ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܡܝܫܝܐ ܡܨܥܝ̈ܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܗ

ܦܬܓܡܐ:

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ : ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܼܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܴ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ: ܢܚܶܬ̣ܘ ܡܰܠܰܐܟ̣̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܘܟܰܪܟ̣ܽܘܗܝ ܠܩܰܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ: ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܶܐܬ̣ܰܝ̈ ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܦܰܓ̣ܪܶܗ: ܐܶܡܰܪܘ ܠܗܶܝܢ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗܳܪܟܳܐ: ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܙܶܠ̈ܝ ܐܶܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܕܗܳܐ ܩܳܕܶܡ ܠܟ̣ܽܘܢ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ: ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ: ܕܰܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܩܳܡ ܠܶܗ: ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܣܠܶܩ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܳܘܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪ̈ܝ ܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܡܰܐܠܰܟ̣̈ܶܐ ܝܰܩܰܪܘ ܩܰܒܪܶܗ: ܣܒܰܪܬܶܗ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܚܰܕܺܝ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܚ : ܙ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ

ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܙܰܡܰܪܽܘܢ: ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܐܳܘ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ: ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܕܰܫܶܢܽܘܢ: ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܒܰܐܘܝܽܘ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢ܀

ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܥܽܘܬ̣ܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ̣ܶܗ: ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܦܺܝܥܳܐ ܐܺܝܕܶܗ: ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬ̣ ܛܳܒܽܘܬ̣ܶܗ: ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܐܶܫܰܕ ܠܰܕܡܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܘܰܒܦܰܓ̣ܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܰܪܣܝܰܢ: ܛܳܒܬ̣ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܛܳܒ ܓܰܠܝܳܐ܀

ܒܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܳܐ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘ ܚܽܘܒܳܐ: ܡܶܨܛܰܒ̈ܬ̣ܳܢ ܐܳܦ ܡܶܬ̣ܓ̈ܰܐܝܳܢ: ܒܳܥܶܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܶܝܬ̣ ܡܰܫܪܝܳܐ: ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ

ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬ̣ܳܐ: ܘܰܐܒܗܶܬ̣ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ: ܕܥܰܠ ܦܽܘܡ ܩܰܒܪܶܗ ܝܳܬ̣ܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܪܳܐ ܚܬ̣ܳܡ̈ܶܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܚܰܒܶܠ ܗܘܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ

ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܠܰܫܝܽܘܠ ܢܚܶܬ. ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܦܪܰܩ: ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl