ܕܦܠܓܗ ܕܨܘܡܐ ܪܒܐ

ܘܥܠ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܚܽܘܪ ܠܘܳܬܶܗ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ. ܘܰܐܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܰܚܦܪ̈ܳܢ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܩܒܰܥ ܡܽܘܫܶܐ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܠܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܕܛܽܘܦܣܳܐ ܪܫܰܡ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܶܐܬܬܠܺܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܚܶܘܝܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ: ܐܰܣܺܝ ܢܽܘܟ̈ܬܳܬ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܡܰܐܣܶܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܢܽܘܟ̈ܬܳܬ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܙܕܰܗܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ: ܘܩܳܢܝܳܐ ܓܶܦ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܰܕܫܳܐ: ܘܣܳܠܩܳܐ ܚܳܠܛܳܐ ܒܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܢܰܥܺܝܪ ܢܰܦܫܰܢ ܚܰܒܺܝ̣̈ܒܰܝ: ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܢܶܬܚܰܦܰܛ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ: ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܢܶܣܰܒ ܢܺܝܫܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܨܰܚܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ: ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒܘ̱ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܘܨܳܡ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ: ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܥܰܠ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܘܰܒܨܰܘܡܶܗ ܙܟܳܐ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ: ܕܰܡܪܰܥܶܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ

ܡܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܨܰܘܡܳܐ: ܕܰܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܦܪܰܚ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܟܽܠ ܨܰܝܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܠܶܛ ܙܺܐܦܳܐ ܒܨܰܘܡܶܗ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ. ܘܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܙܳܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl