ܬܪܝܢܐ ܕܓܘܢܝ̈ܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ

ܩܝܢܬܐ ܒ

ܦܬܓܡܐ:

ܚܽܘܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ: ܘܰܐܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܰܚܦܪ̈ܳܢ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀

ܐܰܘܪܶܒ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܗ̇: ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܕܰܥܢܰܕܘ̱ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܬ̣ܩܰܒܠܰܬ̣݀ ܨܠܽܘܬ̣ܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ: ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܡܳܪܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܐܰܚܽܘܗܶܝܢ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܣܥܰܪܬܳܝܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܪܳܚܡܳܟ: ܣܥܽܘܪ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܢܶܩܥܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܢܝܳܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܚ:ܙ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ

ܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܗܰܘ ܛܶܒܳܐ ܕܰܡܛܳܢܝ̱: ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܺܝܬ̣ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝ: ܚܶܕܝܰܬ݀ ܪܽܘܚܝ̱ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܝ: ܘܰܩܥܺܝܬ̣ ܕܛܽܘܒܳܐ ܠܺܝ ܛܽܘܒܰܝ܀

ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܒܪܳܢܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܚܙܳܢܝ̱ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܽܘܝܳܪܶܗ: ܐܰܫܶܦ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬ̣ܶܗ: ܘܛܰܥܢܰܢܝ̱ ܘܰܐܥܠܰܢܝ̱ ܠܰܛܝܳܪܶܗ܀

ܐܰܝܢܰܘ ܪܳܚܡܐ ܕܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ: ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܠܰܝ ܐܰܘ ܩܰܪܺܝܒܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܺܝܬ̣ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܶܡܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܒܡܰܘܬܳܟ ܩܢܰܝܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬ̱ ܠܰܢ ܢܺܝܫ ܦܽܘܨܳܝܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

ܐܶܢܗܽܘ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ ܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬ̣ܳܐ ܟܰܕ̣ ܚܰܝ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬ̣ܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܟܡܳܐ ܢܺܚܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ: ܒܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܐ: ܕܚܰܝܽ ܗ̱ܘ ܘܡܶܬ̣ܦܰܠܰܓ: ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܠܥܰܦܖ̈ܳܢܶܐ܀

ktobesuryoye.nl