ܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܨܥܝ̈ܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܢܶܚܕܽܘܢ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܘܰܬܕܽܘܨ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܴ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܐ

ܒܫܰܒܬܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ̱ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ. ܘܥܰܓܶܠܘ̱ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܛܒܰܥܘ̱ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܠܘ̱ ܘܰܣܓܶܕܘ̱ ܠܶܗ ܠܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܳܡ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܗ̄ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

ܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܝܽܘܠ̈ܦܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܓܒܼܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ: ܘܡܰܟܼܪܳܗܿ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܰܩܺܝܡ ܒܳܗܿ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܘܰܖ̈ܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܫܰܪܺܝܖ̈ܶܐ: ܕܰܙܗܺܝܪܳܐܝܺܬ ܢܶܛܪܽܘܢܳܗܿ: ܡܼܶܢ ܚܽܘܒ̈ܳܠܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܒܳܗܿ ܚܽܘܒܳܟ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܠܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܙ : ܙ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܫܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܐܶܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ: ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܳܟ ܢܶܩܦܰܬ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܕܰܠܚܽܘܒܳܟ ܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܙܶܩܦܰܬ܀

ܕܝܶܠܕܰܬ ܟܶܢܫܳܐ ܕܠܳܟ ܐܶܚܰܕ: ܘܰܠܩܽܘܫܬܳܟ ܒܥܳܠܡܳܐ ܣܰܒܰܪ: ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܕܡܶܗ ܐܶܫܰܕ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ܀

ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܩܽܘܡ ܥܰܠ ܡܰܛܪ̈ܳܬܳܗ̇: ܘܢܰܡܶܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ: ܘܩܽܘܫܬܳܟ ܢܰܚܕܰܪ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇: ܘܢܶܕܚܽܘܩ ܫܽܘܩܪܳܐ ܕܕܳܠܽܘ̈ܚܶܐ܀

ܘܗܰܒ ܚܽܘܒܳܟ ܒܟܶܢܫܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ: ܕܕܶܒ̈ܚܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܢܕܰܒܰܚ: ܘܫܰܪܰܪ ܫܰܝܢܳܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܰܫܡܳܟ ܡ݂ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܫܬܰܒܰܚ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܙ : ܙ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ

ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܢܳܩܿܶܫ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ. ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܡܼܶܢ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ: ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܕܣܽܘܢܩ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ: ܘܡܼܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܘܡܼܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ. ܗܺܝ ܬܶܦܼܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܖ̈ܰܚܡܶܐ: ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ ܘܰܠܒܳܥܽܘܬܰܢ܀

ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ: ܒܣܽܘܓܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܺܝ ܠܳܐ ܬܶܬܼܕܟܰܪ ܠܺܝ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܟ ܩܳܪܶܝܢܰܢ: ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܫܡܰܥ ܛܳܒܳܐ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ: ܘܦܰܢܳܐ ܒܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ

ܨܒܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܪܳܐ: ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܘܟܰܕ ܚܬܺܝܡܺܝܢ ܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇: ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܢܦܰܩ: ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܢܩܺܝܪܳܐ: ܢܳܡ ܗܘܳܐ ܘܰܕܡܶܟ: ܘܟܰܕ ܛܒܺܝܥ ܗܘܳܐ ܬܰܪܥܶܗ: ܩܳܡ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ

ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܪܗܼܶܛܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܢܶܚܼܙܽܘܢ ܠܪܰܒܗܽܘܢ ܕܶܐܬܼܢܰܚܰܡ: ܘܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܰܚܼܙܰܘ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܣܺܝܡܺܝܢ ܠܰܣܛܰܪ: ܕܚܰܝܳܐ ܫܒܼܰܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܫܬܰܪܰܪܘ ܕܩܼܳܡ ܠܶܗ: ܘܰܠܒܼܶܫ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܰܗܦܼܰܟܘ ܗܘܰܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ: ܣܢܺܐܓܖ̈ܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܢܰܟܪܙܽܘܢ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl