ܥܪܘܒܬܐ ܕܡܘ̈ܕܝܢܐ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܕܰܫ̈ܝ̱ ܠܰܢ: ܘܠܳܐ ܛܥܰܝܢܳܟ ܘܠܳܐ ܕܰܓܶܠܢܰܢ ܒܰܩܝܳܡܳܟ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܕܺܝܩܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܚܙܰܐܽܘܗ̇ ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܬܰܠܝܳܐ ܒܽܐܘܪܺܝܫܠܶܡ. ܬܰܠܝܳܐ ܒܩܰܝܣܳܐ: ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ: ܘܡܰܢܗܰܪ ܙܺܝܘܳܗ̇: ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܙܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܙܕܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ: ܙܰܒܢܽܘܗ̇ ܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܡܽܘܢ ܙܒܰܢܘ̱ ܗ̄ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܙ : ܙ ܒܩ̄: ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܢܶܫܪ̈ܶܐ ܕܳܡܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܐܳܐܰܪ ܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. ܕܩܳܪܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܥܳܢܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ: ܘܰܒܝܰܒܫܳܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ܀

ܕܳܡܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ: ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ: ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܰܪܕܶܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ̱ ܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܶܐܬܦܰܣܰܩܘ̱ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܬܰܡܳܢ ܐܰܓܢܰܬ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܰܒܚܽܘܪܒܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܥܶܒܕܰܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܓܶܕܠܰܬ. ܘܚܰܝܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܣܳܡܰܬ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ

ܕܰܚܙܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ: ܘܒܳܛ̈ܠܳܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝ̱ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܪܚܶܡܘ̱ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܢܛܰܪܘ̱ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ktobesuryoye.nl