ܬܠܝܬܝܐ ܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܩܝܢܬܐ ܓ

ܦܬܓܡܐ:

ܐܰܢܬ ܒܥܽܘܫܢܳܟ ܦܪܰܫܬ ܝܰܡܳܐ: ܘܪܰܨܶܨܬ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܕܬܰܢܝ̣̈ܢܶܐ ܒܡܰܝ̈ܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܝܢܰܢ

ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܚܙܳܐ ܒܰܪ ܐܝܺܫܰܝ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܬܗܰܪ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܩܳܥܶܐ. ܚܙܰܐܘܟ ܡܰܝܴ̈ܐ ܐܠܰܗܐ. ܚܙܰܐܘܟ ܘܐܶܣܬܪܰܕ. ܘܰܥܢܳܢ̈ܐ ܙܪ̈ܰܦܝ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܛܰܠܳܟ: ܘܰܬܗܽܘܡܷ̈ܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܘܝܰܗܒܘ ܩܳܠܐ ܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܴ̈ܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܘܚܳܟ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܐܰܠܳܗ ܟܽܘܠܐܳ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܓܰܒܠܰܢ: ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܨܰܠܡܗ ܦܰܐܝܳܐ. ܚܣܰܡ ܒܰܢ ܒܝܫܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܚܰܒܠܰܢ: ܒܰܣܝܳܢ ܡܘܽܡܷ̈ܐ ܣܢܰܝܴ̈ܐ܀

ܘܡܳܪܰܢ ܒܰܣܚܳܬ ܡܰܝܴ̈ܐ ܡܰܪܩܰܢ: ܘܥܰܒܕܰܢ ܠܐܰܒܽܘܗܝ ܒܢܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܒܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܦܰܪܩܰܢ: ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܩܪ̈ܰܝܳܐ܀

ܡܶܢ ܥܰܬܝ̣ܩ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܗܘܰܝܢܰܢ: ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝܴ̈ܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܩܢܰܝܢܰܢ: ܒܡܶܐܟܰܠ ܦܰܓܪܶܗ ܚܰܝܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܐܰܪܟܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ: ܘܐܶܬܳܐ ܕܢܶܒܕܘܩ ܠܕܺܝܠܶܗ. ܒܪܺܝܟܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܒܝܰܕ ܕܶܒܚܶܗ: ܚܰܣܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܐ

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܐܳ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܚܙܺܝܬ ܐܰܚܰܝ̈ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ. ܢܶܚܬܰܬ ܗܘܳܬ ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܫܶܟܢܰܬ܀

ktobesuryoye.nl