ܕܐܪܒܥܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܟܢܥܢܝܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܕ

ܦܬܓܡܐ:

ܥܳܒܶܕ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܠܰܛܠܺܝ̣̈ܡܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܣܺܝ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܰܐܚܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܣܺܝ ܘܰܐܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܰܥܨܽܘܒ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܚܙܳܬ̣ܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ ܟܰܕ ܥܰܡܶܗ ܟܶܢܫ̈ܶܐ. ܩܥܳܬ̣ ܘܶܐܡܪܰܬ̣ ܠܶܗ: ܒܒܳܥܽܘ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܐܰܣܳܐ ܠܺܝ ܒܪܰܬ̣ܝ̱܇ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܟ̣ܝ̱ ܐܰܚܝܰܬܶܟ̣ܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ̣ܳܬܐ. ܙܶܠܝ̱ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܨܳܒܝܰܬ̣ܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܥܰܪ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܣܒܺܝܣ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ ܒܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܝܰܗܒ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܫܶܦܠܰܢ ܡܶܬܟܰܪܰܟ ܗܘܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܘܢܰܓܕܶܗ ܚܽܘܒܶܗ ܠܨܽܘܪ ܘܰܠܨܰܝܕܳܢ ܒܶܝܬ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܘܗܳܐ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܠܘܳܬܶܗ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ: ܩܥܳܬ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ ܐܰܥܕܳܐ ܠܰܐܡܬܳܟ ܡܶܢ ܡܥܺܝ̈ܣܳܬܳܐ܀

ܚܙܺܝ ܕܡܶܫܬܰܢܩܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܛܽܘܦܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܙܠܽܘܚ ܒܳܗ̇ ܝܰܡܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ: ܕܚܳܣ ܥܰܠ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܐܰܥܕܺܝ ܠܒܰܪܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ. ܣܥܽܘܪ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܥܺܕܬܳܟ: ܘܰܐܫܦܰܥ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ. ܕܬܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ܀

ktobesuryoye.nl