ܥܐܕܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܩܝܢܬܐ ܙ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢܬ ܪܽܘܚܳܟ ܘܡܶܬܒܪܶܝܢ: ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܐܰܢܬ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܒܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܚܰܕܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫ̈ܡܰܝܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ̣: ܫܰܕܰܪ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝ̣ܛܳܐ: ܨܶܝܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܦܰܠܶܓ ܠܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܽܘܪܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ. ܘܰܩܢܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ: ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ: ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܬܰܠܡܶܕܘ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ ܘܐܰܚܕܰܢܝ̱ ܬܶܗܪܳܐ

ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܝܰܗܒ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܦܳܪܩܰܢ ܪܰܒܳܐ. ܣܰܟܰܘ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܗܽܘܕܳܝܳܐ: ܦܰܪܰܩܠܺܝ̣ܛܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܀

ܗܰܘ ܟܶܢܫܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܒܪܺܝܪܳܐ: ܗܘܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܰܡܠܺܝ̣ܛܳܐ: ܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝ̣ܛܳܐ܀

ܢܚܶܬ ܐܰܝܟ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܓܶܢ. ܘܰܠܙܰܠܓܰܘ̈ܗܝ ܠܟܶܢܫܳܐ ܒܽܘܪܳܐ: ܚܰܝܠܳܐ ܘܠܽܘ̣ܒܳܒܳܐ ܫܰܟܶܢ܀

ܘܠܰܫܪܳܪܳܐ ܫܩܰܠܘ ܗܘܰܘ ܙܰܝܢܳܐ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܘܠܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܫܰܝܢܳܐ: ܗܰܕܺܝܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ܀


ܠܙܽܘܝܳܚܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ:

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܢܳܦܶܩ. ܪܥܶܡ ܝܰܘܡܳܢ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝ̣ܬܳܐ: ܘܚܰܟܶܡ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ܀

ܙܳܚ ܐܰܝܟ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܰܡܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܰܩܢܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܗ̄܀

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝ̣ܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗ̄܀


ܗܫܐ ܚܙܝ ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠ ܗܘ

ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ: ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ: ܠܥܺܕܬܳܟ ܕܰܡܣܰܟܝܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ܀

ktobesuryoye.nl