ܕܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ

ܒܝܘܡ 9 ܕܐܳܕܳܪ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܥܳܒܶܕ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܠܰܛܠܺܝ̣̈ܡܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܰܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܢܰܚܫܺܝܪ̈ܬܳܢܶܐ. ܩܪܳܒܳܐ ܥܒܰܕܘ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܝܰܡܬܳܐ ܕܣܶܒܰܣܛܺܝ. ܒܳܐܕܳܪ ܝܰܪܚܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܫܕܰܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܚܶܬܘ ܓܠܺܝ̈ܕܶܐ ܘܒܰܙܰܥܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܪܕܳܐ ܕܶܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܩܰܒܶܠܬܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܩܰܪܶܒܬܶܗ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܥܨܺܝܪ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ: ܪܘܺܝܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ: ܘܰܒܢܽܘܪ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ ܐܶܫܬܓܰܪ̈ܝ ܢܚܶܬܘ ܠܓܰܘ ܝܰܡܬܳܐ. ܘܰܐܣܺܝܦܘ ܠܰܓܠܺܝܕܳܐ ܡܙܰܓ ܒܡܶܝ̈ܗ ܕܶܡܗܽܘܢ. ܘܚܳܒ ܥܽܘܙܳܐ ܕܥܰܪܝܳܐ. ܐܰܩܶܬܘ ܚܰܘܪܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܠܶܒܫܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܓܽܘܕܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܪܚܺܝܡܬܳܐ: ܘܕܰܪܳܐ ܣܶܕܪܰܬ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ. ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܕܝܰܡܬܳܐ܀

ܡܰܐ ܒܪ̈ܺܝܟܺܝܢ ܝܰܡܬܳܐ ܫܶܦܥܰܝ̈ܟܝ: ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܨܒܺܝܥܺܝܢ: ܘܰܟܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܣܳܦܪ̈ܰܝܟܝ: ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܒܺܝܥܺܝܢ܀

ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܐܰܙܠܶܓܘ: ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܩܽܘܪܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ: ܘܰܒܪܰܘܡܶܟܝ ܒܗܶܕܪܳܐ ܐܰܦܪܶܓܘ: ܟܠܺܝ̈ܶܠܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܢܶܨܚܳܢܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ: ܕܝܰܗܒ ܚܰܝܠܶܗ ܒܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ: ܕܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܡܰܒܥܺܝܢ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ

ܒܰܟܠܺܝܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܚܳܐܰܪ ܐܢܳܐ. ܒܚܰܫܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐܢܳܐ. ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܙܰܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܛܳܒ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ. ܕܗܽܘ ܢܰܥܬܰܪ ܟܶܢܳܪܝ ܕܶܐܙܡܰܪ ܫܰܪ̈ܒܰܝܟܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܚܰܝܶܠܟܽܘܢ. ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܰܨܺܝ̣̈ܚܶܐ܀

ktobesuryoye.nl