ܩܕܡܝܐ ܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܩܝܢܬܐ ܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܳܐ ܠܳܟ ܝܰܡܳܐ ܕܰܥܪܰܩܬ: ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܰܗܦܰܟܬ ܠܒܶܣܬܪܳܟ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

ܣܶܠܩܰܬ ܟܰܠܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܩܳܡܰܬ ܒܗܶܕܪܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܚܳܐܰܪ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ: ܘܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܨܳܪܶܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܘܩܳܪܶܒ ܕܢܶܥܡܰܕ: ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܫܪܶܐ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܢܰܥܡܶܕܟܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܕܒܺܝܚ ܗ̱ܘ

ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܟܳܘܙܺܝܢ: ܩܳܡ ܥܰܪܛܶܠ ܡܶܨܥܰܬ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܩܥܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ: ܕܩܳܐܶܡ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ: ܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝ̣ܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܗܳܐ ܩܪܶܒ ܕܢܶܣܚܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ

ܕܰܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ: ܕܢܰܚܘ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ: ܫܦܰܥܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܪܬܰܚܘ̱ ܟܽܠ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ. ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܢܳܚܶܬ: ܘܰܐܒܳܐ ܕܣܳܗܶܕ: ܘܰܒܪܳܐ ܪܟܺܝܢ ܥܳܡܶܕ ܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ܀

ktobesuryoye.nl