ܫܚܝܡܐ - ܕܢܓܗ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܥܢܝܢܐ ܕܪܡܫܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܰܙܡܘܪܳܐ:
ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܟ 141, 142, 119: 105-112, 117

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܥܢܺܝ̣ܢܝ̱. ܨܽܘ̣ܬ ܡܶܠܰܝ̈ ܘܩܰܒܶܠ܀

ܨܠܽܘܬܝ̱ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܦܽܘܡܝ̱ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܣܶܦܘ̈ܳܬܝ̱ ܕܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܶܒܝ̱ ܠܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܥܒܶܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ܀

ܥܰܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܚ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܢܰܠܦܰܢܝ̱ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܢܰܟܣܰܢܝ̱. ܡܶܫܚܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܠܪܺܝܫܝ̱ ܠܳܐ ܢܰܕܗܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܠܽܘܬܝ̱ ܥܰܠ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܟܠܺܝܘ̱ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܰܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܒܰܣܺܝ̈ܡܳܢ܀

ܐܰܝܟ ܣܶܟܬܳܐ ܕܨܳܪܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ̱ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܬܰܟܠܶܬ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱܀

ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܐܺܝ̣ܕܳܐ ܕܫܰܒܗܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܛܡܰܪܘ̱ ܠܺܝ̣ ܦܰܚ̈ܶܐ. ܢܶܦܠܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܥܒܰܪ ܐܶܢܳܐ܀

ܒܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬ ܒܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܟܰܫܦܶܬ. ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܬܰܟܫܶܦܬܝ̱ ܘܽܐܘܠܨܳܢܝ̱ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܚܰܘܺܝܬ. ܟܰܕ ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ ܪܽܘܚܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝ܀

ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܗܰܠ̈ܟܳܬܝ̱ ܛܡܰܪܘ̱ ܠܺܝ̣ ܦܰܚ̈ܶܐ. ܚܳܪܶܬ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܠܰܝܬ ܕܚܳܟܶܡ ܠܺܝ. ܐܶܒܰܕ ܡܶܢܝ̱ ܒܶܝܬ ܡܰܥܪܩܳܐ ܘܠܰܝܬ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܘܰܓܥܺܝܬ ܠܘܳܬܳܟ ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܣܰܒܪܝ̱ ܘܰܡܢܳܬܝ̱ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܨܽܘ̣ܬ ܠܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܟܟܶܬ ܛܳܒ. ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢܘ̱ ܡܶܢܝ̱. ܐܰܦܶܩ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ. ܠܺܝ ܢܣܰܟܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܰܝ̈ܟ ܟܰܕ ܬܶܦܪܥܰܢܝ̱܀

ܫܪܳܓܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ. ܝܺܡܺܝܬ ܘܰܐܫܪܶܬ ܕܶܐܛܰܪ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܐܶܬܡܰܟܟܶܬ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܳܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܒܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܦܽܘܡܝ̱ ܨܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱܀

ܢܰܦܫܝ̱ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܗܺܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܢܳܡܽܘܣܳܟ ܠܳܐ ܛܥܺܝܬ. ܣܳܡܘ̱ ܠܺܝ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܣܛܺܝܬ. ܝܶܪܬܶܬ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܶܒܝ̱. ܐܰܦܢܺܝܬ ܠܶܒܝ̱ ܕܶܐܥܒܶܕ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܠܥܳܠܰܡ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗ̱ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: H

ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܛܰܥܢܶܗ. ܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܝ̈ܐ ܡܰܘܬܳܐ ܛܥܶܡ ܗܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܴܚܕܺܝܢ ܠܶܗ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܠܐ ܡܣܰܝ̈ܟܳܢ ܠܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܩܰܒܪܳܐ ܓܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠܡܷ̈ܐ ܘܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܰܓܰܣ ܗܘܳܐ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܐܱܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒܷ̈ܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܐܷܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܐܱܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡܷ̈ܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܣܺܝ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܱܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܒܩ̄: ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܶܣ̈ܡܶܐ
ܓܘܫܡܐ ܬܡܝܢܝܐ H

ܦܬܓ̄: ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܒܝܰܬ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ. ܘܰܗܘܳܬ ܐܷܡܳܐ ܠܐܱܠܳܗܳܐ. ܐܱܦܺܝܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܶܟܝ̱܀

ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܘܛܳܒܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܟܝ̱: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡ̣ܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܟܝ̱ ܓܒܳܟܝ̱ ܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܘܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ̱ ܘܗܳܐ ܥܺܕ̈ܬܳܐ ܥܰܡ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗܷ̈ܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܫܽܘܒܚܳܟ ܢܷ̈ܬܠܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܰܠܐܱܟܷ̈ܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܬܰܩܶܢܬ ܐܢܘܢ ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܐܷܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܺܝ ܛܽܘܒܰܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܝܶܠܕܶܬ. ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܥܒܺܝܕܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ. ܡܕܰܒܰܪ ܣܰܘܦܷ̈ܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܒܝܽܘܡ ܕܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܗ̇ ܘܝܰܩܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇܀

ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܫܳܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥܶܢܰܒܬܳܐ. ܘܰܡܡܰܙܶܓ ܒܳܗ̇ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܡܶܠܬܳܐ ܢܚܶܬ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܳܐ ܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܚܬܝܡܳܐ܀

ܥܒܶܕ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܕܶܐܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܝܠܶܕܬܳܟ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܐܱܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܛܽܘܒ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܛܽܘܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܠܐܱܒܳܐ ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܓܳܕܠܐܴ ܟܠܝ̈ܠܐܷ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܀

ܐܱܢ̱ܬܽܘܢ ܐܢܘܢ ܐܴܣܰܘܴ̈ܬܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܒܰܝܴ̈ܐ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܣܝܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܩܳܪܶܒ ܨܶܝܕ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܢܳܣܶܒ ܡܶܢܟܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐܴܡܪܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܕܠܐ ܕܳܚܠܺܝܢܰܢ. ܡ̣ܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܕܰܠܛܺܝܫ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܚܳܝܳܐ. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܩܛܺܝ̈ܠܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܡܛܠ ܡܳܪܗܽܘܢ ܘܰܩܛܺܝܠ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܡܛܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܩܶܛܠܶܗ ܘܩܶܛܠܐܴ ܕܣܳܗܕܰܘ̈ܗܝ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܪܰܚܡܳܟ ܡܳܪܰܢ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܛܳܒ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦܷ̈ܐ ܛܳܒܴ̈ܬܳܐ. ܕܰܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܣܓܳܐ ܐܻܝܩܳܪܶܗ. ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܝܳܪܶܬ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܳܡ܀

ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܩܢܶܐ ܘܢܰܦܫܶܗ ܢܶܚܣܰܪ. ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗܘ ܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܣܢܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܢܶܩܢܶܐ ܢܰܦܫܰܢ. ܘܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܐܷܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܗܳܝ ܚܰܛܝܳܬܳܐ ܕܙܶܠܝ̱ ܠܶܟܝ̱ ܐܱܢܬܬܳܐ. ܫܒܺܝ̈ܩܺܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܝ̱ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ̱. ܐܱܡܺܝܢ ܐܡܝܢ ܐܴܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܕܥܰܡ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܝ. ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ̱܀

ܐܴܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܐܱܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܕܗܳܐ ܕܳܢܺܝܐܝܠ. ܠܓܽܘܒܳܐ ܢܳܚܶܬ ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ. ܟܽܘܦܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܰܣܓܽܘܕܽܘܢ ܠܶܗ ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܪܰܒ ܐܱܠܳܗܳܟ ܕܳܢܺܝܐܝܠ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܐܱܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܠܐ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ. ܘܰܟܬܽܘܒ ܐܢܘܢ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝܷ̈ܐ. ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܀


ܩܠܐ ܕܬܪܝܢ
ܒܩ̄: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ
ܓܘܫܡܐ ܩܕܡܝܐ H

ܦܬܓ̄: ܓܒܰܠܬܳܢܝ̱ ܘܣܳܡܬ ܥܠܰܝ ܐܝܕܳܟ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܓܰܒܠܶܗ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܴܕܳܡ ܡ̣ܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܢܦܰܚ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܰܠܳܠܐܴ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܓܳܒܽܘܠܶܗ܀

ܡܶܢܝ̱ ܗܘܳܬ ܝܕܰܥܬܳܐ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܓܰܒܠܶܗ ܐܠܳܗܳܐ ܠܐܴܕܳܡ ܘܣܳܡܶܗ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܻܝ̈ܠܳܢܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܟ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܚܰܕ ܛܰܪ ܢܰܦܫܳܟ ܕܡܰܘܬܳܐ ܟܣܶܐ ܒܓܰܘܶܗ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܴ. ܕܰܢܚܶܬ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܦܰܪܩܰܢ. ܘܚܰܪܪܰܢ ܡ̣ܢ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܨܠܺܝܒܶܗ ܡܪܰܡܪܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܗ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܦܫܰܛ ܗܘܳܐ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ̱ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܳܪܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܶܐܟܰܠ ܗܘܳܐ ܐܴܕܳܡ ܡܰܘܬܳܐ ܛܥܶܡ ܕܰܨܒܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܠܺܝ ܢܷ̈ܬܠܳܢ ܛܽܘܒܳܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܘܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܙܳܡܪܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܗܽܘ ܡܰܟܪܳܗ̇܀

ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܐܷܠܦܷ̈ܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܰܪ̈ܕܰܝ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ. ܐܷܠܝܫܒܰܥ ܝܶܠܕܰܬ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܶܝܢ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܒܰܪܬ ܟܺܐܢܷ̈ܐ. ܐܷܡܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܘܰܘ ܨܶܐܕܰܝܟܝ̱. ܘܶܐܫܟܰܚܬܝ̱ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܛܥܶܢܬܝ̱ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܠܐ݀ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܘܠܐ ܒܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܠܐ ܒܕܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ. ܘܠܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ. ܘܠܐ ܒܫܶܡܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܐܝܟ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܗ̄ܘܗ̄ ܙܰܗܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ. ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܛܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܐܱܝܠܶܝܢ. ܕܰܕܠܐܴ ܡܽܘܡ ܐܢܘܢ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ܀

ܠܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܳܡܶܝܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܕܰܠܥܳܠܡܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܓܰܒܝܳܐ܀

ܐܷܬܚܰܝܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܐܱܓܽܘܢܳܐ ܕܢܶܙܟܽܘܢ ܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܩܳܠܐܴ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐ̱ܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܙܳܟܶܝܬܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܗܶܢܽܘܢ ܙܟܰܘ ܘܰܢܨܰܚܘ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܕܳܪܰܢ ܕܰܚܛܳܐ. ܕܒܰܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܢܶܬܢܛܰܪ. ܘܢܶܒܗܰܬ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܬܶܦܶܠܝ̱ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܒܚܰܝܠܐܴ ܕܰܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ: ܟܠܐܴ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܫܶܡܫܳܐ ܒܰܪܩܺܝܥܐܴ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܠܐ ܗܰܠܶܟܘ. ܟܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܡ̣ܢ ܥܺܕܬܳܟ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬ ܡܳܪܝ̱ ܬܳܐܘܡܰܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ܀

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܶܗ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܱܒܽܘܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܱܕܰܝ. ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܘܪܒܳܟ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ܀

ܕܥܪܘܒܬܐ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܴܕܳܡ. ܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܨܰܠܒܽܘܗܝ ܝܽܘܕܳܝ̈ܐ ܘܰܚܝܰܘ ܒܶܗ ܥܳܠܡܷ̈ܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܦܪܰܩ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܚܙܳܬܶܗ. ܥܺܕܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܒܶܪܟܰܬ ܣܶܓܕܰܬ ܠܶܗ. ܘܰܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܶܐܬܰܝܬ ܘܰܦܪܰܩܬܳܢܝ̱܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܢ ܝܰܘܡܳܐ. ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܠܰܡܚܳܪ ܬܳܐܷܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܥܒܰܪܘ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܘܶܐܙܰܠܘ. ܘܚܰܘܒܰܝ̈ ܩܰܝܳܡܝܢ ܢܓܽܘܠܽܘܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܺܐܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܡ̣ܢ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܐܝܟ ܕܶܐܬܦܰܨܺܝܘ ܗܰܘܘ ܛܠܳܝܷ̈ܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܠܳܝܷ̈ܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܒܗܶܬܘ ܠܟܰܠܕܳܝܷ̈ܐ܀

ܦܪܽܘܣ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܫܦܰܥ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܠܡܰܠܟܷ̈ܐ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܥܻ̈ܕܳܬܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ܀

ܚܒܰܢܳܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ ܢܽܘܚ ܡ̣ܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܛܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܓܺܗܰܢܳܐ ܠܚܺܝܡܳܐ. ܘܩܳܪܝܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܢܺܐܩܕܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܳܪܝ ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢܳܗ̇܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܠܗܰܘ ܩܳܠܐܴ. ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ̱ ܝܪܰܬܘ̱ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܚܰܝܷ̈ܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܀


ܩܘܩܠܝܘܢ ܩܕܡܝܐ H

ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܷܬܩܰܛܠܢ ܒܟܽܠܝܽܘܡ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܶܐܬܚܰܫܒܢ ܐܝܟ ܐܷܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ܀

ܐܷܬܬܥܺܝܪ ܘܠܐ ܬܶܕܡܰܟ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܥܶܗܰܕܝܢ ܘܠܐ ܬܶܛܥܶܝܢ܀

ܘܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܱܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܠܐ ܬܶܛܥܶܐ ܡܽܘܟܳܟܰܢ ܘܐܘܠܨܳܢܰܢ܀

ܡܛܠ ܕܡܶܟܰܬ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܢܰܦܫܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܕܶܒܩܰܬ ܟܰܪܣܰܢ ܠܐܱܪܥܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ H

ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: ܐܴܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܘܠܨܳܢܷ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܳܢܷ̈ܐ ܥܰܘܴ̈ܠܐܷ. ܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܗܘ ܦܽܘܪܥܳܢܟܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܕ ܐܱܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ ܥܳܡܰܪ. ܠܚܰܕ ܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܡܕܰܝܰܪ. ܠܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܟܠܺܝ̈ܠܐܷ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܬܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ ܓܳܕܶܠ ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܪܰܡܪܡܝܢܰܢ. ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܢ ܒܨܺܝܪܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܛܰܒܺܝܥܳܐ. ܘܕܰܬܩܰܠܶܣܝ̱ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܘܳܠܝܳܐ ܘܙܳܕܩܳܐ ܠܐܴ ܡܰܨܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܘܒܰܥܳܝܷ̈ܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕܺܝܢ ܘܥܰܠ ܓܰܙܰܝ̈ ܡܳܪܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܺܝܢ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܢܩܰܪܶܒ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܢܫܰܘܫܶܛ ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܶܐܠܽܘܢ ܡ̣ܢ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܗܽܘܢ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܳܡܘܪܳܐ ܕܰܐܓܘܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܣܳܗܕܰܘ̈ܗܝ ܐܱܢܬܽܘܢ H

ܣܳܗܕܰܘ̈ܗܝ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܐܢܬܽܘܢ ܕܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܷܬܩܰܛܰܠܬܘܢ ܘܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ ܚܰܫܷ̈ܐ ܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܠܕܶܒܚܬܳܐ ܐܷܬܩܰܪܰܒܬܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ܀

ܛܽܘܒ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܘܛܽܘܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܣܳܗܕ̈ܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܠܐܱܒܳܐ ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܓܳܕܠܐܴ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܝܳܪܬܝܢ ܠܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܐ ܚܙܳܬ ܘܶܐܕܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܒܟܽܠܕܳܪ̈ܺܝܢ ܐܝܬ ܠܳܟ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܫܡܳܟ. ܒܕܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܢܽܘܚ ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܘܡܽܘܫܶܐ ܘܺܐܠܝܳܐ. ܘܰܒܗܳܢ ܕܳܪܳܐ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܐܪܕܺܝܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܡܢܥܠܡ: ܐܱܪܒܰܥ ܐܱܦܺܝ̈ܢ ܐܝܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܒܰܐܪ̈ܒܥܳܬܰܝܗܶܝܢ ܐܝܬ ܠܰܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܬܳܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܡ̣ܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܐܣܛܽܘܢܶܗ. ܘܡ̣ܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܐܱܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܷܡܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀

ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܷܡܳܟ ܥܰܡ ܕܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ̈ܐ: ܠܚܰܝܷ̈ܐ ܢܰܛܰܪ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܡܳܐ ܦܐܷܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܝܽܘܡ ܕܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܳܬ ܐܷܡܳܐ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡ̣ܢ ܟܽܠ ܐܱܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܒܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܕܠܐ ܥܺܐܕ̈ܐ: ܣܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܣܕܺܝܪ̈ܳܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ. ܡ̣ܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ̈ܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ: ܒܓܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ: ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܟܰܕ ܐܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܡܰܘܬܳܐ ܬܰܘ ܦܽܘܩܘ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܠܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܦܪܰܩܟܽܘܢ ܡ̣ܢ ܫܰܒܳܝܳܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܝܢ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ: ܠܪܳܡܳܐ ܒܰܐܬܪܶܗ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ. ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܟܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ. ܩܽܘܕܫܷ̈ܐ ܬܠܳܬܳܐ ܠܚܰܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܪܟܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ܀

ܠܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܀


ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܪܰܚܡܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܡܳܪܝ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܚܽܘܒܳܟ ܐܰܚܬܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ ܨܶܐܕܰܝܢ ܡܳܪܝ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܟ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl