ܕܬܪܝܢ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܓܪܒܢܐ

ܩܝܢܬܐ ܒ

ܦܬܓܡܐ:

ܦܓܰܥܘ ܒܶܗ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܶܬܕܰܟܺܝܘ. ܘܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܐܰܣܺܝ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܶܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܰܣܺܝ ܘܐܰܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܐܳ: ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܰܥܨܘܒ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܚܙܳܝܗܝ ܓܰܪܒܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܡܳܪܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܡܨܶܝܬ ܗܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܬܰܐܣܶܝܢܝ ܡܶܢ ܟܺܐܒܳܐ. ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܘܰܥܪܰܩ ܓܰܪܒܳܐ ܘܦܰܩܕܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܦܩܺܝܕ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܐܚܪܢܐ: ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗܝ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܦܓܰܥܘ ܒܶܗ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܶܬܕܰܟܺܝܘ. ܘܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܐܳܦ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܩܶܪܒܰܬ ܠܶܗ. ܢܶܣܒܰܬ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ :ܩܕܳܡ ܝܳܗܽܘܒܽܘܬ ܫܠܳܡܳܐ

ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀
ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܬܰܚܢܰܢܬܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܫܳܥܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܰܒܝ̣̈ܒܰܝ: ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܀
ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܶܠ: ܫܠܳܡܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܣܳܠܶܩ: ܟܳܗܢܳܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ܀
ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܝܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܢܳܣܽܘܒܰܘ̈ܗܝ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܬܰܘ ܢܶܒܥܶܐ ܐܰܚܰܝ̈: ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܘܢܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀
ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ: ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܐܳܣܝܳܐ ܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܕܳܠ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ: ܕܓܶܢܣܰܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܀

ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܟܰܕ ܓܳܥܶܐ: ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܥܢܺܝܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܐ. ܕܛܰܡܳܐܐ ܐܢܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܩܳܥܶܐ: ܚܽܘܪ ܒܺܝ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ܀

ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܕܰܥܠܺܝܒܺܝ̈ܢ: ܚܙܺܝ ܥܽܘܠܒܳܢܝ ܘܚܽܘܣ ܥܰܠ ܕܳܘܝܽܘܬܝ. ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܢܺܝܚ ܟܽܠ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ: ܗܰܒ ܪܶܡܙܳܐ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܝ܀

ܥܢܳܝܗܝ ܢܶܒܥܳܐ ܕܟܽܠ ܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ: ܕܟܶܐ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܳܟ. ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܠܟܳܗܢ̈ܶܐ: ܘܗܰܒ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦ ܬܰܕܟܺܝܬܳܟ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܳܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ

ܡܳܪܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܰܛܠܺܝܡܶܐ: ܗܳܐ ܕܠܐܳ ܣܰܟܠܽܘ: ܡܰܣܠܰܝ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܩܰܪ̈ܝܒܰܝ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܠܐܳ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܕܛܰܡܳܐ ܐܢܳܐ ܠܡܐܳܢܰܝ̈ ܠܐ ܩܳܪܒܺܝܢ. ܐܰܕܘܢܰܝ ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠ ܚܙܺܝ: ܥܘܠܒܳܢܝ ܕܒܳܟ ܣܰܒܪܶܬ܀

ktobesuryoye.nl