ܫܚܝܡܐ - ܕܬܫܥܫܥܝ̈ܢ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܡܺܝܬ ܘܡܰܚܶܐ ܘܡܰܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܡܰܣܶܩ. ܠܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܢܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܡܳܪܝ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܥܢܳܢܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܡܺܝܟܳܐܺܝܠ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܦܳܩܥܺܝܢ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܘܡܶܨܛܰܪܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܚܳܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܛܳܫܶܐ ܣܰܗܪܳܐ ܘܥܳܡܛܺܝܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܡܶܬܓܕܶܕ ܢܰܘܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܡܶܬܦܰܣܩܳܐ ܡܶܫܬܺܝܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡܶܬܟܰܪܟܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܓܰܠܬܳܐ. ܘܗܳܘܝܳܐ ܐܱܪܥܳܐ ܬܽܘܗ ܘܒܽܘܗ. ܐܺܝܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܰܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ H

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܰܢ. ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܪܟܳܐ ܩܪܶܒܘ ܠܳܟ ܘܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢܳܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܠܐ ܢܶܬܓܰܠܙܽܘܢ ܡ̣ܢ ܚܙܳܬܳܟ ܐܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܗܳܐ ܐܝܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܕܬܳܩܶܢ ܟܽܘܪܣܰܝ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܝܳܬܒܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܦܳܪܫܺܝܢ ܛܳܒܷ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܛܳܒܷ̈ܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܽܘܣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܻܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܩܳܡ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܩܥܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܘܫܽܘ̈ܥܶܐ ܐܷܨܛܰܪܺܝܘ. ܐܱܫܡܰܥ ܩܳܠܳܟ ܒܗܳܡܳܢ ܒܳܠܥܰܬ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܢܰܚܶܡ ܐܢܘܢ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܗ̄ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ ܐܻܝܬܰܝܟ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܟܡܺܝܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܠܒܺܝܫ ܐܘܟܳܡܷ̈ܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܘܡܛܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡܶܫܘ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܙܰܗܝܳܐܝܬ. ܘܰܣܥܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܒܶܠ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܬܶܦܪܽܘܥ ܐܢܘܢ ܐܱܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܬܰܫܘܶܐ ܐܢܘܢ ܕܥܰܡ ܦܺܝܢܚܶܣ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ܀


ܐܚܪܢܐ:
ܒܩ̄: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ H

ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܰܢܛܰܪܘ ܦܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܷ̈ܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܥܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ܀

ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܱܟܬܶܒ ܠܰܢ. ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܐ ܛܳܥܡܺܝܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܟܰܕ ܕܳܡܟܺܝܢ ܚܰܝܷ̈ܐ ܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܟܡܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܛܽܘܒܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܥܰܠ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܟܶܒܘ܀

ܫܘܒܚܐ: ܠܒܰܪܩܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܕܳܡܝܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܨܛܰܪܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀

ܡܢܥܠܡ: ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ. ܥܶܒܪܶܬ ܘܶܐܬܒܰܩܺܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܫܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܘܡܳܪܶܗ ܘܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܘܪܰܒܶܗ. ܘܡܰܠܟܷ̈ܐ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܫܪܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܒܠܝ H

ܚܰܕܶܬ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒܪܺܝܬܳܟ ܒܢܘܚܳܡܳܐ. ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܘ̈ܕܰܝܟ: ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܐܱܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬܝܬܳܟ܀

ܐܱܢܺܝܚ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܓܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܠܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕܝܰܥܩܘܒ. ܐܱܫܪܳܐ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ: ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐܴ: ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܢܶܩܥܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝܬ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܳܐܬܶܐ: ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl