ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܕܚܘܪ̈ܐ

ܩܝܢܬܐ ܒ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܩܽܘܡ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܐ

ܩܽܘܡܝ̱ ܐܰܢܗܰܪܝ̱ ܕܰܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܶܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܝܳܬܒܳܐ ܗܘܰܝܬܝ̱ ܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܩܽܘܡܝ̱ ܦܬܰܚܝ̱ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ̱ ܪ̈ܳܡܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ: ܕܗܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܙܳܡܪܺܝܢ ܗ̄ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܙ : ܙ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ܀

ܕܽܘܨܝ ܘܰܚܕܳܝ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܦܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܶܐܬ̣ܥܰܠܺܝ ܠܳܘܬ ܫܳܠܽܘܚܶܗ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܪ̈ܳܘܙܳܢ ܘܕܳܝ̈ܨܳܢ ܘܰܦܨܺܝ̈ܚܳܢ. ܕܶܐܬ̣ܢܰܚܰܡ ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܕܡܶܟ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܳܟ ܡܺܝܬܳܐ ܕܰܐܚܰܝܢ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܚܝܳܬ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܩܳܡ ܒܶܗ: ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܬܽܘܩܦܶܗ: ܘܰܐܟ̣ܪܶܙ ܣܰܒܪܳܐ ܠܕܰܡ̈ܟܶܐ. ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܣܰܒܰܪ̈ܝ: ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܒܪܺܝܟܽ ܗ̱ܘ ܕܚܰܕܺܝ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl