ܡܘܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ

ܩܝܢܬܐ ܘ

ܦܬܓܡܐ:

ܥܩܰܪܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܘܣܶܒܥܰܬ ܘܣܰܓܺܝܰܐܬ ܒܢܰܝ̈ܐ ܨܶܕܝܰܬ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ: ܬܺܐܙܰܠ ܓܶܝܪ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܰܬܛܰܝܶܒ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܬܗܰܕܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܠܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܬܚܰܘܶܐ ܥܰܪܡܳܐ ܠܫܰܦܝܳܐ ܘܥܰܣܩܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ: ܘܢܶܬܪܽܘܨ ܟܽܠܢܳܫ ܗܰܠܟ̈ܳܬܶܗ: ܒܰܫܒܺܝ̣̈ܠܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

ܒܺܝܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܛܰܠܝܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܬܶܩܪܶܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ ܕܝܺܗܽܘܕ: ܕܩܶܪܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܝܠ: ܬܰܦܢܶܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܘܰܬܩܺܝܡ ܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܠܐܰܕܘܢܰܝ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܩܳܠܐܴ ܩܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܠܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܩܳܠܳܐ ܕܕܰܘܨܳܐ ܗܳܐ ܢܳܨܰܚ: ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܣܳܒܳܐ. ܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܐܺܝ̣ܙܓܰܕܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ܀

ܩܳܠܳܐ ܐܶܫܬܠܰܚ ܩܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ: ܕܢܶܩܪܶܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒܽܘܢ ܘܰܚܝܰܘ: ܕܗܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܥܰܪܡܳܐ ܠܫܰܦܝܳܐ: ܘܐܰܬܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܘܰܢܛܰܝܶܒ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܰܦܢܶܐ ܥܰܡܳܐ ܠܺܝ̣ܕܰܥܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐܷܡܶܗ ܚܰܕܺܝ: ܘܰܫܪܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܩܳܠܳܐ ܕܩܰܕܶܡ ܗܰܕܺܝ: ܠܥܰܡܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܶܗ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠ ܗ̱ܘ

ܐܰܢܬ ܛܰܠܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ: ܩܳܠܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ: ܕܰܬܛܰܝܶܒ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ. ܬܶܩܪܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܕܳܘܢܰܝ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܕܰܚܛܳܐ ܠܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܛܽܘܒܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܕܡܳܪܳܟ ܐܰܣܗܶܕ ܥܠܰܝܟ. ܕܒܺܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܠܐ ܩܳܡ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܣܰܒܰܪܬܳܗ̇: ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܐܶܡܰܪܬ ܠܳܗ̇. ܕܗܳܐ ܒܳܬܰܪܝ̱ ܐܳܬܶܐ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܢܰܨܚܳܟ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܀

ktobesuryoye.nl