ܫܚܝܡܐ - ܕܢܓܗ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܥܢܝܢܐ ܕܪܡܫܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܰܙܡܘܪܳܐ:
ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܟ 141, 142, 119: 105-112, 117

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܥܢܺܝ̣ܢܝ̱. ܨܽܘ̣ܬ ܡܶܠܰܝ̈ ܘܩܰܒܶܠ܀

ܨܠܽܘܬܝ̱ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܦܽܘܡܝ̱ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܣܶܦܘ̈ܳܬܝ̱ ܕܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܶܒܝ̱ ܠܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܥܒܶܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ܀

ܥܰܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܚ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܢܰܠܦܰܢܝ̱ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܢܰܟܣܰܢܝ̱. ܡܶܫܚܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܠܪܺܝܫܝ̱ ܠܳܐ ܢܰܕܗܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܠܽܘܬܝ̱ ܥܰܠ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܟܠܺܝܘ̱ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܰܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܒܰܣܺܝ̈ܡܳܢ܀

ܐܰܝܟ ܣܶܟܬܳܐ ܕܨܳܪܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ̱ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܬܰܟܠܶܬ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱܀

ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܐܺܝ̣ܕܳܐ ܕܫܰܒܗܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܛܡܰܪܘ̱ ܠܺܝ̣ ܦܰܚ̈ܶܐ. ܢܶܦܠܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܥܒܰܪ ܐܶܢܳܐ܀

ܒܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬ ܒܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܟܰܫܦܶܬ. ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܬܰܟܫܶܦܬܝ̱ ܘܽܐܘܠܨܳܢܝ̱ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܚܰܘܺܝܬ. ܟܰܕ ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ ܪܽܘܚܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝ܀

ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܗܰܠ̈ܟܳܬܝ̱ ܛܡܰܪܘ̱ ܠܺܝ̣ ܦܰܚ̈ܶܐ. ܚܳܪܶܬ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܠܰܝܬ ܕܚܳܟܶܡ ܠܺܝ. ܐܶܒܰܕ ܡܶܢܝ̱ ܒܶܝܬ ܡܰܥܪܩܳܐ ܘܠܰܝܬ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܘܰܓܥܺܝܬ ܠܘܳܬܳܟ ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܣܰܒܪܝ̱ ܘܰܡܢܳܬܝ̱ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܨܽܘ̣ܬ ܠܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܟܟܶܬ ܛܳܒ. ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢܘ̱ ܡܶܢܝ̱. ܐܰܦܶܩ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ. ܠܺܝ ܢܣܰܟܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܰܝ̈ܟ ܟܰܕ ܬܶܦܪܥܰܢܝ̱܀

ܫܪܳܓܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ. ܝܺܡܺܝܬ ܘܰܐܫܪܶܬ ܕܶܐܛܰܪ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܐܶܬܡܰܟܟܶܬ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܳܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ. ܒܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܦܽܘܡܝ̱ ܨܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱܀

ܢܰܦܫܝ̱ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܗܺܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܢܳܡܽܘܣܳܟ ܠܳܐ ܛܥܺܝܬ. ܣܳܡܘ̱ ܠܺܝ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܣܛܺܝܬ. ܝܶܪܬܶܬ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܶܒܝ̱. ܐܰܦܢܺܝܬ ܠܶܒܝ̱ ܕܶܐܥܒܶܕ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܠܥܳܠܰܡ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗ̱ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: H

ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ. ܠܚܰܕ ܐܻܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܐܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܐܱܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒܷ̈ܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܐܷܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܐܱܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡܷ̈ܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܣܺܝ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܱܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܒܩ̄: ܒܩܳܠܐܴ ܕܰܡܠܶܝܢ
ܓܘܫܡܐ ܬܡܝܢܝܐ H

ܦܬܓ̄: ܒܩܳܠܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬ ܒܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܷܬܟܰܫܦܶܬ: ܒܩܴ̈ܠܐܷ ܕܰܡܠܶܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܪܰܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܡܛܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܰܚܛܳܗ̈ܝ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܟܰܕ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܠܐ ܬܶܫܕܶܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܡܛܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ̱ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܚܶܡܥܰܠܝ܀

ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܬܰܟܫܶܦܬܝ: ܒܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗܷ̈ܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܡܰܘܕܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܥܰܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ̱ ܠܐ ܡܟܰܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܷܡܪܶܬ ܓܶܝܪ ܐܷܢܗܽܘ ܕܡܰܟܶܣ ܥܰܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܐܱܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܰܐܣܶܐ ܠܺܝ. ܐܴܣܝܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܬܰܢ. ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܫܘܒܚܐ: ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ̱. ܐܢ̱ܬ ܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܠܐ ܬܰܫܠܶܡܰܝܢܝ̱ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܕܠܐ ܒܰܡܨܺܝܕܬܶܗ ܐܷܬܥܰܪܩܰܠ. ܘܢܰܗܠܽܘܢ ܒܺܝ ܐܦ ܝܳܕܘ̈ܥܰܝ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܺܝ ܒܶܙܚܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܢܶܩܫܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܡܢܥܠܡ: ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܥܳܩܴ̈ܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܬܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܐܻܝܳܠܐܴ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܘܒܰܥܓܰܠ ܢܩܰܕܡܽܘܢܳܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܕܰܕܠܐܴ ܣܳܟܳܐ ܟܪ̈ܺܝܟܳܢ ܠܰܢ ܟܽܠ ܥܳܩ̈ܬܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢ. ܐܝܟ ܕܙܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܴܦܠܐܴ ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪܕܶܐ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܡ̣ܢ ܦܳܠܳܛܺܝܢ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܐܷܫܬܰܕܰܪ. ܠܢܳܨܪܰܬ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ ܨܶܝܕ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܛܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܘܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܳܢܰܚ. ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡ̣ܢ ܐܱܒܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܚܙܳܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܡܰܠܐܟܳܐ ܕܰܥܛܺܝܦ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܰܒܕܶܚܠܐܴ ܪܰܒܳܐ ܩܳܡܰܬ ܘܫܰܪܝܰܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܡܰܟܺܝܟܳܐܝܬ. ܕܶܐܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܠܐ ܬܶܬܶܠ ܐܱܝܟܰܢ ܡܰܨܝܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܛܢܳܐ ܕܠܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܥܛܶܠ ܠܺܝ ܕܶܐܗܰܝܡܶܢ. ܕܶܐܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܐ ܚܟܺܝܡ ܠܺܝ ܘܰܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܠܐ ܪܓܺܝܫܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܬܡܰܗ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ ܒܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܘܫܰܪܺܝ ܡܡܰܠܶܠ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܘܰܡܦܰܫܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܰܓܢܺܝ̈ܙܳܬܳܐ. ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܶܟܝ̱ ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܽܘܦ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܘܠܶܫܳܢܷ̈ܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܛܽܘܒܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܘܟܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܕܺܐܝܬ ܥܰܠ ܐܱܪܥܳܐ ܐܱܝܟܰܢ ܕܶܐܡܪܰܬ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܡܳܪܶܐ ܟܠ. ܫܰܟܶܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗܷ̈ܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܐܱܪ̈ܕܺܝܟܠܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܦ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܗܘܰܘ ܟܽܠ ܐܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܢܦܰܩ̈ܝ̱ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܐܝܟ ܕܙܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܳܗܳܐ ܒܰܨܠܰܘܴ̈ܬܗܽܘܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܚܙܰܐܘܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܳܗܳܐ ܒܰܨܠܰܘܴ̈ܬܗܽܘܢ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܐܚܶܒܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܐܴ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܣܢܰܘ ܐܻܝܩܳܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ. ܘܰܪܚܶܡܘ ܕܶܚܠܰܬ ܐܠܳܗܳܐ. ܡ̣ܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬ ܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܚܙܰܐܘܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܬܠܐܷ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܬܪܺܝܥ ܣܶܛܪܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܪܳܕܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܠܰܒܶܒܘ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܷܡܰܪܘ. ܕܬܰܘ ܕܰܢܡܽܘܬ ܡܛܠ ܡܳܪܰܢ. ܐܱܝܟܰܢ ܕܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬ ܣܳܗܕܰܝ̈ܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܝܟ ܕܰܠܡܳܟܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܚܰܣܺܝ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܟܦܰܪ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ ܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝܳܒܷ̈ܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܨܶܐܕܰܝܟ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢ ܐܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܠܰܘ ܡܛܠ ܕܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܠܐܴ ܡܛܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܒܳܗ̇ ܐܷܬܬܰܚܬܺܝܬ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܴ̈ܐ. ܕܬܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܴܠܽܘܨܰܘ̈ܗܝ. ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܐܴܣܝܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܙܳܥܘ ܢܺܝ̈ܢܘܳܝܶܐ ܡ̣ܢ ܩܳܠܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ. ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܷܬܓܰܘܰܣܘ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܰܘܴ̈ܬܳܐ. ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܰܒܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ ܐܷܬܒܰܛܰܠ ܗܘܳܐ. ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܝܰܘܢܳܢ ܗܦܽܘܟܝܳܐ ܠܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ. ܡ̣ܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܛܳܒ̈ܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܰܐܦܢܺܝ ܐܢܘܢ܀

ܢܩܰܪܶܒ ܟܽܠܰܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܠܐ ܬܶܡܰܐܢ ܠܰܢ ܡ̣ܢ ܕܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗܝ̱. ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝܴ̈ܒܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܥܳܢܶܐ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܢܳܩܶܫ ܒܶܗ. ܘܠܐ ܟܳܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܡ̣ܢ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܡܛܠ ܕܛܳܒ ܗܘ ܘܰܡܪܰܚܳܡܢܰܐ ܗ̄ܘ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܐܟܰܝ̈ܟ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܒܰܐܦܷ̈ܐ ܓܰܠܝ̈ܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܳܗܳܐ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܀


ܩܠܐ ܕܬܪܝܢ
ܒܩ̄: ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܷܬܰܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ
ܓܘܫܡܐ ܚܡܝܫܝܐ H

ܦܬܓ̄: ܐܻܬܶܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܶܐܦܶܪܥܳܟ ܢܶܕܪ̈ܰܝ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ: ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܷܬܰܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܶܫܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܢܺܐܬܶܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ ܚܳܐܷܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܝܰܗܒܬ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܠܕܳܚ̈ܠܰܝ ܫܡܳܟ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ: ܛܳܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܐܱܓܪܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܐܫܘܺܝ ܬܘܽܒ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܰܘ ܒܰܥܣܰܪ ܘܰܚܕܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܱܦܷ̈ܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܡܳܝܷ̈ܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܫܽܘܒܚܳܟ ܢܶܙܡܰܪ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܺܝܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܨܳܒܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡ̣ܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܫܡܰܥ ܩܳܠܰܢ. ܐܝܟ ܕܝܰܘܢܳܢ ܕܡ̣ܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܩܪܳܟ ܘܰܥܢܰܝܬܳܝܗܝ܀

ܡܢܥܠܡ: ܠܳܟ ܗܘ ܩܳܪܶܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܘܒܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܕܰܡܥܳܩܺܝܢ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܴ̈ܐ. ܗܘܺܝ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܘܢܰܛܰܪ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܠܳܟ ܗܘ ܡܣܰܟܶܝܢ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܐܷܡܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܒܥܳܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ̱. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܚܰܝܷ̈ܐ܀

ܐܢ ܦܰܓܪܶܟܝ̱ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܰܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܨܠܰܘܴ̈ܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܢܶܝܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܴ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ̱. ܐܷܬܟܰܫܰܦܝ̱ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܛܥܶܢܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܐܱܝܢܶܩܬܶܗ ܠܰܡܬܰܪܣܶܐ ܟܠ. ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܟܪܰܟܬܶܗ ܐܦ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܣܳܡܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܶܕ ܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܀

ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܐܷܠܦܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܳܚܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇. ܡܰܢܥܰܬ ܘܰܡܛܳܬ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܝܶܗܒܰܬ ܥܽܘܬܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܡܰܫܪܺܝܬܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܚܰܝܷ̈ܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܰܫܳܐ. ܦܬܰܚܘ ܓܰܙܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܟܽܘܢ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܛܰܪܘ ܐܱܬܪܳܐ ܕܰܫܪܶܝܬܽܘܢ ܒܶܗ ܡ̣ܢ ܢܶܟܝܳܢܷ̈ܐ܀

