ܡܐܙܠܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܩܝܢܬܐ ܗ

ܦܬܓܡܐ:

ܢܶܚܕܶܐ ܛܘܪܳܐ ܕܝܺܗܘܽܕ: ܘܰܢܕܽܘܨ̈ܢ ܒ̈ܢܳܬ ܝܗܘܕܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܟܶܝܢ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܨܠܽܘܬܟܶܝܢ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܟܶܝܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܟܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢܟܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܟܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܐ

ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܝܺܗܽܘܕ: ܒܛܺܝ̣ܠܳܐܝܺܬ ܣܶܠܩܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܘܳܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ: ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ: ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܶܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܰܩܥܳܬ ܣܳܒܬܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܒܪܺܝܟܰܬܝ̱ ܒܢܶܫܷ̈ܐ: ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ̱: ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ̣ ܗܳܕܶܐ: ܕܡܳܪܝ ܘܐܶܡܶܗ ܢܺܐܬܽܘܢ ܨܶܐܕܰܝ. ܘܰܩܥܳܬ ܡܰܪܝܰܡ: ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܗ̄ ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܢܳܨܚܺܝܢ ܩ̈ܠܐܷ ܕܚܰܕܘܬܳܐ. ܒܒܰܛܢܳܐ ܕܣܰܒܰܪ ܢܽܘܪܳܢܳܐ: ܠܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܘܪܰܒ ܛܽܘܒܶܟܝ̱: ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ̱: ܡܳܪܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܘܕܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ: ܕܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܝ ܬܺܐܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝ. ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܝ̱ ܗܳܐ ܚܳܕܶܐ: ܡܶܢ ܕܰܢܦܰܠ ܫܠܳܡܶܟܝ̱ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ܀

ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܪܒܳܐ ܕܝܺܠܝ ܢܰܦܫܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܳܬܝ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܠܺܝ ܗܽܘ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

ܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ̣ ܕܡܳܪܝ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ: ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܒܰܪܬ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܰܢܦܰܠ ܫܠܳܡܶܟܝ̱ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ: ܕܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪ ܡܳܪܶܗ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܠܦ̈ܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܰܪ̈ܕܰܝ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ. ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܝܶܠܕܰܬ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܶܝܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ktobesuryoye.nl