ܕܬܪܝܢ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܓܪܒܢܐ

ܩܝܢܬܐ ܒ

ܦܬܓܡܐ:

ܦܓܰܥܘ ܒܶܗ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ. ܘܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܣܺܝ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܰܐܚܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܣܺܝ ܘܰܐܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܰܥܨܽܘܒ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܚܙܳܝܗܝ ܓܰܪܒܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܡܳܪܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܡܨܶܝܬ ܗܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܬܰܐܣܶܝܢܝ ܡܶܢ ܟܺܐܒܳܐ. ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܘܰܥܪܰܩ ܓܰܪܒܳܐ ܘܦܰܩܕܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܦܩܺܝܕ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܐܚܪܢܐ: ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗܝ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܐܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܦܓܰܥܘ ܒܶܗ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ. ܘܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܳܐܦ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܩܶܪܒܰܬ ܠܶܗ. ܢܶܣܒܰܬ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ :ܩܕܳܡ ܝܳܗܽܘܒܽܘܬ ܫܠܳܡܳܐ

ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀
ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܬܰܚܢܰܢܬܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܫܳܥܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܰܒܺܝ̣̈ܒܰܝ: ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܀
ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܶܠ: ܫܠܳܡܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܣܳܠܶܩ: ܟܳܗܢܳܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ܀
ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܝܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܢܳܣܽܘܒܰܘ̈ܗܝ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܬܰܘ ܢܶܒܥܶܐ ܐܰܚܰܝ̈: ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܘܢܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀
ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ: ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܐܳܣܝܳܐ ܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܕܳܠ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ: ܕܓܶܢܣܰܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܀

ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܟܰܕ ܓܳܥܶܐ: ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܥܢܺܝܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܐ. ܕܛܰܡܳܐܐ ܐܢܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܩܳܥܶܐ: ܚܽܘܪ ܒܺܝ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ܀

ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܕܰܥܠܺܝܒܺܝ̈ܢ: ܚܙܺܝ ܥܽܘܠܒܳܢܝ ܘܚܽܘܣ ܥܰܠ ܕܳܘܝܽܘܬܝ. ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܢܺܝܚ ܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ: ܗܰܒ ܪܶܡܙܳܐ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܝ܀

ܥܢܳܝܗܝ ܢܶܒܥܳܐ ܕܟܽܠ ܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ: ܕܟܶܐ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܳܟ. ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܠܟܳܗܢ̈ܶܐ: ܘܗܰܒ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦ ܬܰܕܟܺܝܬܳܟ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܳܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ

ܡܳܪܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܰܛܠܺܝ̈ܡܶܐ: ܗܳܐ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘ: ܡܰܣܠܰܝ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܠܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܕܛܰܡܳܐ ܐܢܳܐ ܠܡܳܐܢܰܝ̈ ܠܐ ܩܳܪܒܺܝܢ. ܐܰܕܽܘܢܰܝ ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠ ܚܙܺܝ: ܥܽܘܠܒܳܢܝ ܕܒܳܟ ܣܰܒܪܶܬ܀

ktobesuryoye.nl