ܬܪܝܢܐ ܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܩܝܢܬܐ ܒ

ܦܬܓܡܐ:

ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝܴ̈ܐ܇ ܐܠܰܗܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܪܥܶܡ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܛܳܣܰܬ ܪܽܘܚܳܐ: ܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܫܶܟܢܰܬ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܚܰܘܝܰܬܶܗ. ܘܩܳܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܘܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ̱. ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܡܰܕ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ: ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܐܒܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ

ܬܶܗܪܳܐ ܐܶܚܰܕ ܠܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡܳܐ: ܩܥܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܡܪܳܐ ܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝ̣ܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܟܽܠ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܘܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܪܬܰܚܘ: ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܡܳܪܰܢ ܠܡܶܨܥܰܬ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ: ܘܢܳܕܘ̱ ܡܶܢ ܬܶܗܪܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ܀

ܕܰܨܡܰܚܘ ܒܰܗܪܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܬܗܽܘܡ̈ܶܐ: ܘܰܗܦܰܟܘ ܠܒܶܣܬܪܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ. ܘܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܕܳܐܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܚܰܒܺܝܒܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܢܗܰܪ ܬܗܽܘܡ̈ܶܐ ܕܢܰܗܪܳܐ: ܟܰܕ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܙܺܝܘܳܗ̇ ܚܰܘܝܰܬ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܣܰܗܪܳܐ: ܟܰܕ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܘܝܰܬ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

ܩܳܡ ܥܰܠ ܝܰܕ ܢܰܗܪܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܗܦܰܟ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܒܶܣܬܪܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܢܶܣܚܶܐ. ܡܳܐ ܬܡܺܝܗ ܗܘ ܚܶܙܘܳܐ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܛܳܝܣܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܕܩܳܥܶܐ ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ̱܀

ktobesuryoye.nl