ܫܚܝܡܐ - ܕܨܦܪܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܡܙܡܘܪܐ ܢܐ

ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܟ ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܓ̣ܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܚܺܝ̣ ܚܛܳܗܰܝ̈܀

ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̣ܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ̱ ܘܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ ܕܰܟܳܢܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟ̣̈ܠܘܳܬ̣ܝ̱ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟ̣ܽܠ ܙܒܰܢ܇ ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܛܺܝܬ̣ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬ̣ܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܣܶܥܪܶܬ̣܀

ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܙܕܰܕܰܩ ܒܡܶܠܬ̣ܳܟ ܘܬܶܙܟ̣ܶܐ ܒܕܺܝ̈ܢܰܝܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܰܘܠܳܐ ܐܶܬ̣ܒܰܛܢܶܬ̣ ܘܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܛܶܢܬܰܢܝ̱ ܐܶܡܝ̱܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܨܒܰܝܬ ܘܟܰܣ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܕܚܶܟ̣ܡܬ̣ܳܟ ܐܰܘܕܰܥܬܳܢܝ̱܇ ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܘܶܐܬ̣ܕܰܟܶܐ ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܶܗ ܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ ܐܶܚܘܰܪ܀

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ̱ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܚܰܕܽܘܬ̣ܳܟ ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܰܟܺܝ̈ܟ̣ܶܐ܇ ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ ܘܟܽܠܗܶܢ ܣܰܟ̣̈ܠܘܳܬ̣ܝ̱ ܠܚܺܝ܀

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̣ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܽܘܚܳܟ ܬܩܰܢܬ̣ܳܐ ܚܰܕܶܬ̣ ܒܓ̣ܰܘܝ̱܇ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܝ̱܀

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܠܺܝ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܦܽܪܩܳܢܳܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܬܣܰܡܟ̣ܰܢܝ̱܇ ܕܰܐܠܶܦ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܽܘܪܚܳܟ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ̣ܳܟ ܢܶܬܦܢܽܘܢ܀

ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ̱ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̣ܳܟ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬ̣ܝ̱ ܘܦܽܘܡܝ̱ ܢܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬ̣ܳܟ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬ̣ܪܰܥܺܝܬ̣܇ ܕܶܒܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟܺܝܟ̣ܬܳܐ ܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ܀

ܐܰܛܶܐܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܨܛܒܶܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܣܩܽܘܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ܀


ܥܢܝܢܐ ܦܬܓ̄: H

ܐܠܰܗܳܝ ܐܠܰܗܝ ܐܢ̱ܬ ܐܷܣܰܟܶܐ ܠܳܟ܀

ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܡܥܠܰܝ܀

ܨܰܗܝܳܐ ܗ̄ܝ ܠܳܟ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ ܒܶܣܪܝ̱. ܐܝܟ ܐܱܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܘܰܡܛܰܪܰܦܬܳܐ ܕܒܳܥܝܳܐ ܡܰܝܴ̈ܐ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܗܳܟܰܢ ܚܳܪܬܳܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܥܽܘܫܢܳܟ ܘܺܐܝܩܳܪܳܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܡܛܠ ܕܛܳܒܺܝ̈ܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܢܫܰܒܳܚ̈ܢܳܟ܀

ܐܠܰܗ ܐܱܠܳܗܺܝ̈ܢ. ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܗܳܟܰܢ ܐܷܒܰܪܟܳܟ ܒܚܰܝܰܝ̈ ܘܒܰܫܡܳܟ ܐܱܪܺܝܡ ܐܻܝ̈ܕܰܝ܀

ܕܚܺܝܠܐܴ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܐܝܟ ܫܽܘܡܢܳܐ ܘܰܐܝܟ ܬܰܪܒܳܐ ܬܶܕܗܰܢܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܦܽܘܡܝ̱܀

ܕܰܚܛܺܝܬ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܐܷܬܕܟܰܪܬܳܟ ܥܰܠ ܬܰܫܘܺܝܬܝ ܘܰܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܪܢܺܝܬ ܒܳܟ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܳܢܷ̈ܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܡܛܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܺܝ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܘܰܒܛܶܠܳܠܐܴ ܕܟܶܢܦܰܝ̈ܟ ܐܷܣܬܰܬܰܪ܀

ܥܰܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܘܰܐܣܟܠܶܬ. ܘܥܶܒܪܶܬ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܢܶܦܩܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܒܳܬܪܳܟ ܘܰܥܠܰܝ ܣܶܡܟܰܬ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܡܛܠ ܚܛܳܗ̈ܝ. ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ̱. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܗܶܢܽܘܢ ܒܥܰܘ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܘܢܶܥܠܘܢ ܒܬܰܚܬܰܝ̈ܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܀

ܚܳܐܷܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ. ܘܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝ̈ܒܶܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܠܚܰܪܒܳܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܬܰܥ̈ܠܐܷ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܡܳܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝܷ̈ܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܟܠ ܕܝܳܡܶܐ ܒܶܗ. ܡܛܠ ܕܢܶܣܬܟܰܪ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܕܰܓ̈ܠܐܷ܀

ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ: ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܕܡܶܣܬܓܶܕ. ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀


ܡܙܡܘܪܐ : ܩܝܓ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗ̱ܝ. ܪܰܒ ܗ̱ܽܘ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܘܪܳܡ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝ̣ܩܳܪܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܐܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܝܳܬܶܒ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܚܳܙܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܡܪܺܝܡ ܡܶܢ ܩܺܩܰܠܬܳܐ ܠܒܳܝܫܳܐ ܕܢܰܘܬܒܺܝܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ܀

ܡܰܘܬܶܒ ܥܩܰܪܬܳܐ ܒܒܰܝܬܐ. ܘܶܐܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ: ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀


ܘܡܰܩܦܝܢ ܡܙܡ̄ ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

ܫܘܒܚܐ ܥܩܒܐ: ܩܠܐ ܒܩ̄: H

ܒܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ: ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܰܒܕܶܢܚܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܟܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܡܩܰܕ̈ܡܳܢ ܣܳܓ̈ܕܳܢ ܠܐܻܝܩܳܪܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܐܱܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒܷ̈ܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܐܷܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܐܱܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡܷ̈ܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܣܺܝ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܱܡܺܝܢ܀


ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܕܨܦܪܐ ܒܩ̄: ܕܰܚܛܳܐ ܠܐ ܢܶܚܛܶܐ.
ܓܘܫܡܐ ܬܠܝܬܝܐ H

ܦܬܓ̄: ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܝ ܗ̄: ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܡܰܠܐܱܟܷ̈ܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ. ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܥܢܺܝ ܐܢܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܰܢܳܐ ܫܷ̈ܐܠܳܬܗܽܘܢ܀

ܘܰܓܥܳܬܝ̱ ܠܘܳܬܳܟ ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܗ̄: ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܫܩܰܠ ܐܱܗܪܘܢ ܦܺܝܪܡܶܗ. ܘܥܰܠ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܕܰܢܪܰܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܥܛܰܪ ܒܶܗ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܪܰܥܺܝ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܘܰܟܠܐܴ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܓܙܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܰܛܶܠ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡ̣ܢ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܥܰܠ ܒܺܐܪܳܐ ܝܺܬܶܒ. ܘܰܒܥܶܠܰܬ ܡܰܝܴ̈ܐ ܨܳܕܳܗ̇ ܠܫܡܪܳܝܬܳܐ. ܗܽܘ ܫܶܐܠ ܠܳܗ̇ ܡܰܝܴ̈ܐ. ܘܗܺܝ ܠܐ ܝܶܗܒܰܬ ܠܶܗ. ܘܗܽܘ ܬܪܰܥ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܣܰܡ ܚܰܝܷ̈ܐ ܘܰܐܫܩܝܳܗ̇ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܡ̣ܢ ܕܰܦܢܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܦܪܰܩ܀

ܡܢܥܠܡ: ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕܟܰܝܴ̈ܐ ܕܠܰܫܡܳܟ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ. ܐܝܟ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܟܠܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܓܙܳܟ. ܒܰܛܶܠ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡ̣ܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܠܶܟܝ̱ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܐܷܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܕܰܬܦܺܝܣܺܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܢܰܚ. ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܠܚܶܐ ܐ̱ܫܛܳܪ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܠܐ ܢܰܥܠܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܀

