ܫܬܝܬܝܐ ܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܩܝܢܬܐ ܘ

ܦܬܓܡܐ:

ܬܰܦܷ̈ܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܚܰܕܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ ܡܰܝܴ̈ܐ ܘܟܰܠܬܳܐ ܐܶܨܛܰܒܬܰܬ: ܘܚܰܬܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܟܶܢܫܳܐ ܬܰܡܺܝܗ: ܘܡܰܠܐܰܟܷ̈ܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ. ܘܢܰܗܪܳܐ ܪܳܬܰܚ: ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܒܶܗ. ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܩܳܐܷܡ ܒܶܝܬ ܫܶܦܥܷ̈ܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ: ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒܷ̈ܐ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܩܪܶܒ ܩܳܡ ܠܶܗ ܥܰܠ ܝܰܕ ܢܰܗܪܳܐ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܚܰܝܠܐܳ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢܗ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ: ܘܰܠܣܳܗܕܘܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܐܰܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܘܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ̱܀

ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܰܐ: ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܕܐܶܢܳܐ ܒܡܱ̈ܝܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐܢܳܐ: ܘܗܰܘ ܕܐܳܬܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ: ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܒܗܶܕܪܳܐ ܩܰܘܝܰܬ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ

ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܚܶܬ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܢܶܣܚܶܐ: ܘܐܰܒܳܐ ܠܐ ܣܰܝܒܰܪ ܕܢܶܫܠܐܷ ܘܠܐܳ ܢܰܘܕܥܺܝܘܗܝ. ܐܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܒܩܳܠܐܳ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܚܰܒܺܝܒܝ̱. ܘܡܶܢܫܶܠܝ̱ ܥܰܡ ܩܳܠܐ ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܶܣܬܗܶܕ. ܡܳܪܰܢ ܒܓܰܘ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ: ܒܪܺܝܟ ܩܢܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܐܶܬܓܠܝܺܘ܀

ktobesuryoye.nl