ܦܣܩ ܪܝܫܗ ܕܝܘܚܢܢ

7 ܕܟܳܢܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܳܢܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܠܶܫܳܢܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܕܝܺܢܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘܴ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘܴ̈ܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܐܳܘ ܩܳܪܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܥܡܶܕ ܡܳܪܶܗ: ܘܡܰܟܶܣ ܠܗܶܪܳܘܕܶܣ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܺܐܠܺܝܳܐ. ܡܛܳܬܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ: ܪܡܶܐ ܒܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܬܫܺܝܛ ܪܺܝܫܳܟ ܒܦܽܘܚܪܳܐ ܕܙܰܠܺܝ̣̈ܠܶܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܐ ܪܰܒ ܢܶܨܚܳܢܳܟ ܕܡܳܪܳܟ ܐܰܣܗܶܕ ܥܠܰܝܟ: ܕܒܺܝܠܺܝ̣̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܪܰܒ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܩܳܡ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܥܶܠܰܬ ܙܰܠܺܝ̣ܠܬܳܐ: ܠܦܽܘܚܪܳܐ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ: ܒܥܳܬ ܪܺܝܫܶܗ ܕܙܰܗܝܳܐ. ܒܡܶܠܟܳܐ ܕܒܰܪܬ ܐܺܝ̣ܙܒܺܝܠ. ܫܠܰܚ ܦܰܣܩܶܗ ܬܰܥܠܳܐ: ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܘܪܳܩܕܳܐ ܗܘܳܬ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܕܶܡ ܨܰܘܪܶܗ ܦܺܝܠ. ܗ̄ܘܗ̄ ܛܽܘܒܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܩܽܘܫܬܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠ܀

ܒܪܶܩܕܳܐ ܙܰܠܺܝ̣ܠܳܐ: ܘܒܰܡܣܳܢܳܐ ܣܩܺܝܠܳܐ: ܙܰܒܶܢ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܳܝܳܐ ܠܩܳܛܽܘܠܳܐ: ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܰܩܛܺܝܠܳܐ: ܕܒܺܝܠܺܝ̣̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܳܐ ܩܳܡ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠ ܗ̱ܘ

ܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ ܓܒܰܝܬ ܠܳܟ: ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܐܳܘ ܪܽܘܚܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܟܣܳܢ ܐܺܝ̣ܙܒܺܝܠ. ܕܶܡ ܨܰܘܪܳܟ ܩܰܪܶܒܬ: ܠܢܶܨܚܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܚܰܝܶܒܬ ܓܰܒܳܐ ܕܗܶܪܳܘܕܺܝܰܐ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܙܺܝܪܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܦܳܠܚܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܣܗܺܝܕ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ. ܒܥܺܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl