ܥܐܕܐ ܕܡ̈ܛܠܐ

ܒܝܘܡ 6 ܐܒ

ܩܝܢܬܐ ܘ

ܦܬܓܡܐ:

ܬܳܒܘܽܪ ܘܚܶܪܡܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ܇ ܕܺܝܠܳܟ ܗܽܘ ܕܪܳܥܳܐ ܘܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܒܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܚܰܕܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ: ܕܒܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ. ܢܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܦܰܐܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܚܘܰܪܘ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܘܶܐܬܰܘ ܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܺܐܠܺܝܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܐܰܣܗܶܕ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܐܝܺܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܚܰܘܺܝ: ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܐܬܡܰܗ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܠܶܗ ܐܶܬܠܰܘܺܝ: ܕܰܠܒܶܫ ܗܶܕܪܶܗ ܢܽܘܪܳܢܳܐ܀

ܘܕܰܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܙܺܝܘܶܗ: ܢܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܙܰܠܓܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ̱ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܚܶܙܘܶܗ: ܘܰܠܒܽܘܫܶܗ ܚܘܰܪ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ܀

ܘܕܰܚܙܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ: ܐܶܬܕܰܘܰܕܘ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܢܳܕܘ ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ: ܓܠܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܪ̈ܳܚܡܰܘ̄. ܘܝܰܗܒ ܪܶܡܙܳܐ ܠܰܥܢܳܢܳܐ ܪܟܽܘܒܶܗ: ܕܬܶܛܥܰܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܰܫܡܰܘ̈ܗܝ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

ܛܽܘܒܰܝܟ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܬܪܺܝܡ. ܗܰܘ ܐܝܺܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܒܳܟ ܓܠܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܒܳܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܬܶܣܦܰܩ ܬܶܛܥܰܢ: ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܣܺܝܢܰܝ ܢܶܛܥܰܢ܀

ktobesuryoye.nl