ܚܕ ܒܫܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܨܥܝ̈ܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܒ

ܦܬܓܡܐ:

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ : ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܼܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܴ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

ܚܰܬ̣ܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܐܶܬ̣ܢܰܚܰܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ̣ ܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬ̣ܳܐ: ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬ̣ܳܐ: ܘܰܢܚܶܬ ܐܰܟܪܶܙ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܒܗܳܡܳܢ ܒܳܠܥܰܬ̣ ܫܰܪ̈ܒܳܬ̣ܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ: ܕܪܰܥܺܝ ܒܪܺܝܬ̣ܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܘܣܰܚܦܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ: ܕܶܐܫܬܰܩܰܠ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̣ܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܙ : ܙ ܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܳܘ ܒܳܪܽܘܝܰܢ: ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܳܘ ܙܳܝܽܘܢܰܢ: ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܟ ܡܳܪܝ ܬܗܶܐ ܒܰܠܘܺܝܬ̣ܰܢ: ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ܀

ܒܣܽܘܓܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܟ ܡܳܪܝ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ: ܐܰܬܘܰܗܬ ܘܰܐܬܡܰܗܬ ܐܳܘ ܒܳܪܽܘܝܰܢ: ܩܰܒܶܠ ܒܒܳܥܽܘ ܗܳܢ ܩܽܘܪܒܳܢܰܢ: ܘܰܗܘܺܝ ܥܰܡܰܢ ܐܳܦ ܒܰܝܢܳܬ̣ܰܢ܀

ܣܰܒܘ̱ ܐܰܟ̣ܽܘܠܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܡ݂ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ ܐܰܘܕܰܘ ܘܫܰܒܰܚܘ̱: ܗܽܘܝܽܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ: ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܐܳܘ ܡܰܚܝܳܢܰܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܠܚܶܐ ܣܰܟ̣ܠܘܳܬ̣ܰܢ: ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬ ܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ: ܒܰܪܶܟ ܘܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬ̣ܰܢ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ

ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܢܰܚܼ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܘܰܥܪܰܩ ܚܶܫܟܳܐ ܡܼܶܢ ܬܺܒܶܝܠ. ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܒܐܳܐ: ܘܰܡܠܶܟ ܛܶܒܳܗܿ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܺܝܖ̈ܶܐ: ܢܚܶܬܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܚܶܘܳܖ̈ܶܐ: ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܡܰܚܶܐ ܟܽܠ. ܘܣܰܒܰܪܘ ܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܐܬܼܰܝ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܦܰܓܖܶܗ: ܒܗܶܖ̈ܽܘܡܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܩܛܺܝܐܳܐ: ܕܰܐܚܺܝ ܠܟܽܠ ܒܡܰܘܬܶܗ܀

ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܬܰܚ̈ܬܳ̈ܝܶܐ ܘܚܳܕ̈ܝܳܢ ܒܶܖ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܪܰܥܡܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ: ܠܰܒܪܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܫܼܰܝܶܢ ܒܶܖ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܽܘ ܕܰܒܚܰܫܶܗ ܦܰܪܩܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܽܘ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܼܝܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܐܰܦܨܚܰܢ܀

ktobesuryoye.nl