ܫܚܝܡܐ - ܕܠܠܝܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܡܥܺܝܪܳܢܳܐ

ܟܗܢܐ: ܐܰܥܺܝܪ ܡܳܪܝ̱ ܠܕܰܡܟܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܥܺܝܪܽܘܬܳܟ܆ ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܟ. ܘܰܐܚܳܐ ܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܡܛܰܒܥܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܚܒܳܠܳܐ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܚܢܳܢܳܟ܆ ܚܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝܟ ܢܫܰܒܚܳܟ. ܡܫܰܒܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܡܥܝܪܢܐ ܟܢ ܡܙ̄ܡ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܙܡܘܪܐ 134-119-117 H

ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܐܷܬܬܥܺܝܪ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܥܰܕ ܐܝܬ ܠܳܟ ܐܱܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܘܬܳܐ. ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܰܒܚ̈ܢܓܳܬܳܐ. ܡܪܽܘܩ ܘܚܰܘܰܪ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܟ܀

ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܀

ܐܴܘ ܠܳܟ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܡܳܪܳܟ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝܳܒܷ̈ܐ. ܘܗܽܘ ܫܳܒܶܩ ܠܳܟ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ܀

ܐܱܪܺܝܡ ܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܠܩܽܘܕܫܳܐ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܐܷܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܕܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ ܩܰܠܺܝܠܐܴܝܬ. ܓܥܺܝ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܗܽܘ ܫܳܒܶܩ ܠܳܟ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ܀

ܢܒܰܪܟܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܰܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܀

ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ. ܢܦܺܝܣܘܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܓܳܥܶܝܢ ܒܚܰܫܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܟ ܐܱܚܳܢܝ̱. ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܡܺܐܡܪܳܟ ܦܰܨܳܢܝ̱܀

ܓܰܢܒܳܪܰܐ ܗ̄ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦܪܰܩ ܐܢܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡ̣ܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܢܰܒܰܥ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܟ ܡܛܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܱ̈ܝܟ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܝ ܕܦܰܠܓܰܬ ܝܰܡܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܗܺܝ ܬܶܦܬܰܚܝ̱ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ ܘܰܠܒܳܥܽܘܬܰܢ܀

ܢܡܱ̈ܠܠܳܢ ܣܶܦܘ̈ܬܝ̱ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܟܰܕ ܬܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ. ܬܥܰܕܪܰܢܝ̱ ܐܻܝܕܳܟ ܡܛܠ ܕܰܨܒܺܝܬ ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ܀

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܬܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܕܰܓܢܽܘܢܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܟܠ܀

ܣܰܟܝܰܬ݀ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܦܘܪܩܳܢܳܟ ܘܰܒܢܳܡܘܣܳܟ ܪܢܺܝܬ. ܬܺܚܶܐ ܢܰܦܫܝ ܘܰܬܫܰܒܚܳܟ ܘܕܺܝܢܳܟ ܗܘ ܢܥܰܕܪܰܢܝ̱܀

ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܰܡ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܩܳܡܶܬ ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܥܰܠ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܴ̈ܐ܀

ܐܷܬܛܥܺܝܬ ܐܝܟ ܥܶܪܒܳܐ ܐܱܒܺܝܕܳܐ. ܒܥܺܝܘܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܛܠ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܝܟ ܠܐ ܛܥܺܝܬ. ܘܠܳܟ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܬܳܩܶܢ ܒܶܗ. ܟܽܘܪܣܰܝ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܠ. ܕܰܬܕܽܘܢ ܛܽܘܗܡܷ̈ܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܟܠ܀

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܷܡܘ̈ܬܳܐ. ܡܛܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܐܱܫܪܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܒܰܡ̈ܛܰܠܐܷ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܐܱܝܟܳܐ ܕܠܐ ܡܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܠܐ ܚܰܫܳܐ ܘܠܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ:

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܗܘ ܓܳܥܶܝܢܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܰܡܥܺܝܪܳܢܳܐ

ܟܗܢܐ: ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܟ ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܘܡܰܢ ܕܰܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܶܬܥܗܰܕ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܘܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܡܶܬ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕ̈ܺܝܢܰܝܟ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܰܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀


ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܪ ܡܥܝܪܢܐ.
ܥܩܒܐ ܒܩ̄: ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ H

ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܟܠ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܚܽܘܪܳܪ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܚܽܘܬܳܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܟܽܘܠܳܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ. ܦܽܘܢܳܩ ܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܐܦ ܐܱܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܫܳܕܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܝܟ ܕܥܰܠ ܡܰܠܟܷ̈ܐ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܱܠܳܗܳܝܳܐ ܨܡܰܚ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܘܟܰܪܣܳܐ ܐܷܡܗܳܝܬܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܫܘܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܐܱܘܪܶܒ ܘܙܰܝܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܐܱܝܠܶܝܢ ܠܶܫܳܢܷ̈ܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܩܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ̱ ܐܴܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܐܷܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܘܩܳܝܬܳܐ ܛܰܠܶܩ ܡܶܢܰܢ ܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܠܛܘܥܝܰܝ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܶܟܝ̱ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܴܘ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܢܶܒܥܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܰܩܠܐܴ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܐܴܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܒܶܟܝ̱ ܫܪܳܐ. ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܳܐܪܘܢܶܗ ܕܪܳܡܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܷܬܚܙܺܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܴܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܱܦܝܣܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܠܰܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܢܰܚ. ܕܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܢܶܠܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܠܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܢܶܥܛܶܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܐܱܘܳܢܷ̈ܐ ܐܘܪ̈ܶܫܠܶܡܳܝܶܐ ܘܰܠܥܘܒܷ̈ܐ ܐܱܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ. ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܣܰܩ ܠܶܗ ܘܠܐܱܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܱܡܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄. ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. H

ܚܰܝܶܠܬܳܢܝ̱ ܘܰܛܥܶܢܬܳܟ ܐܷܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܟܰܕ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܠܺܝ ܫܽܘܒܚܳܟ. ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܟܪܺܝܟܳܐ ܠܶܗ ܠܐܘܪܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܶܫܬܳܐ ܓܶܦܺܝ̈ܢ ܛܳܝܣܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܦܩܽܘܕ ܠܗܽܘܢ ܕܬܳܠܶܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܘܢ. ܕܶܐܥܽܘܠ ܡܳܪܝ ܐܷܒܪܽܘܟ ܘܶܐܣܓܽܘܕ ܠܳܟ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ܀

ܐܝܢ ܕܰܘܺܝܕ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܐܷܡܰܪ ܠܺܝ ܒܰܐܝܕܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܙܺܝܬܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܶܛܪܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܕܢܳܚܶܬ. ܥܰܠ ܐܪܥܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܒܶܛܢܰܬ ܕܠܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܣܳܗܶܕ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܗܽܘ ܫܰܠܚܰܢܝ̱ ܘܶܐܫܟܰܚܬܶܗ ܨܶܐܕܰܝܟܝ̱. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܘܦܷ̈ܠܐܴܬܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܕܝܰܠܕܗ̇ ܓܰܒܪܳܐ ܠܐܱܢ̱ܬܬܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܥܰܡܳܐ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܝܶܠܕܰܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܳܦܪܺܝܢ ܛܳܠܽܘܡܷ̈ܐ. ܚܰܘܳܐ ܐܴܕܳܡ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܘܰܚܬܺܝܡ ܣܶܛܪܶܗ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܝܶܠܕܰܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܢܛܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܬܽܘܠܶܝ̈ܗ̇. ܐܷܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܐ ܝܳܠܶܕ ܝܠܶܕ. ܟܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܒܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܣܽܘܓܝ̱ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ. ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܛܳܪܶܝܢ ܒܰܢ ܓ̈ܰܠܠܐܷ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐܷ. ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܐܝܬ ܗ̄ܘ ܠܶܟܝ̱ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܥܳܝ ܡܶܢܶܗ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܬܶܟܝ̱ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܺܝܢ. ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ. ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܰܕܪ̈ܰܚܺܝܩܺܝܢ ܘܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒܷ̈ܐ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܴܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܶܟܝ̱ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܱܦܺܝܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܴ̈ܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܷܠܦܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܚܰܝܷ̈ܐ ܚܱ̈ܕܬܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܒܺܝܪܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܓܰܢܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܫܰܒܛܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܕܰܝܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܨܶܐܕܶܝܗ̇܀

ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܒܢܶܫܷ̈ܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܐܳ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܘܺܐܠܐ ܕܰܦܪܺܝܣ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܐܷܬܢܰܟܝܰܬ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܚܰܘܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ܀

ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܦܐܻܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܝܰܘܢܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܠܢܶܫܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܡܳܪܶܐ ܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܢܒܺܝܬܳܐ ܕܛܶܥܢܰܬ ܠܡܳܪܶܐ ܢܒܺܝܷ̈ܐ. ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܶܟܝ̱ ܐܻܝܩܳܪܳܐ ܘܠܶܗ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܶܟܝ̱ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ܀

ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܐܱܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ

ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ:

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܡ̇ܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܽܘܣܝ̱ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܒܰܪܰܟ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ ܕܣܗܕ̈ܐ

ܥܩܒܐ ܒܩ̄: ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ H

ܒܪܺܝܟ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܷܬܟܰܠܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܚܰܝܠܐܴ ܕܚܰܝܶܠ ܐܢܘܢ. ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܰܐܫܪܺܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܚܶܒܰܬ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܕ ܐܱܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ ܥܳܡܰܪ. ܠܚܰܕ ܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܡܕܰܝܰܪ. ܠܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܟܠܺܝ̈ܠܐܷ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܬܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ ܓܳܕܶܠ ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܪܰܡܪܡܝܢܰܢ. ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܢ ܒܨܺܝܪܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܛܰܒܺܝܥܳܐ. ܘܕܰܬܩܰܠܶܣܝ̱ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܘܳܠܝܳܐ ܘܙܳܕܩܳܐ ܠܐܴ ܡܰܨܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܘܒܰܥܳܝܷ̈ܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕܺܝܢ ܘܥܰܠ ܓܰܙܰܝ̈ ܡܳܪܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܺܝܢ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܢܩܰܪܶܒ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܢܫܰܘܫܶܛ ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܶܐܠܽܘܢ ܡ̣ܢ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܗܽܘܢ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܳܡܘܪܳܐ ܕܰܐܓܘܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. H

ܬܰܘ ܐܱܚܰܝ̈ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܢܘܢ. ܦܳܥ̈ܠܐܷ ܕܶܐܓܰܪ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܟܰܪܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܱܒܽܘܗܝ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܷܓܰܪ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܗܳܒܺܝܠ ܘܰܠܫܺܝܬ. ܘܒܰܬܠܳܬܫ̈ܥܺܝܢ ܠܐܱܒܪܳܗܳܡ ܘܠܐܻܝܣܚܳܩ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ. ܒܫܶܬܫ̈ܥܺܝܢ ܐܷܓܰܪ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ. ܘܒܰܬܫܰܥ ܬܽܘܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܒܰܥܣܰܪ ܘܰܚܕܳܐ ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܶܐ܀

ܐܻܝܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܛܠ ܡܳܢܳܐ. ܚܳܙܶܝܬ ܠܟ̈ܐܢܶܐ ܕܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ ܘܡܰܗܡܶܝܬ ܡ̣ܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܢܣܺܝܪ ܐܷܫܰܥܝܳܐ ܒܩܰܝܣܳܐ ܘܰܪܕܺܝܦ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܫܕܶܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܘܰܩܛܺܝܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܒܺܝܚ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܫܡܽܘܢܺܝ ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܰܛܠܺܝܡ̈ܐ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܬܪܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܥܰܠܘ ܘܰܫܪܰܘ ܒܳܗ̇. ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܱܦܪܶܝܡ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܒܰܛܢܳܢ ܕܰܣܪܽܘܓ ܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܰܡܠܐܱܘܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܷ̈ܐ. ܘܰܙܪܰܥܘ ܒܳܗ̇ ܐܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܠܦܽܘܗ̇ ܕܬܶܙܡܰܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܐܱܪܒܥܳܐ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܓܰܥܘ ܒܺܝ. ܘܩܳܡܶܬ ܠܺܝ ܘܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܓܰܒܝܳܐ. ܡܰܬܰܝ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܓܺܝܚܽܘܢ ܓܳܚ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܘܡܰܪܩܳܘܣ ܦܺܝܫܽܘܢ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܠܽܘܩܳܐ ܐܝܟ ܕܶܩܠܰܬ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܦܪܳܬ ܕܰܐܦܪܺܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܳܡܰܪ. ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ H

ܡܳܪܰܢ ܐܷܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ܀

ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܡܰܠܠܽܘܟ: ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܕܣܰܒܰܪܘ ܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܡܺܝܬܘ ܡܛܠ ܚܽܘܒܳܟ. ܢܦܺܝܣܘܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܐܱܦܺܝܣܘ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ: ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܴ ܕܚܰܝܶܠܟܽܘܢ: ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝܚܷ̈ܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܰܙܟܰܝܬܽܘܢ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚܬܽܘܢ: ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܷܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܡܢܺܝܚ̈ܢܰܝܟ܀

ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ: ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ

ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ:

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܡ̇ܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܽܘܣܝ̱ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܒܰܪܰܟ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܩܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܬܝܒܘܬܐ

ܥܩܒܐ ܒܩ̄: ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ H

ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܚܢܳܢܳܐ ܒܳܟ ܐܷܬܕܰܠܐܷ. ܡ̣ܢ ܛܽܘܒܳܥܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܶܛܪܘܣ ܒܶܝܬ ܡܰܚ̈ܫܽܘܠܐܷ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ ܠܡܺܐܢܳܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܘܬܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܘܡ̣ܢ ܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܒܰܪܶܟ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܢܶܙܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܕܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. H

ܦܬܓ̄: ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ: ܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐܻܝܫܰܝ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܬܶܗ. ܩܪܳܢܝ̱ ܘܰܐܥܺܝܪܰܢܝ̱ ܡ̣ܢ ܫܶܢܬܳܐ ܕܪܰܡܝܳܐ ܒܗܰܕܳܡܱ̈ܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܕܩܽܘܡ ܠܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܽܘܢ ܕܰܡܺܝܟ ܐܢ̱ܬ. ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܥܳܐܷܠ ܫܽܘܚܕܳܐ ܠܕܰܝܳܢܳܐ. ܩܽܘܡ ܨܰܠܐܴ ܘܰܒܥܺܝ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܕܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܳܪܳܟ ܡܶܬܪܰܥܶܐ. ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝܳܒܷ̈ܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܐܷܬܕܟܰܪܬܳܟ ܥܰܠ ܬܰܫܘܺܝܬܝ̱ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܪܢܺܝܬ ܒܳܟ ܕܰܕܚܺܝܠ ܐܢ̱ܬ ܣܰܓܺܝ. ܚܳܪܶܬ ܒܡܽܘܡܱ̈ܝ ܘܰܒܟܽܘܬܡ̈ܬܝ ܘܒܶܗܬܶܬ ܕܶܐܩܪܶܝܟ. ܘܠܰܒܒܰܢܝ̱ ܓܰܝܳܣܳܐ ܘܡܳܟܣܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܥܰܡ ܗܳܝ ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ. ܘܫܳܡܪܳܝܬܳܐ ܥܰܠ ܒܺܐܝܪܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܺܝ ܩܪܽܘܒ ܣܰܒ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܡܳܪܳܟ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܒܠܺܠܝܳܐ ܐܱܥܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܒܺܝܫܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܰܢܛܰܒܥܰܢܝ̱ ܒܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘܒܷ̈ܐ. ܘܗܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܠܺܝ ܒܝܰܕ ܫܶܢܬܳܐ ܕܠܐ ܐܷܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܱܥܺܝܪܰܝܢܝ̱ ܕܶܐܩܽܘܡ ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܘܶܐܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܘܶܐܛܦܰܣ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܶܐܩܥܶܐ ܠܳܟ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܱܦ̈ܐ. ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܠܺܠܝܳܐ ܙܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܡܶܢܷ̈ܐ ܕܩܺܝܬܳܪܶܗ. ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܐܷܫܰܒܚܳܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܡܛܠ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ. ܕܰܒܪܰܝܬܳܢܝ̱ ܒܨܰܠܡܳܟ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܟ. ܘܨܰܒܶܬܬܳܢܝ̱ ܒܡܰܕܥܳܐ ܘܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܘܺܝܬܳܢܝ̱ ܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܨܶܒ̈ܥܳܬܳܟ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܒܠܝ H

ܚܳܐܷܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ: ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ: ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܒܬܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܢܳܩܫܺܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ: ܦܰܢܳܐ ܫܷ̈ܐܠܳܬܗܘܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܬܰܪܥܳܟ ܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܥܳܐܶܠ ܛܥܺܝܢ ܚܰܘܒܷ̈ܐ: ܢܳܦܶܩ ܫܩܺܝܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܐܱܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ: ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܫܰܐܠܽܘܢ ܘܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܡܳܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝܷ̈ܐ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ܀

ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ : ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܘܗܰܠܠܘܝܰܗ ܘܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܐ܀ ܓ̄ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܀
ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܒܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܢܘܢ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝ̈ܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܢܘܢ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܣܶܕܪܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܐܱܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒܷ̈ܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܐܷܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܐܱܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡܷ̈ܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܣܺܝ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܱܡܺܝܢ܀

ܘܡܰܘܪܒܳܐ ܘܒ̈ܬܶܐ:

ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܪܳܝܐ. ܘܚܶܕܝܰܬ ܪܽܘܚܝ̱ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܝ̱. ܕܚܳܪ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܐܡܬܶܗ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡ̣ܢ ܗܳܫܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܢܷ̈ܬܠܳܢ ܠܺܝ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܳܬܝ̱ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܚܰܝܶܠܬܳܢ ܘܩܰܕܺܝܫ ܫܡܶܗ ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܥܒܰܕ ܙܳܟܘܬܳܐ ܒܰܕܪܳܥܶܗ ܘܒܰܕܰܪ ܚܬܝܪ̈ܰܝ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ. ܣܰܚܶܦ ܬܰܩܝ̈ܦܶܐ ܡ̣ܢ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܰܟܺܝܟ̈ܐ܀

ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܣܰܒܰܥ ܛܳܒ̈ܬܳܐ. ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܫܪܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐܝܬ ܘܥܰܕܰܪ ܠܐܻܝܣܪܳܐܝܠ ܥܰܒܕܶܗ ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܚܢܳܢܶܗ ܐܝܟ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ ܥܰܡ ܐܱܒܪܳܗܳܡ ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܗ ܠܥܳܠܰܡ܀


ܡܰܘܪܒܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ

ܓܒܝ ܛܟܤܐ: ܐ, ܒ, ܓ, ܕ, ܗ, ܘ, ܙ, ܚ


ܐܡܝܢ: ܡܳܐ ܛܳܒ:

ܐܰܡܺܝܢ: ܡܳܐ ܛܳܒ ܘܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ܇ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ܇ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐܰܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܩܢܳܐ܇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܕܰܩܢܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܒܰܪ ܨܰܘܪܳܐ ܕܟܽܘܬܺܝܢܶܗ܇ ܠܰܠܡܺܐܢ ܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܠܰܡܛܰܠ̱ـܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ܀

ܐܰܝܟ ܛܰܠܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ܇ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܦܩܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܇ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܽܘ ܕܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ: ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܛܶܠܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ ܕܟܽܠܫܳܥ ܦܰܚ̈ܶܐ ܨܳܠܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܨܠܺܝܒܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܢܶܣܬܰܬܰܪ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܬ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܫܘܳܢ ܕܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܘܬܰܢ ܘܰܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܡܙ̄ܡ. ܦܬܓ̄: ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ̱ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܘܩܽܘܡܘ̱ ܫܰܒܰܚܘ̱܇ ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܽܠ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܘܰܗܘܰܘ ܘܗܽܘ ܦܩܰܕ ܘܶܐܬܒܪܺܝܘ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܰܗܒ ܘܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܘܒܰܪܕܳܐ ܘܬܰܠܓܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕܳܐ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܥܰܠ̈ܥܳܠܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ܀

ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܛܰܝܪ̈ܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ܀

ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗ̱ܽܘ ܫܡܶܗ ܒܰܠܚܽܘ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܢܶܚܕܶܐ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܥܳܒܽܘܕܶܗ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ ܒܡܰܠܟܗܽܘܢ܀

ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܢܙܰܡܪܽܘܢ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܡܶܗ ܘܝܳܗܶܒ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀

ܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ ܥܰܠ ܥܰܪ̈ܣܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܢܪܰܡܪܡܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܓܰܓܪ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܣܰܝܦܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܀

ܠܡܶܬܒܰܥ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܠܡܶܐܣܰܪ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ܀

ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܕܫܶܗ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܡܶܢ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܨܶܨܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬܳܐ. ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬܫܰܒܚܰ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳܠܰܡ܀


ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ : ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܀


ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ H

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܝܟ ܕܶܩܠܐ ܢܦܪܰܥ ܗ̄ ܘܰܐܝܟ ܐܱܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܶܫܘܰܚ ܀

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܘܢܶܬܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܫܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: H

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܴܘ ܡܳܪܝ ܬܐܘܡܰܐ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪܘ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ܀


ܣܶܕܪܐ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ (ܦܠܳܢ) ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܪܕܺܝ ܡ̣ܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܡܰܚܰܝܴ̈ܐ. ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܒܩܽܘܠܳܣܷ̈ܐ ܘܚܘܓܳܝܷ̈ܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܡܢܰܨܪܺܝܢܰܢ ܘܰܒܚܰܕܘܬܳܐ ܐܴܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܝܰܡܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܫܶܦܥܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܘܥܳܕܽܘܪܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܕܡ̣ܢ ܟܰܪܣܳܐ ܐܷܬܓܒܺܝܬ ܐܝܟ ܐܷܪܰܡܝܳܐ ܘܰܫܡܽܘܐܝܠ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܕܰܥܒܺܝܕ ܐܢ̱ܬ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬܓܰܙܶܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܘܗܳܫܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ. ܪ̈ܰܘܒܶܐ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ. ܫܓܽܘܫ̈ܝܶܐ ܢܶܬܠܚܽܘܢ. ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܫܠܽܘܢ. ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ. ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ. ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܢܶܬܚܰܝܠܽܘܢ. ܚܰܘܒܷ̈ܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ. ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ. ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܰܐܘܘܳܢܷ̈ܐ ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܚܰܝܠܳܢܳܟ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܟ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀


ܩܠܐ: ܒܩ̄ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. H

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ. ܕܣܰܝܒܰܪ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢܷ̈ܐ ܡܛܠ ܫܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܨܰܠܺܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܕܟܠ ܐܱܬܪܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܕܘܽܟܪܳܢܝ̱ ܒܺܝܫܳܐ ܠܐ ܢܰܐܟܶܝܘܗܝ. ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܕܳܐ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܫܰܘܒܳܐ ܐܴܦܠܐܴ ܝܰܪܩܳܢܳܐ. ܐܴܦܠܐܴ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܢܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܬܰܡܳܢ܀

ܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܝ ܐܴܣܝܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܢܺܝܢ. ܘܨܳܝܒܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܱܠܝ̈ܨܶܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܣܒܽܘܢ. ܩܰܒܶܠ ܐܢܘܢ ܐܱܒܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܪܳܥܝܳܐ ܘܰܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡ̣ܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ. ܒܰܨܠܽܘܬܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܒܥܺܕ̈ܬܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܥܳܒܕܺܝܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܪܳܗܛܳܐ ܠܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ. ܩܽܘܡ ܩܰܒܶܠ ܐܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܢ̱ܬ ܘܦܰܢܳܐ ܫܷ̈ܐܠܳܬܗܽܘܢ. ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܺܝܢ. ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ. ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܰܕܪ̈ܰܚܺܝܩܺܝܢ ܘܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒܷ̈ܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܡ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܶܒܛܰܠ. ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܡ̣ܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܢܶܣܰܩ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܥܺܕ̈ܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܬܳܐ. ܡ̣ܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܡ̣ܢ ܐܢܳܫܴ̈ܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܰܫܡܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܘܪܶܒ ܠܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ H

ܡܰܪܰܢ ܐܷܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ܀

ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬܓܰܙܳܟ: ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܒܠܺܠܝܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ: ܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܥܺܝܪܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܐ ܕܳܡܶܟ܀

ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ: ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܕܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܬ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܥܰܡܳܟ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܀

ܠܐ ܢܶܬܛܰܒܰܥ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܐܝܟ ܕܰܒܫܶܢܬܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܢܶܫܗܰܪ: ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܘܢܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܴܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܕܺܐܝܡܳܡܷ̈ܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܕܰܐܥܺܝܪܬܳܢ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ: ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ: ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܫܷ̈ܐܠܳܬܳܐ܀

ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ: ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܷ̈ܐܠܳܬܰܢ܀


ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܳܟ̈ܶܐ ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ:

ܥܰܡܳܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܤܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܤܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܤܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܀

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܩܰܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܩܰܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܨܠܺܝ ܠܰܢ ܐܶܕܢܳܟ ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܚܽܘܤ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܠܚܽܘܕܰܝܟ܆ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܗ̱ܽܘ ܠܚܽܘܕܰܝܟ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܐܶܒܰܪܟܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܰܚ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܡܒܰܪܟܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܠܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܘܠܳܟ ܦܶܐܐ ܩܽܘܠܳܤܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܥܰܡ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܳܦ ܠܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܪܰܚܡܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܡܳܪܝ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܚܽܘܒܳܟ ܐܰܚܬܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ ܨܶܐܕܰܝܢ ܡܳܪܝ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܟ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl