ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܟܗܢ̈ܐ

ܩܝܢܬܐ ܙ

ܦܬܓܡܐ:

ܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܐܰܢܺܝܚ ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ: ܒܳܗܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܠܡܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܝܬܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܚܰܣܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܕܫܰܡܫܶܘ̱ ܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ. ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܒܶܗ ܙܰܝܰܚܘ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܦܰܓܪܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܕܡܳܟ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܐܶܬ̣ܒܰܩܺܝܬ̣ ܘܰܐܚܕܰܢܝ̱ ܬܶܗܪܳܐ܇ ܟܡܳܐ ܪ̈ܳܡܺܝܢ ܕܰܪ̈ܓ̣ܶܐ ܕܟܳܗܢܳܐ܇ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܒܰܝܢܳܬ̣ ܫܽܘ̈ܩܶܐ܇ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢܶܗ܇ ܡܢܰܦܶܨ ܚܶܠܳܐ ܡܶܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ܇ ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ ܡܶܢ ܟܳܗܢܽܘܬ̣ܶܗ܀

ܡܳܐ ܕܦܳܬܰܚ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ܇ ܦܬܺܝܚܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܡܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܙܳܝܚܳܐ ܘܢܳܚܬܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܀

ܥܰܠ ܦܰܓ̣ܪܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܘܥܰܠ ܟܳܣܳܐ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬ̣ܳܐ܇ ܘܒܶܝܬ̣ ܢܽܘܪܳܐ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬ̣ܳܐ܇ ܩܳܐܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܡܚܰܣܶܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܠܳܟ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܒܰܥܓܳܢܳܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܒܰܛܺܝ̣ܠ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ. ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl