ܚܡܝܫܝܐ ܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܩܝܢܬܐ ܗ

ܦܬܓܡܐ:

ܝܰܡܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܘܰܥܪܰܩ: ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܦܰܟ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ

ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ: ܩܪܶܒ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܰܣܢܺܝܩ: ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ. ܘܰܪܬܰܚܘ ܫܶܦܥܰܘ̈ܗܝ ܘܝܰܗܒܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܶܣܚܶܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܣܠܶܩ: ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܢܗܰܪܘ. ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ. ܢܶܚܬܰܬ ܩܰܘܝܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܩܥܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܪܶܝ̱ ܗ̄ ܘܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ̱܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܢܗܰܪܘ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܒܪ̈ܰܝܳܐ: ܘܢܳܡܘ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܣܰܗܪܳܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ: ܕܪܺܝܫܶܗ ܡܰܪܟܰܢ ܒܓܰܘ ܢܰܗܪܳܐ܀

ܚܙܰܐܽܘܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܚܙܰܐܽܘܟ ܡܳܪܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܚܶܠܘ. ܘܰܢܦܰܠ ܒܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܬܘܳܗܳܐ: ܘܪܳܒܘ ܥܰܝ̈ܡܶܐ ܘܛܰܠܳܐ ܐܰܫܚܶܠܘ܀

ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܫܓܰܪ: ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܛܶܠ. ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܶܗܛܶܗ ܢܓܰܪ: ܕܰܚܙܳܟ ܒܶܝܬ ܫܶܦ̈ܥܰܘܗܝ ܥܰܪܛܶܠ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܺܝ̣ܬܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ: ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܒܪܰܝܬܳܢ. ܬܰܘܕܝ ܠܚܽܘܒܳܟ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܩܪܰܝܬܳܢ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

ܩܪܶܒ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ: ܗܰܘ ܐܺܝ̣ܬܝܳܐ ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܟܽܠ ܡܽܘܠܳܝܳܐ. ܥܡܰܕ ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܕܒܳܗ̇ ܢܶܩܢܶܐ ܛܰܝܒܽܘ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ܀

ktobesuryoye.nl