ܬܠܬܐ ܒܫܒܐ ܕܚܘܪ̈ܐ

ܩܝܢܬܐ ܓ

ܦܬܓܡܐ:

ܢܩܽܘܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ: ܘܢܶܥܪܩܽܘܢ ܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ

ܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܥܺܕܬܳܐ ܕܽܘܨܝ ܘܰܚܕܳܝ: ܘܰܙܡܰܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ: ܟܰܦܘ̱ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܣܓܶܕܘ̱ ܠܶܗ: ܘܝܰܒܶܒܘ̱ ܠܶܗ ܒܫܺܝܦܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܚ : ܙ ܒܩ̄: ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ

ܩܳܡ ܡܳܪܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܥܛܺܝܦ ܬܳܓܳܐ ܕܙܳܟ̣ܽܘܬܳܐ. ܘܰܥܛܳܐ ܠܥܰܒܕܽܘ ܘܟܽܠ ܐܶܣܳܪܳܐ: ܕܰܟܕܺܝܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܀

ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ ܐܰܘܝܳܐܺܝܬ: ܢܳܗܪܺܝܢ ܒܙܺܝܘܳܐ ܕܗܳܢ ܢܽܘܚܳܡ. ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ: ܩܳܥܶܝܢ ܕܩܳܡ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܩܳܡ܀

ܗܳܐ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܬܺܝܚܺܝܢ: ܘܪܳܥܡܺܝܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܗܽܘܠܳܠܳܐ. ܗܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܦܬܺܝܚܺܝܢ: ܘܒܰܗܺܝܬ ܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ܀

ܐܰܣܶܩܝ ܥܺܕܬܳܐ ܠܦܳܪܩܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ: ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢ. ܠܳܟ ܟܽܠ ܬܰܘ̈ܕܝܳܢ ܚܰܝܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ: ܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܐ ܦܨܺܝ̈ܚܳܢ: ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ: ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܪܳܘܙܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl