ܬܠܝܬܝܐ ܕܓܘܢܝ̈ܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ

ܩܝܢܬܐ ܓ

ܦܬܓܡܐ:

ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܣܒܰܪܬܗܽܘܢ: ܘܰܒܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀

ܐܰܘܪܶܒ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

ܫܰܝܢܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܗܰܘ ܕܫܰܝܶܢ ܠܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ̣ ܗܽܘ ܢܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܰܬ̣ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܡܟ̣ܺܝܪܬܶܗ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ: ܘܢܶܙܓ̣ܽܘܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܦܳܠܰܓ̣ܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦ ܠܶܟ̣ܝ̱: ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܕܪܶܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܫܰܡܺܝܢܳܐ: ܣܳܡ ܚܰܬ̣ܢܳܐ ܡܟ̣ܺܝܪܶܟ̣ܝ̱ ܩܽܘܕܡܰܝܟܝ̱: ܘܫܶܩܝܳܐ ܕܡܶܡܬ̣ܽܘܡ ܠܳܐ ܨܳܗܶܝܢ: ܫܳܬܽܘ̈ܝܰܘܗ̱ܝ ܡܙܰܓ̣ ܒܰܚܠܽܘܠܶܟ̣ܝ̱: ܣܰܒܝ̱ ܐܰܟ̣ܽܘܠܝ̱ ܢܽܘܪܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ: ܘܶܐܫܬܺܝ ܬܽܘܒ ܪܽܘܚܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ: ܕܰܒܢܽܘܪ ܘܰܒܪܽܘܚ ܬܶܨܛܰܒܬ̣ܺܝܢ: ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܚ:ܙ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ

ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣ ܠܺܝ ܣܳܡܟܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܢܰܚܠܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܕܦܰܪܩܰܢܝ̱ ܒܰܕܡܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ̱: ܘܰܐܛܥܶܡܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܛܳܒܽܘܬ̣ܳܟ: ܘܕܰܠܳܐ ܡܶܢ ܚܶܦܪܳܐ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬ̣ܝ̱: ܘܓܶܕܰܝܢܝ̱ ܠܰܡ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܘܳܬ̣ܳܟ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ: ܠܚܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܗܰܒܠܺܝ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ: ܕܦܳܪܩܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܟܽܠ ܥܰܦܪܳܢܳܐ܀

ܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܬ̣ܶܐ ܠܶܗ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬ̣ܝ̱ ܒܚܰܘܣܳܢܳܐ: ܘܗܰܕܳܐ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܕܳܪܬܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܬ̣ܢܳܐ: ܕܰܥܒܰܕ ܚܠܽܘܠܳܐ ܠܰܡܟ̣ܺܝܪܬܶܗ: ܘܰܩܨܳܐ ܠܳܗ̇ ܦܰܓ̣ܪܶܗ: ܘܰܡܙܰܓ̣ ܕܡܶܗ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܘܛܰܝܶܒ ܠܳܗ̇ ܓ̣ܢܽܘܢܳܐ: ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ: ܒܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܀

ktobesuryoye.nl