ܪܒܝܥܝܐ ܕܓܘܢܝ̈ܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ

ܩܝܢܬܐ ܕ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܶܬܩܰܛܰܠܢ ܟܽܠ ܝܽܘܡ: ܘܶܐܬܚܫܶܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀

ܐܰܘܪܶܒ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ: ܘܕܰܘܺܝܕ ܘܢܳܬܳܢ ܘܶܐܠܺܝܳܐ: ܐܳܦ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ: ܘܗܽܘܫܳܥ ܘܝܽܘܐܶܝܠ ܐܳܦ ܥܰܡܽܘܣ: ܥܽܘܒܰܕܝܳܐ ܘܝܰܘܢܳܢ ܘܡܺܝܟ̣ܳܐ: ܘܢܰܚܽܘܡ ܘܚܰܒܩܽܘܩ ܘܰܨܦܰܢܝܳܐ ܘܚܰܓܰܝ: ܙܟ̣ܰܪܝܳܐ ܘܓܳܕ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̣ܺܝ: ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ ܥܰܡ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ: ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܪܓ̣ܺܝܓ̣ܳܐ: ܘܺܐܝܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܥܰܡ ܓܽܘܕܳܐ ܗܳܝ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܕܫܰܡܶܫܘ̱ ܠܰܒܪܳܐ: ܨܠܽܘܬ̣ܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ

ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̣̈ܶܐ: ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܒܗܶܕܪܳܐ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ: ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܰܡܒܰܪܟ̣ܺܝܢ ܡܗܰܕܪܺܝܢ ܘܰܡܙܰܡܪܺܝܢ: ܠܰܚܢܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܒܳܗ̇ ܠܰܡ ܒܪܶܚܡܬ̣ܳܟ ܗܳܝ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ: ܐܶܬ̣ܒܰܪܢܰܫܬ ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ: ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܟ ܗܳܝ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܫܰܟܶܢܬ ܩܢܽܘܡܳܟ ܙܝܳܢܬܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܡܳܪܰܢ ܣܽܘܓ̣ܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܟ: ܕܝܰܗ̱ܒܬ ܘܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ ܠܦܰܓ̣ܪܳܟ ܐܳܦ ܠܰܕܡܳܟ: ܠܡܰܠܰܐܟ̣ܰܝ̈ܟ ܐܰܬܗܪܰܬ̣݀ ܪܰܒܽܘܬ̣ ܛܳܒܽܘܬ̣ܳܟ: ܐܳܘ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬ̣ܳܟ ܕܳܚܩܳܐ ܟܡܺܝܪܽܘܬ̣ܰܢ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ܆ ܕܙܳܐܰܚ ܕܢܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܛܽܘܒ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܥ̈ܳܐܠܳܢ ܠܰܥܕܶܢ: ܘܰܠܦܰܓ̣ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܗܰܒ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܬ̣ܚܰܠܰܛ܀

ktobesuryoye.nl