ܠܐ ܡܶܬܛܰܠܡܺܝܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܐ ܥܳܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܪܚܶܡܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܒܥܺܕܬܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚܘ. ܘܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝܷ̈ܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ܀

ܩܽܘܡܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܣܰܬܰܪܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܡ̣ܢ ܓ̈ܠܠܐܷ ܘܡ̣ܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐܷ ܕܰܟܪ̈ܺܝܟܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܐܝܟ ܕܣܰܬܰܪ ܗܘܳܐ ܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ ܒܟܶܐܘܶܠܐܴ. ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܰܠܝ̈ ܗܘܱ̈ܝ ܥܡܗ ܒܝܽܘܡ ܛܰܘܦܳܢܳܐ܀

ܩܥܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܙܳܚ ܘܰܢܚܶܬ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܰܚܙܳܬ ܠܒܳܪܽܘܝܳܗ̇ ܛܰܠܐܴ ܪܶܣܡܰܬ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ: ܐܝܟ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ. ܕܳܡܶܐ ܫܽܘܦܪܳܟ ܒܶܝܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܰܐܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܦܳܐܱܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ܀

ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܥܶܒܪܶܬ ܘܥܰܠ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܳܫܶܬ. ܘܰܐܝܟ ܐܷܠܦܶܗ ܕܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܐ ܚܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܪܳܕܝܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܐܠܳܗܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܰܫܦܰܝܴ̈ܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܫܰܦܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܽܘܫܳܒܷ̈ܐ ܘܕܽܘܘܴ̈ܕܶܐ ܕܠܳܟ ܠܐ ܫܳܦܪܺܝܢ܀

ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܫܪܺܝ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܨܶܝܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܒܰܝܰܐ ܐܢܘܢ. ܘܗܽܘ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒܶܝܬ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܫܰܓܫܽܘܗ̇ ܠܐܪܥܳܐ ܒܰܩܪ̈ܳܒܰܝܗܽܘܢ܀

ܐܠܰܗܳܐ ܕܚܳܣ ܥܰܠ ܢܺܝܢܘܶܐ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ. ܘܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܱܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܶܗ ܕܕܳܪܰܢ ܕܰܚܛܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܰܪܥܳܟ ܬܶܐܚܽܘܕ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܒܰܬܪܰܥ ܡܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܩܽܘܫ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ܀

ܠܰܘ ܡܛܠ ܕܰܐܘܚܰܪ ܚܰܬܢܳܐ ܢܶܕܡܰܟ ܠܰܢ. ܕܳܐܬܶܐ ܠܶܗ ܘܳܐܚܶܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܐܱܝܢܳܐ ܕܡܰܘܚܰܪ ܘܳܐܬܶܐ ܢܳܩܶܫ ܒܶܗ. ܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܦܳܬܰܚ ܠܶܗ ܕܩܶܢܛܰܐ ܗ̄ܘ ܪܰܒܳܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܥܢܳܢܷ̈ܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܫܳܡܥܺܝܢ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܐܷܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܘܪܥܶܗ܀


ܩܘܩܠܝܘܢ ܚܡܝܫܝܐ H

ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ̱ ܗ̄ ܘܰܓܥܳܬܝ̱ ܠܘܳܬܳܟ ܬܶܥܽܘܠܝ̱܀

ܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܱܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܝ̱ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܝ̱ ܗ̄ ܐܠܐ ܐܱܪܟܶܢ ܠܺܝ ܐܷܕܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܩܪܶܝܟ ܘܒܰܥܓܰܠ ܥܢܺܝܢܝ̱܀

ܡܛܠ ܕܰܓܡܰܪܘ ܒܬܽܘܢܳܢܳܐ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܗ̄ ܘܓܰܪ̈ܡܰܝ ܚܘܰܪܘ ܐܝܟ ܡܰܘ̈ܩܕܶܐ܀

ܚܡܳܐ ܠܶܒܝ̱ ܐܝܟ ܥܶܣܒܳܐ ܘܝܺܒܶܫ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܛܥܺܝܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܠܰܚܡܝ܀


ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ:

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘܴ̈ܬܰܢ. ܐܝܟ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܠܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ. ܘܠܳܟ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܱܠܳܗܳܐ܀

ܐܚܪܢܐ: H

ܚܰܕܪܽܘܢܝ̱ ܡܳܡܽܘܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܟܰܪܣܶܗ ܕܢܽܘܢܳܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܺܝ. ܐܷܢܳܐ ܕܶܝܢ ܓܥܺܝܬ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܦܳܪܶܩ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܰܦܪܰܩܬ ܘܫܰܘܙܶܒܬܰܢܝ̱ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܪܳܡܬܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ:

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܘܡ̣ܢ ܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܒܰܪܶܟ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܢܶܙܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܕܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܡܫܰܠܶܡ ܢܽܘܗܪܶܗ H

ܦܬܓ̄: ܡܳܐ ܛܳܒ ܘܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ: ܡܫܰܠܶܡ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܫܰܡܠܐܴ ܥܰܡܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܒܰܛܶܠܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ ܕܟܠ ܫܳܥ ܦܰܚܷ̈ܐ ܨܳܠܐܷ ܠܰܢ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܰܢ ܘܰܡܣܰܬܪܳܢܰܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܢܒܰܪܟܰܢ ܘܢܰܢܗܰܪ ܐܱܦܰܘ̈ܗܝ ܒܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܪܰܡܫܳܟ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܠܰܢ. ܘܰܨܠܺܝܒܳܟ ܕܰܡܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝ̈ܠܐܷ ܓܶܕܠܰܬ. ܘܚܰܝܠܰܬ ܐܢܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܘܓܶܕܠܰܬ ܣܳܡܰܬ ܟܠܺܝ̈ܠܐܷ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܩܪܳܟ ܐܻܝܘܽܒ ܡ̣ܢ ܩܺܝܩܰܠܬܳܐ ܘܕܳܢܺܝܐܝܠ ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܩܪܰܐܘܟ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܘܡ̣ܢ ܢܽܘܪܳܐ ܦܰܨܺܝܬ ܐܢܘܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܘܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܷܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܢܥܠܡ: ܗܳܐ ܨܳܝܬܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܠܩܳܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܩܳܠܐܴ. ܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܕܰܒܟܳܢܶܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ: ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܳܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܡܳܪܝ ܘܰܥܠܰܝ ܚܽܘܣ ܘܺܐܚܶܐ ܒܪ̈ܰܚܶܡܐ ܕܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܘܠܐ ܐܷܫܬܰܢܰܩ ܐܝܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ. ܒܶܐܠܦܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܗܰܒܠܝ ܕܶܐܥܒܰܪ: ܘܠܐ ܢܟܽܘܡ ܥܠܰܝ ܐܱܬܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܀

ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܬܣܰܬܪܰܢܝ̱ ܬܰܡܳܢ ܡ̣ܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ: ܘܬܶܦܪܽܘܣܝ̱ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܠ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܚܰܝܷ̈ܐ ܬܶܬܠܰܘܶܐ ܠܺܝ: ܘܠܐ ܡܳܪܝ ܐܷܗܘܶܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܶܝܬ ܨܰܗܘܳܢܷ̈ܐ܀

ܠܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܷܒܥܶܐ ܡܰܝܴ̈ܐ ܬܰܡܳܢ ܡ̣ܢ ܐܱܒܪܳܗܳܡ: ܕܶܐܬܢܰܣܝܰܬ ܠܳܗ̇ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܫܳܐܷܠ ܠܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܳܦܠܐܴ ܠܺܝ ܐܘܪܚܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܒܥܰܘܠܐܴ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ: ܐܷܚܙܶܝܟ ܬܰܡܳܢ ܐܝܟ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܠܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ܀

ܢܫܰܒܚܳܟ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܥܰܡ ܕܰܛܠܳܝܷ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܦܽܘܡܝ̱ ܥܰܡ ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܓܰܘܒܳܐ. ܡ̣ܢ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܕܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ: ܘܥܰܡ ܠܳܥܳܙܳܪ ܗܰܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܟ ܢܶܙܡܰܪ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܓܺܗܰܢܳܐ:

ܡ̣ܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀


ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܪܰܚܡܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܡܳܪܝ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܚܽܘܒܳܟ ܐܰܚܬܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ ܨܶܐܕܰܝܢ ܡܳܪܝ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܟ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl