ܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ

ܩܝܢܬܐ ܚܫܢܝܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ. ܘܡܶܬܕܟܰܪ ܩܝܳܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀
ܐܰܠܗܰܢ ܪܰܚܡܶܚܥܠܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ܀

ܫܘܠܡܐ: ܐܳܘ ܝܽܘܕܳܝܷ̈ܐ ܗܳܐ ܡܶܫܬܒܶܩ ܠܟܽܘܢ ܒܰܝܬܟܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ܀

ܠܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܢܒܺܝܘܬܳܐ܀
ܐܰܠܗܰܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ܀


ܚܠܦ ܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܦܶܨܚܶܗ ܫܪܳܝܗܝ ܠܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ. ܒܦܶܨܚܳܟ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ܀

ܦܘܢܝܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܐܺܝܩܳܪܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܥ̈ܠܳܢ ܨܠܰܘ̈ܬܰܢ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܐܪܳܙܠܺܝ̣ ܐܪܳܙܠܺܝ̣ ܐܪܳܙ ܠܺܝ ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܒܰܝܬܝ̱ ܐܶܡܰܪ ܦܳܪܘܩܰܢ. ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܒܥܶܠܺܝ̣ܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܓܰܘ ܥܻ̈ܕܳܬܳܐ: ܡܶܬܝܰܒܰܠ ܐܪܳܙܶܗ ܕܦܶܨܚܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ: ܕܰܩܨܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܣܰܒܘ ܐܰܟܽܘܠܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܟܽܘܢ: ܘܐܶܫܬܰܘ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܐܺܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ܀

ܡܰܕܒܚܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܗܘ. ܕܩܰܒܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܣܺܝ̣ܡ. ܦܰܓܪܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ. ܛܽܘܦܣܰܐ ܗܘ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ. ܘܟܳܗܢܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܥܒܰܕ ܥܰܡ ܒܺܝ̣ܫܳܐ. ܟܰܕ ܨܳܐܪ ܐܪܳܙܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܪܶܓܬܳܐ ܪܰܓܬܰܢܝ̱. ܕܐܶܟܽܘܠ ܗܳܢ ܦܶܨܚܳܐ. ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̣̈ܕܰܝ. ܙܶܠܘ ܨܶܝܕ ܦܠܳܢ ܘܐܶܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ. ܕܨܶܐܕܰܝܟ ܥܳܒܶܕ ܐܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ. ܒܒܰܝܬܳܟ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܥܶܠܺܝ̣ܬܳܐ. ܥܘܽܠܘ ܥܰܡܶܗ ܘܐܰܬܩܶܢܘ ܠܰܢ ܬܰܡܳܢ܀


ܠܘܛܢܝܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܡ ܦܶܨܚܰܐ ܗܘ ܚܰܕܬܳܐ: ܘܚܰܝ̈ܐ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢܳܝܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ: ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܢܗܰܪܝ̱ ܐܰܢܗܰܪܝ̱ ܐܳܦ ܗܰܠܶܠܝ̱ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܀

ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܶܟܝ̱ ܐܰܓܶܢ: ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܪܰܒܳܐ ܥܠܰܝܟܝ̱ ܐܰܙܠܶܓ: ܕܘܽܨܝ̱ ܘܰܚܕܳܝ ܘܐܶܬܦܨܰܚܝ̱ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܐܰܢܬܝ ܐܳܘ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠ ܗܘ

ܗܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠ ܗܽܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ. ܘܰܢܟܺܝܣ ܗܘ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܢܶܚܽܘܪ ܐܰܚܰܝ̈. ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܕܳܡܶܝܢ ܐܰܘ ܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ܀

ktobesuryoye.nl