ܚܕ ܒܫܒܐ ܫܬܝܬܝܐ ܡܨܥܝ̈ܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܘ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܩܽܘܡ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܴ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܢܳܘܗܪ̈ܶܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ. ܘܰܩܦܰܠ ܠܚܶܫܟܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܐܨܡܰܚ ܒܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ: ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

ܢܶܚܕܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢ: ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܢܶܒܗܰܬ ܥܰܡܳܐ ܟܳܦܽܘܪܳܐ: ܕܰܒܩܰܝܣܳܐ ܬܳܠܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡ: ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܪܰܪ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝ̈ܠܕܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܘܰܐܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ: ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܚ : ܗ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

ܢܫܰܒܰܚ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܰܡ ܘܰܢܗܰܕܰܪ: ܠܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܕܰܪ: ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܶܗ ܠܒܳܪܝܰܢ܀

ܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܺܝܡ ܗܽܘ: ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ ܢܳܣܶܒ: ܛܰܝܒܽܘ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܬܰܘܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܦܽܘܠܚܽܘܗܝ: ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒܠܶܒܳܐ. ܣܰܒܽܘܢܳܝܗܝ ܕܶܝܢ ܘܰܛܥܰܡܽܘܢܳܝܗܝ: ܟܡܳܐ ܚܠܶܐ ܠܚܰܒܺܝܒܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܫܰܝܢܳܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ. ܘܢܶܣܓܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܨܶܝܕ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܕܡܳܟ܀

ktobesuryoye.nl