ܫܬܝܬܝܐ ܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܩܝܢܬܐ ܘ

ܦܬܓܡܐ:

ܬܰܦܷ̈ܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܚܰܕܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܟܰܠܬܳܐ ܐܶܨܛܰܒܬܰܬ: ܘܚܰܬܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܟܶܢܫܳܐ ܬܰܡܺܝܗ: ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ. ܘܢܰܗܪܳܐ ܪܳܬܰܚ: ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܒܶܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܶܝܬ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܩܪܶܒ ܩܳܡ ܠܶܗ ܥܰܠ ܝܰܕ ܢܰܗܪܳܐ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢܶܗ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ: ܘܰܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܘܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ̱܀

ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐܢܳܐ: ܘܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܐܝܟ ܝܰܘܢܳܐ: ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܒܗܶܕܪܳܐ ܩܰܘܝܰܬ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ

ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܚܶܬ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܢܶܣܚܶܐ: ܘܰܐܒܳܐ ܠܳܐ ܣܰܝܒܰܪ ܕܢܶܫܠܶܐ ܘܠܳܐ ܢܰܘܕܥܺܝܘܗܝ. ܐܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܚܰܒܺܝܒܝ̱. ܘܡܶܢ ܫܶܠܝ̱ ܥܰܡ ܩܳܠܐ ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܶܣܬܗܶܕ. ܡܳܪܰܢ ܒܓܰܘ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝܘ܀

ktobesuryoye.nl