ܐܷܡܰܪܝ ܠܺܝ ܡܰܪܝܰܡ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ. ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܛܥܶܢܬܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠܡܷ̈ܐ. ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܐܷܬܳܐ ܘܣܰܒܪܰܢܝ̱ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܡ̣ܢ ܥܽܘܒܶܟܝ̱ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܗܽܘܝܽܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܦܳܪܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܣܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܠܶܟܝ̱ ܗܘ ܨܳܐܱܪ ܗܘܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܣܰܢܝܳܐ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ ܠܓܽܘܫܡܶܟܝ̱ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܒܬܽܘܠܰܝ̈ܟܝ̱ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܕܠܐ ܐܷܬܚܰܪܰܟܘ ܗܘܰܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܰܒܣܰܢܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܒܶܟܝ ܫܪܳܐ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܷܡܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܘܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܕܗܳܐ ܙܰܘܥܷ̈ܐ ܩܫܰܝܴ̈ܐ ܘܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܩܺܐܪ̈ܣܶܐ. ܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܐܱܪܥܳܐ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܝܳܬܒܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܒܢܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܐܬܩܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܣܳܡ ܒܳܗ̇ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܰܫܠܝܺܚܷ̈ܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܘܰܐܬܩܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܚܳܐ܀

ܡܰܢ ܐܢܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܥܢܳܢܷ̈ܐ ܦܳܪܚܺܝܢ ܐܷܡܰܪ ܐܷܫܰܥܝܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܻܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܰܫܠܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܣܰܘܦܷ̈ܐ ܠܣܰܘܦܷ̈ܐ ܢܳܨܰܚ ܕܘܽܟܪܳܢܗܽܘܢ܀

ܐܷܡܰܪܘ ܠܺܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܳܢܰܘ ܣܽܘܟܳܝܟܽܘܢ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܘܠܨܳܢܷ̈ܐ ܣܰܝܒܰܪܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܐܻܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܟܳܝܰܢ ܡܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܐ ܚܙܳܬ ܘܶܐܕܢܳܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܠܐ ܣܠܶܩ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܐܠܳܗܳܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܐܝܟ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܢܦܰܠܬܘܽܢ ܘܠܐܱܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܬܳܐ ܦܳܚ ܪܺܝܚܶܗ ܕܚܽܘܒܟܽܘܢ. ܐܱܦܺܝܣܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܰܫܦܰܥ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܝܰܩܪܰܬ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܝܰܩܪܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܳܗ̇܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܱܠܝ̈ܨܶܐ ܒܳܟ ܗܘ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ. ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܰܢܳܐ ܫܷ̈ܐܠܳܬܗܽܘܢ. ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܱܣܳܐ ܘܰܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܟܳܐ. ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡ̣ܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܚܰܪܰܪܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܘܽܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܀

ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܱܒܚܰܝ. ܐܱܓܢܰܬ ܥܰܠ ܥܳܢܳܐ ܕܙܰܝܚܰܬ ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ. ܘܥܰܦܝܰܬ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܘܪܒܳܟ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܘܬܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܀

ܕܨܦܪܐ: ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܘܫܰܪܝܺ ܕܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗܝ. ܡܶܠܰܝ̈ ܨܽܘܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ ܒܰܗܓܳܝ. ܘܨܽܘܬ ܠܩܳܠܐܴ ܕܰܓܥܳܬܝ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܠܫܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܷ̈ܐ ܕܣܶܥܪܶܬ܀

ܐܷܢ ܗܳܢܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܳܒܘܽܪܳܐ. ܪܰܕܦܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܟܡܳܐ ܪܰܒ ܗܘ ܨܰܦܪܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܡܟܰܠܶܠ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܟܰܠܶܠ ܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܟܽܠܫܳܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܐܷ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܢܳܩܶܫ ܒܶܗ ܥܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܣܳܗܶܕ ܓܰܝܳܣܳܐ ܘܡܳܟܣܳܐ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܕܡܶܥܰܝ̈ܗܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܷܫܬܒܶܩܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܐܱܟܘܳܬܗܽܘܢ ܦܳܪܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܕܰܚܛܳܐ ܠܐ ܢܶܚܛܶܐ ܘܰܕܠܐ ܚܛܳܐ ܢܶܙܕܗܰܪ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܥܳܒܕܳܐ. ܘܰܠܒܺܝܟܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܳܗ̇ ܘܟܳܬܒܳܐ. ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܘܒܰܐܦܷ̈ܐ ܠܐ ܢܳܣܒܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܝܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܒܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܚܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܬܳܐܷܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܥܶܠܬܳܐ ܐܱܚܺܝܕ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܫܒܳܢܝ̱ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܳܝܠܺܝ ܥܰܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܘܳܝܠܺܝ ܕܠܐ ܬܳܒܶܬ. ܘܳܝܠܺܝ ܡ̣ܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܫܘܠܳܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝ ܢܺܐܬܶܐ. ܘܰܒܬܰܪܥܳܟ ܢܶܩܽܘܫ. ܘܫܷ̈ܐܠܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܶܬܝܰܗܒܳܢ. ܕܫܳܐܷܠ ܓܶܝܪ ܢܳܣܶܒ ܘܰܕܒܳܥܶܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܘܰܕܢܳܩܶܫ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܦܬܺܝܚ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܠܐ ܢܶܛܥܶܐ ܐܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܦܪܰܫܘ. ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܢܬ ܗܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀


ܩܠܐ ܕܬܪܝܢ
ܒܩ̄: ܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܓܘܫܡܐ ܬܡܝܢܝܐ. H

ܦܬܓ̄: ܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ: ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܷ̈ܐܠܳܬܰܢ. ܘܰܥܒܶܕ ܣܰܒܪܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܦܺܝ̈ܣܳܢ ܠܳܟ܀

ܡܶܐܬܳܐ ܐܴܬܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܨܰܦܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܘܡܶܢܫܶܠܝ̱ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܘܰܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܝܳܗܶܒ ܐܱܓܪܳܐ. ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܶܐܬܟܰܫܰܪ. ܘܰܠܐܝ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܶܣܶܒ ܐܱܓܪܶܗ ܡܰܠܝܳܐܝܬ܀

ܫܘܒܚܐ: ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܡ̣ܢ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܘܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ. ܒܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܐܷܬܒܰܛܰܠܘ. ܚܶܫܟܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ ܢܽܘܗܪܳܟ ܥܰܠ ܬܺܐܒܶܝܠ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ. ܠܗܳܢܳܐ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܕܡ̣ܢ ܥܳܠܰܡ ܠܰܝܬ ܐܱܟܘܳܬܶܗ ܫܰܒܛܶܗ ܬܳܠܐܷ ܘܠܐ ܡܳܚܶܐ. ܡܶܨܒܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܗܘ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܐܷܫܬܰܕܰܪ. ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܠܐܷ ܗܘܳܐ ܦܽܘܡܗ ܕܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܘܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܬܶܡܗܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܬܕܰܡܪܰܬ. ܒܡܷ̈ܠܐܷ ܕܡܰܠܶܠ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܶܐܬܒܰܝܢܰܬ ܕܚܰܝܠܐܴ ܫܪܶܐ ܒܳܗ̇. ܦܶܬܚܰܬ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ. ܕܗܳܐ ܐܷܢܳܐ ܐܱܡܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܱܝܟܰܢ ܕܶܐܡܰܪܬ܀

ܒܢܺܝܣܳܢ ܣܰܒܰܪ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܒܟܳܢܽܘܢ ܚܙܰܝܢܰܢ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡ̣ܢ ܐܱܒܳܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܪܝܰܡ . ܕܰܩܛܰܦ̈ܝ̱ ܡܶܢܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܚ̈ܝܰܝ ܒܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܒܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܓܰܘ ܢܳܨܪܰܬ. ܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܗܳܟܰܢ ܐܷܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܘܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܳܢܰܚ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝܷ̈ܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝܚܷ̈ܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܣܳܗܕ̈ܐ. ܕܪܰܚܡܽܘܗܝ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܳܡܳܐ܀

ܟܡܳܐ ܝܳܐܷܐ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ. ܒܗܳܢܳܐ ܗܰܝܟܠܐܴ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝܚܷ̈ܐ ܘܺܐܝܬ ܒܶܗ ܣܳܗܕ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܰܬܩܰܢ ܒܶܗ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܠܐ ܣܳܡܬܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܩܕܳܡ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܪܺܝܳܚܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܦܳܐܱܚ܀

ܠܰܘ ܐܢܬܘܢ ܒܰܠܚܘܕܰܝܟܽܘܢ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܥܰܠܬܽܘܢ ܠܐܱܓܽܘܢܳܐ. ܕܡܳܪܟܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ ܥܳܐܷܠ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܠܰܒܶܒ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܘܕܰܚܙܳܐ ܚܽܘܒܟܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܰܩܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܡܳܪܰܢ ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܱܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ. ܘܰܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ. ܐܷܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܟܰܪܡܰܐ ܗܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܐܻܝܬܰܘܗܝ ܦܰܠܳܚܳܐ. ܐܱܚܰܝ̈ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ. ܕܬܶܣܰܩܝ̱ ܡܶܢܰܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ. ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܐܷܫܬܰܥܳܐ ܠܰܢ ܓܰܝܳܣܳܐ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܐܻܝܠܳܢ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܢܶܩܛܽܘܦ ܡܶܢܶܗ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ. ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟܷ̈ܐ܀

ܗܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܢܰܛܰܪܬܶܗ. ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܡ̣ܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܗܺܝ ܬܢܰܛܰܪܝ̱ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܩܘܝܳܡܳܐ. ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܢܘܢ ܠܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝ̈ܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܢܘܢ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܰܡ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀


ܬܡܝܢܝܐ ܩܘܩܠܝܘܢ H

ܠܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܗ̄ ܘܠܐ ܬܶܛܰܢ ܒܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܡܛܠ ܕܰܐܝܟ ܓ̈ܶܠܐܷ ܒܰܥܓܰܠ ܝܳܒܫܺܝܢ ܗ̄ ܘܰܐܝܟ ܝܽܘܪܩܳܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܚܳܡܶܝܢ܀

ܣܰܒܰܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ ܗ̄ ܥܡܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܥܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܫܶܐܠܬܶܗ ܕܠܶܒܳܟ ܗ̄ ܬܪܽܘܨ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܘܪܚܳܟ ܘܣܰܒܰܪ ܒܶܗ܀


ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: H

ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܡܩܰܕ̈ܡܳܢ ܣܳܓ̈ܕܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܪܕܰܦ ܡܶܢܗܶܝܢ ܚܶܫܘܟܳܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܘܡ̣ܢ ܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܒܰܪܶܟ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܢܶܙܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܕܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ H

ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܐܷܫܬܰܕܪܰܬ. ܝܰܘܢܳܐ ܡ̣ܢ ܨܶܝܕ ܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ. ܡܛܠ ܡܰܝܴ̈ܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܘܗܶܦܟܰܬ ܝܰܘܢܳܐ ܠܟܶܐܘܶܠܐܴ. ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܳܐ ܛܰܪܦܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ. ܐܴܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ܀

ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܐܷܬܚܰܙܝܰܬ ܐܴܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܩܶܫܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܡܬܺܝܚܳܐ. ܘܺܝܡܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܕܠܐ ܐܷܥܒܶܕ ܬܽܘܒ ܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܫܘܒܚܐ: ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܨܰܠܺܝ ܗܘܳܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܬܰܡܳܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܚܽܘܛܪܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܢܶܚܽܘܬ ܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܻܝܣܪܳܐܝܠ ܡ̣ܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܒܩܺܝܬܳܪܶܗ. ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܟܢܰܫ̈ܝ̱ ܘܶܐܬܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܠܩܳܠ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܐܴܡܰܪ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ H

ܡܳܪܰܢ ܐܷܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܥܳܒܘܽܪܳܐ܀

ܘܰܒܗܰܘ ܨܰܦܪܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ: ܐܱܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܒܨܰܦܪܳܐ ܡܩܰܕ̈ܡܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܢܳܩ̈ܫܳܢ ܒܬܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܕܬܶܬܶܠ ܠܗܶܝܢ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬܓܰܙܳܟ: ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܐܻܝܙܓܰܕܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܡܰܛܺܝ: ܘܩܺܝܬܳܪܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܢܳܩܶܫ ܒܶܗ ܘܰܡܥܺܝܪ ܕܰܡ̈ܟܶܐ: ܕܩܽܘܡܘ ܫܰܒܰܚܘ ܕܰܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܡ̣ܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܣܰܟܺܝܬ: ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܬ: ܐܱܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܐܷܫܰܒܚܳܟ: ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܷܪܰܡܪܡܳܟ. ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܨܰܦܪ̈ܺܝܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡܷ̈ܐ܀

ܐܝܟ ܕܰܦܢܳܬ ܝܰܘܢܳܐ ܨܶܝܕ ܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ. ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܳܐ ܛܰܪܦܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ܀

ܗܳܟܰܢ ܬܶܦܢܶܐ ܒܳܥܽܘܬܰܢ: ܟܰܕ ܫܩܺܝܠܐܴ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ܀


ܛܳܒ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ:

ܟܳܗܢܳܐ: ܛܳܒ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ:

ܥܰܡܳܐ: ܘܰܠܡܶܙܡܰܪ ܠܰܫܡܳܟ ܡܪܰܝܡܳܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܒܨܰܦܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܝ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܘܶܐܬܚܙܶܐ ܠܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܤܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܰܐܤܳܐ ܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl