ܥܐܕܐ ܕܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ

ܒܝܽܘܡ 2 ܕܰܫܒܳܛ

ܩܝܢܬܐ ܓ

ܦܬܓܡܐ:

ܐܺܬܶܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܒܐܝܩܳܪܳܐ ܘܐܶܦܪܥܳܟ ܢܶܕܪ̈ܰܝ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܬܰܚ̈ܝ̱ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ̱ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܐܳܙܠܝ̣ܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܐܳܬܶܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܣܳܒܳܐ ܩܰܝܳܡ: ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܡܰܥܒܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܥܢܳܢ̈ܐ ܩܪܰܐܽܘܟ ܕܬܶܚܽܘܬ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܚܰܝܠܐ ܘܓܽܘܢܚܳܐ: ܘܰܛܥܺܝܢܰܬ ܠܶܗ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

ܡܳܪܳܐ ܕܕܶܒ̈ܚܶܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܣܠܶܩ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܥܰܡ ܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܕܝܰܘܢ̈ܶܐ: ܕܕܶܒܚܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܰܐܕܽܘܢܰܝ. ܩܰܒܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܘܫܰܪܺܝ ܡܦܺܝܣ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܫܪܺܝ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܕܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܛܰܝܶܒܬ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܣܘܰܚ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܣܳܒܳܐ ܘܛܰܥܢܳܟ: ܘܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ: ܫܪܺܝ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܀

ܝܰܠܕܶܟܝ̱ ܗܳܢܳܐ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝ̣ܠ. ܠܩܰܘܡܳܐ ܢܗܶܐ ܘܰܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ: ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝ̣ܠ܀

ܐܳܘ ܕܰܐܣܶܩ ܠܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܙܰܘܓܳܐ ܕܝܰܘ̈ܢܶܐ ܠܕܽܘܟܳܝܳܐ. ܕܰܟܳܐ ܒܙܽܘܦܳܟ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ: ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܕܡܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ܀

ܘܰܐܝܟ ܕܰܫܪܰܝܬ ܠܣܳܒܳܐ ܡܢܰܘܠܳܐ: ܡܶܢ ܐܶܣܳܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܬܥܺܝ̈ܫܶܐ. ܫܪܺܝ ܡܶܢܰܢ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܢ ܠܣܶܕܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܠܙܘܝܚܐ:

ܡܩܰܒܶܠ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ ܗ̄: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܩܘ̄ܪ܀

ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܗ̄: ܕܩܰܕܶܡܘ ܒܰܕܶܩܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܩܘ̄ܪ܀

ܝܰܠܕܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܗ̄: ܛܥܶܢ ܥܰܡܶܗ ܙܰܘܓܳܐ ܕܝܰܘ̈ܢܶܐ ܩܘ̄ܪ܀

ܕܢܰܣܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗ̄: ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܩܘ̄ܪ܀

ܓܠܳܬ ܪܽܘܚܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܣܳܒܳܐ ܗ̄: ܕܗܳܐ ܐܰܩܒܶܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܩܘ̄ܪ܀

ܕܠܶܗ ܣܰܟܺܝܬ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̄: ܕܳܠ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܩܘ̄ܪ܀

ܩܰܒܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܗ̄: ܘܥܰܠ ܦܰܟܰܘ̈ܗܝ ܫܳܚ̈ܠܳܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܩܘ̄ܪ܀

ܫܰܪܺܝ ܡܦܺܝܣ ܠܶܗ ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܗ̄: ܫܪܺܝ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܘ̄ܪ܀

ܐܳܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܗ̄: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝ̣ܠ ܩܘ̄ܪ܀

ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܝܰܗ ܥܰܡܢܽܘܐܶܝ̣ܠ ܗ̄: ܕܰܐܟܪܶܙ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܘ̄ܪ܀

ܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܗ̄: ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܩܘ̄ܪ܀

ܫܪܺܝܢܝ̱ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܡܽܘܠܟܳܢܳܟ ܗ̄: ܕܰܒܪܶܡܙܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܩܘ̄ܪ܀


ܗܫܐ ܚܙܝ ܛܟܣܐ ܕܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

ܣܠܶܩ ܡܳܪܰܢ ܠܗܰܝܟܠܳܐ: ܥܰܡ ܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܕܝܰܘ̈ܢܶܐ. ܘܩܰܒܠܶܗ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܣܳܒܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܕܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗܝ. ܫܪܺܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܣܳܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ: ܕܗܳܐ ܚܙܺܝܬ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܛܰܝܶܒܬ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠ ܗ̱ܘ

ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܣܠܶܩ ܝܰܘܡܳܢ ܓܳܡܰܪ ܕܶܒ̈ܚܶܐ. ܥܰܡ ܙܰܘܓܳܐ ܕܝܰܘ̈ܢܶܐ: ܕܕܶܒܚܳܐ ܢܩܰܪܶܒ. ܣܘܰܚ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ. ܘܫܰܪܺܝ ܡܦܺܝܣ ܠܶܗ: ܕܗܳܐ ܚܙܺܝܬ ܠܰܚܢܳܢܳܟ: ܫܪܺܝܢܝ̱ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܀

ktobesuryoye.nl