ܡܘܠܕܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܒܝܘܡ 8 ܐܝܠܘܠ

ܩܝܢܬܐ ܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܘܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܕܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ̱ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ̱ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦܺܝܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܳܐܠ̈ܺܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀


ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ

ܐܶܬܢܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܘܕܶܐܡܰܪ ܫܰܪܒܶܟ̣ܝ̱ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ̣ܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܺܝܬ̣ܰܝܟܝ̱܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱܇ ܐܶܡܪܰܬ̣ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܝ̱܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܘܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ̱ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܫܳܥ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒ ܠܶܟ̣ܝ̱܀

ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܚܳܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟ̣ܪܳܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܨܠܽܘܬ̣ܶܟ̣ܝ̱ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗܝ

ܒܝܽܘܡ ܡܽܘܠܳܕܶܟܝ̱ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟܝ̱ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܗ̇: ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ̱ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܢܶܚܕܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܝܽܘܝܳܩܺܝܡ: ܓܽܘܙܥܳܐ ܝܰܒܺܝܫ ܣܰܘܟ̈ܳܬܳܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܒܳܐ ܘܡܶܢܶܗ ܐܰܩܺܝܡ: ܢܽܘܪܒܳܐ ܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܀

ܦܶܪܥܳܐ ܕܐܰܫܘܰܚ ܗܰܒܳܒܳܐ: ܕܥܶܛܪܶܗ ܓܳܚ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܦܺܐܪܳܐ ܕܛܰܥܡܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܣܰܒܰܥ ܟܰܦܢܽܘܬ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܐܳܘ ܢܶܨܚܳܢ ܒܢ̈ܳܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܫܡܶܟܝ ܢܳܨܰܚ ܒܟܽܠ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܢܰܚ ܗܰܘ ܝܰܠܽܘܕܳܐ: ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܘܚܰܝܷ̈ܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ: ܠܢܶܒܥܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܟܝ̱ ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܢܒܰܗ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܒܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܡܳܪܳܐ ܕܨܳܪܶܟܝ̱ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܰܓܒܳܟܝ̱. ܢܰܘܣܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܡܰܥܡܰܪ ܝܰܠܕܶܗ܀

ktobesuryoye.nl