ܝܰܗܒ ܠܶܗ. ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܓܰܘ ܐܱܬܽܘܢܳܐ ܩܪܰܘ ܠܐܱܠܳܗܳܐ: ܘܦܰܨܺܝ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܕܰܥܢܳܐ ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܕܰܩܪܰܐܘܗܝ ܗܘܰܘ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܰܢܺܝ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܟܠ ܫܷ̈ܐܠܳܬܗܽܘܢ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܒܶܗ ܐܷܬܬܙܺܝܥܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܱܟܪܶܙܘ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܬܠܳܬ ܐܷܢܶܝܢ ܡܳܪܝ ܕܰܡܙܺܝ̈ܥܳܢ ܠܺܝ ܘܰܡܣܰܪ̈ܕܳܢ ܠܺܝ܀

ܫܳܥܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܘܒܺܐܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܘܗܳܝ ܓܺܗܰܢܳܐ܀


ܛܳܒ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ:

ܟܳܗܢܳܐ: ܛܳܒ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ:

ܥܰܡܳܐ: ܘܰܠܡܶܙܡܰܪ ܠܰܫܡܳܟ ܡܪܰܝܡܳܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܒܨܰܦܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܝ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܘܶܐܬܚܙܶܐ ܠܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܤܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܰܐܤܳܐ ܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl