ܪܒܝܥܝܐ ܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܩܝܢܬܐ ܕ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܥܰܡܳܟ ܗܘ܇ ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܢܰܚܘ: ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܙܰܘܥܳܐ ܢܦܰܠ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܗܘܰܘ: ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܒܪܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܥܳܡܶܕ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܕܢܳܚܶܬ. ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܦܬܺܝ̣ܚܺܝܢ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܩܳܥܶܐ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ̱܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܐܳܘ ܚܰܟܝ̣ܡܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܩܪܽܘܒ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ̱: ܐܳܦ ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܘܠܳܐ ܬܶܬܩܰܢܰܛ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܫܡܰܥ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ ܡܳܪܶܗ ܘܰܐܚܕܶܗ ܬܶܗܪܳܐ: ܘܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܣܓܶܕ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ܀

ܐܶܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܥܡܰܕ ܡܳܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܰܢܬ: ܘܰܠܡܽܘܢ ܬܶܥܡܰܕ ܐܰܝܟ ܚܰܣܝܪܳܐ. ܒܰܫܡܳܟ ܥܳܡܕܺܝܢ ܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܺܝ̣ܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܩܪܽܘܒ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܳܠܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ: ܕܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܪܡܺܝ ܒܳܗ̇ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܢܶܦܩܰܬ ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܨܶܝܕ ܥܶܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܠܟܰܠܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܒܥܳܬܶܗ ܒܪܶܚܡܬܳܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܐܢܗܪܳܗ̇܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ

ܡܳܐ ܫܒܺܝܚ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܒܕܶܢܚܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ: ܒܪܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܥܳܡܶܕ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܳܚܶܬ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ̱܀

ktobesuryoye.nl