ܡܐܙܠܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܩܝܢܬܐ ܗ

ܦܬܓܡܐ:

ܢܶܚܕܶܐ ܛܘܪܳܐ ܕܝܺܗܘܽܕ: ܘܰܢܕܽܘܨ̈ܢ ܒ̈ܢܳܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܟܶܝܢ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܨܠܽܘܬܟܶܝܢ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܶܝܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܟܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܐ

ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܝܺܗܽܘܕ: ܒܛܺܝ̣ܠܳܐܝܺܬ ܣܶܠܩܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܘܳܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ: ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ: ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܶܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܰܩܥܳܬ ܣܳܒܬܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܒܪܺܝܟܰܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ̱: ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ̣ ܗܳܕܶܐ: ܕܡܳܪܝ ܘܶܐܡܶܗ ܢܺܐܬܽܘܢ ܨܶܐܕܰܝ. ܘܰܩܥܳܬ ܡܰܪܝܰܡ: ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܗ̄ ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܢܳܨܚܺܝܢ ܩ̈ܠܶܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܒܒܰܛܢܳܐ ܕܣܰܒܰܪ ܢܽܘܪܳܢܳܐ: ܠܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܘܪܰܒ ܛܽܘܒܶܟܝ̱: ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ̱: ܡܳܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܕܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ: ܕܶܐܡܶܗ ܕܡܳܪܝ ܬܺܐܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝ. ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܝ̱ ܗܳܐ ܚܳܕܶܐ: ܡܶܢ ܕܰܢܦܰܠ ܫܠܳܡܶܟܝ̱ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ܀

ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܪܒܳܐ ܕܝܺܠܝ ܢܰܦܫܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܳܬܝ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܠܺܝ ܗܽܘ ܢܶܬ̈ܠܳܢ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

ܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ̣ ܕܡܳܪܝ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ: ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܒܰܪܬ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܰܢܦܰܠ ܫܠܳܡܶܟܝ̱ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ: ܕܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪ ܡܳܪܶܗ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܰܪ̈ܕܰܝ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ. ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܝܶܠܕܰܬ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܶܝܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ktobesuryoye.nl