ܕܐܪܒܥܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܟܢܥܢܝܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܕ

ܦܬܓܡܐ:

ܥܳܒܶܕ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܠܰܛܠܺܝ̣̈ܡܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܡܫܺܝܚܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܐܰܣܺܝ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܶܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܰܣܺܝ ܘܐܰܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚ̈ܝܳܐ: ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܰܥܨܽܘܒ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܠܡܳܪܰܢ: ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ: ܟܰܕ ܥܰܡܶܗ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܩܥܳܬ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ: ܒܒܳܥܽܘ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܐܰܣܳܐ ܠܺܝ ܒܪܰܬܝ: ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܶܡܪܰ ܠܳܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܟܝ ܐܰܚܝܰܬܶܟܝ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܙܶܠܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܨܳܒܝܰܬܝ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܥܰܪ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܣܒܺܝܣ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܒܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܝܰܗܒ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܫܶܦܠܰܢ ܡܶܬܟܰܪܰܟ ܗܘܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܘܢܰܓܕܶܗ ܚܽܘܒܶܗ ܠܨܽܘܪ ܘܰܠܨܰܝܕܳܢ ܒܶܝܬ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܘܗܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܠܘܳܬܶܗ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ: ܩܥܳܬ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ ܐܰܥܕܳܐ ܠܰܐܡܬܳܟ ܡܶܢ ܡܥܺܝ̈ܣܳܬܳܐ܀

ܚܙܺܝ ܕܡܶܫܬܰܢܩܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܛܽܘܦܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܙܠܽܘܚ ܒܳܗ̇ ܝܰܡܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ: ܕܚܳܣ ܥܰܠ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܐܰܥܕܺܝ ܠܒܰܪܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ. ܣܥܽܘܪ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܥܺܕܬܳܟ: ܘܐܰܫܦܰܥ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ. ܕܬܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ܀

ktobesuryoye.nl