ܥܐܕܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܥܠ ܙܪ̈ܝܐ

ܒܝܽܘܡ 15 ܕܟܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝ

ܩܝܢܬܐ ܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܬܺܐܙܰܠ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܰܘܒܠܽܘܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܟܶܝ̱ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܶܟܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܟܝ̱ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ܀

ܫܽܘܠܡܳܐ: ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦܝܺܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܳܐ̈ܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀


ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ

ܐܶܬܢܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܘܕܶܐܡܰܪ ܫܰܪܒܶܟ̣ܝ̱ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ̣ܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܺܝܬ̣ܰܝܟܝ̱܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱܇ ܐܶܡܪܰܬ̣ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܝ̱܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܘܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ̱ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܫܳܥ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒ ܠܶܟ̣ܝ̱܀

ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܚܳܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟ̣ܪܳܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܨܠܽܘܬ̣ܶܟ̣ܝ̱ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܐܶܦܶܣܘܣ ܛܰܠܐܳ ܪܶܣܡܰܬ. ܟܰܕ ܐܰܝܬܝܺ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܢ ܟܬܳܒܷ̈ܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܰܪܫܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܒܫܰܢܬܳܐ. ܒܟܳܢܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܒܺܐܝܳܪ ܥܰܠ ܫܶܒ̈ܠܐܷ. ܘܒܐܳܒ ܝܰܪܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܽܘ̈ܦܢܶܐ ܕܐܪܳܙ ܚܰܝܷ̈ܐ ܨܝܺܪ ܒܗܶܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܘܣ

ܐܳܘ ܒܺܝܪܰܬ ܩܽܘܕܫܷ̈ܐ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܐܳܘ ܢܰܘܣܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܥܳܝ ܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܫܪܶܐ ܒܶܟܝ̱: ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܣܥܽܘܪ ܠܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܠܡܰܠܟܷ̈ܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ. ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܚܽܘܒܳܐ ܘܐܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܛܰܠܐ ܕܒܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܢܪܰܒܶܐ. ܠܟܽܠ ܐܳܕܫܰܝ̈ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܒܢܶܫܷ̈ܐ ܘܡܳܪܰܬ ܗܶܕܪܳܐ: ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܒܶܟܝ̱ ܛܳܦܣܺܝܢܰܢ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܥܶܕܪܳܐ: ܠܘܳܬ ܒܪܶܟܝ̱ ܝܳܗܶܒ ܫܷ̈ܐܠܴܬܳܐ܀

ܕܢܰܫܦܰܥ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘܛ̈ܠܐܷ ܠܙܰܪ̈ܥܶܐ: ܠܫܶܩܝܳܐ ܕܓܰܢܷ̈ܐ ܘܚܰܩܠܴ̈ܬܳܐ. ܕܢܶܫܦܰܪ ܬܰܕܐܳܐ ܘܢܶܣܓܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܝܰܪ̈ܩܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܥܰܠܳܠ̈ܬܳܐ܀

ܘܢܰܢܗܰܪ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝܢ ܒܠܻܝ̈ܠܰܝ ܘܳܝܷ̈ܐ: ܢܫܰܦܶܐ ܠܥܰܪ̈ܡܶܐ ܘܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܢܶܬܪܘܨ ܪ̈ܶܓܠܰܝܢ ܒܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ: ܘܰܢܩܝܺܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܦ̈ܠܳܬܳܐ܀

ܫܰܐܠܝ̱ ܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘܳܬܶܟ̈ܝ̱ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܝ̱ ܢܰܣܶܩ ܟܽܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܕܝܳܐܝܳܐ ܠܰܩܢܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ܀


ܗܫܐ ܚܙܝ ܛܟܣܐ ܕܙܘܝܚܐ ܕܨܠܝܒܐ ܒܝܘܡ ܥܐܕܝ̈ܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ

ܐܶܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ̱ ܠܝܺܚܺܝܕܶܟܝ̱. ܕܙܰܪܥܶܗ ܛܳܒܳܐ ܢܫܰܪܰܪ ܒܰܢ: ܫܰܝܢܳܐ ܥܰܡ ܚܽܘܒܳܐ. ܘܚܰܝܷ̈ܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ: ܕܰܫܡܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܫܬܰܒܰܚ܀

ktobesuryoye.nl