ܫܚܝܡܐ - ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܱܠܳܗܳܝܳܐ ܨܡܰܚ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܘܟܰܪܣܳܐ ܐܷܡܗܳܝܬܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܫܘܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܐܱܘܪܶܒ ܘܙܰܝܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܐܱܝܠܶܝܢ ܠܶܫܳܢܷ̈ܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܩܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ̱ ܐܴܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܐܷܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܘܩܳܝܬܳܐ ܛܰܠܶܩ ܡܶܢܰܢ ܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܠܛܘܥܝܰܝ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܶܟܝ̱ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܴܘ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܢܶܒܥܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܰܩܠܐܴ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܐܴܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܒܶܟܝ̱ ܫܪܳܐ. ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܳܐܪܘܢܶܗ ܕܪܳܡܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܷܬܚܙܺܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܴܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܱܦܝܣܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܠܰܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܢܰܚ. ܕܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܢܶܠܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܠܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܢܶܥܛܶܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܐܱܘܳܢܷ̈ܐ ܐܘܪ̈ܶܫܠܶܡܳܝܶܐ ܘܰܠܥܘܒܷ̈ܐ ܐܱܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ. ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܣܰܩ ܠܶܗ ܘܠܐܱܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܱܡܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ H

ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܷܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܫܘܳܬ ܕܬܶܛܥܰܢܝ̱ ܠܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ ܐܷܡܳܐ ܠܐܱܠܳܗܳܐ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܙܰܝܚܰܬ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܚܙܳܬ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܘܡܰܠܠܰܬ ܥܰܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܡ̣ܢ ܐܠܳܗܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܬܳܐ ܐܱܒܪܳܗܳܡ. ܘܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܥܰܠ ܐܻܝܠܳܢܳܐ ܘܡܛܠ ܐܷܡܪܳܐ. ܥܰܠ ܐܻܝܠܳܢܳܐ ܡܰܢ ܢܰܨܒܶܗ ܘܡܛܠ ܐܷܡܪܳܐ ܡܰܢܽܘ ܝܰܠܕܶܗ. ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܰܨܒܶܗ ܠܐܻܝܠܳܢܳܐ. ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܢܶܩܝܳܐ ܐܷܬܺܝܠܶܕ ܐܷܡܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܳܐ ܒܛܶܢܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܗܽܘ ܨܒܳܐ ܒܳܗ̇ ܘܰܥܡܰܪ ܒܳܗ̇. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܱܝܟܰܢ ܐܷܩܪܶܝܟܝ̱ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܰܗܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܝ. ܘܰܐܚܕܰܢܝ̱ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܠܐ ܣܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܐܷܒܨܶܐ ܝܰܠܕܶܟܝ̱. ܐܷܩܪܶܝܟܝ̱ ܐܷܡܳܐ ܒܬܽܘܠܰܝ̈ܟܝ̱ ܩܰܝܳܡܺܝܢ. ܐܷܩܪܶܝܟܝ̱ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܟܝ̱. ܡܶܟܺܝܠ ܐܷܩܪܶܝܟܝ̱ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܗܘܰܝܬܝ̱ ܠܶܗ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܐܷܡܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܡܢܥܠܡ: ܕܳܡܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܩܰܪܡܳܗ̇ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܰܐܚܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܟܠܺܝܠܐܴ ܦܰܐܝܳܐ ܕܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܠܽܘܚܷ̈ܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܪܫܰܡ ܐܒܳܐ ܒܛܽܘܪܣܺܝܢܰܝ. ܘܰܒܓܰܘ ܡܰܪܝܰܡ ܫܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܗܽܘ ܨܒܳܐ ܒܳܗ̇ ܘܰܥܡܰܪ ܒܳܗ̇. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܨܠܽܘܬܟܶܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܴܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ܀

ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܶܟܝ̱ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܱܦܺܝܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ:

ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܴ̈ܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܻܡܰܪ ܡܛܠ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܠܐܱܝܕܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܣܶܠܩܰܬ ܒܰܪܬ ܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܟܰܝ ܐܱܪܟܶܢܬܶܗ ܗܘܳܬ ܠܰܒܪܳܐ ܨܶܐܕܶܝܗ̇: ܐܱܘ ܗܺܝ ܫܶܦܪܰܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܷܡܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܗ̇܀

ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܱܪܥܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̄ܝ: ܘܰܕܕܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܣܰܓܺܝ ܗܺܝ ܩܰܒܶܠܬܶܗ. ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܒܢܺܝܚܽܘܬܳܗ̇ ܚܳܪ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇: ܕܰܒܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܢܶܥܡܰܪ ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܒܡܰܢ ܠܰܡ ܐܷܥܡܰܪ ܐܷܠܐܴ ܒܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ: ܕܚܳܪ ܘܰܚܙܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐ ܗܘܳܬ ܡ̣ܢ ܝܺܠܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܝܟ ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܡ̣ܢ ܥܳܠܰܡ ܠܐ ܐܷܬܡܰܟܰܟ: ܘܓܰܠܝܳܐ ܗ̄ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܦܠܐܴ ܐܷܬܬܪܺܝܡ ܐܢܳܫ ܐܱܟܘܳܬܳܗ̇܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܕܰܓܒܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐܝܬ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇. ܬܰܘܕܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܒܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܢܶܥܡܰܪ: ܚܕܰ ܗܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ܀

ܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ ܐܱܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀


ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl