ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܗܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܐܰܢܺܝܚ ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܠܡܐ: ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܶܫܡܰܥ ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܦܣܳܩܣܰܒܪܰܐ: ܕܐܰܘܕܺܝܢܰܢ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܕܳܐ ܒܰܢ ܘܪܰܚܶܡܥܰܠܰܝܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܪܶܒܽܘܢ ܠܺܝ ܐܳܡܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܝܺܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܺܝ̣ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܠܝܺ ܒܶܟܝܳܐ ܘܬܶܢ̈ܚܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܺܝ̣ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ: ܕܳܐܙܳܠ̱ܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬܩܰܒܠܳܐ ܐܢܳܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̄ ܘܫܳܒܶܩ ܠܺܝ ܚܰܘܒܰܝ̈܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܪܫܽܘܡ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̣̈ܕܶܐ ܕܰܦܪܰܫܘ ܡܶܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܛܡܺܝ̣ܪ ܒܗܽܘܢ: ܦܰܓܪܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܕܡܳܟ. ܬܶܕܥܰܟ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܢܬ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܕܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܦܰܓܪܝ̱ ܐܳܦ ܕܶܡܝ̱ ܫܳܬܶܐ. ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܒܺܝ ܢܩܽܘܡ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܐ ܬܰܪܦܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܢܰܚܶܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ: ܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܢܬ ܗ̱ܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀

ܢܶܬܕܟܰܪ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܦܪܰܫܘ. ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܕܟܰܪ: ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ: ܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܢܬ ܗܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

ܐܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܦܣܺܝܩܳܐ: ܒܪܺܝܚܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܥܰܦܪܳܐ. ܡܶܬܥܰܫܰܢ ܘܝܳܗܶܒ: ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܫܳܘܰܚ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܪܺܝܚ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ: ܩܳܢܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl