ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܝܳܬܒܱ̈ܝ ܫܩܺܝ̣̈ܦܶܐ ܘܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܛܘܽܪ̈ܶܐ ܢܶܩܥܽܘܢ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ: ܕܢܰܟܦܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܨܶܒܬܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܡܙܰܝܶܦ ܒܶܕܝ̈ܶܐ ܕܛܳܥܱ̈ܝܳܐ. ܕܫܰܠܶܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܩܳܐܷܡ: ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ: ܒܥܺܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܝܺܬ

ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܙܰܠܓܳܐ: ܘܥܰܡܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܘܥܳܢܘܳܝܳܐ: ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ܀

ܚܰܡܫܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܐܰܪܒܰܥ ܫܢܰܝܴ̈ܐ: ܐܰܥܒܰܪ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܡܠܳܝܗܝ ܡܳܪܶܗ ܟܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܀

ܟܽܠܫܳܥ ܒܽܘܪܟܳܐ ܣܳܐܷܡ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܩܳܐܷܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܺܐܦܷ̈ܐ ܡܶܬܓܰܪܓܰܚ ܗܘܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܗܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܚܳܒܨܺܝܢ ܘܫܳܐܠܝ̣ܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܫܡܺܝ̣ܥܴ̈ܬܳܐ: ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܘܣ

ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܣܰܝܒܪܶܗ ܠܢܶܣܝ̈ܘܢܶܐ. ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܟܰܕ ܙܩܺܝܦ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܠܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܡܕܰܡܰܝ ܗܘܳܐ. ܕܠܐ ܢܳܐܷܡ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝ̣ܡܳܡܳܐ. ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܩܰܘܡܬܶܗ ܟܦܺܝܦܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܫܰܠܶܡ ܝܰܘܡ̈ܳܬܶܗ. ܘܚܰܬܡܳܗ̇ ܠܒܳܥܽܘܬܶܗ. ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܠܐ ܫܳܠܐܷ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ

ܨܶܒܬܳܐ ܕܥܳܢܘܳܝܷ̈ܐ ܒܬܽܘܠܐ ܢܰܟܦܳܐ. ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ ܪܰܥܺܝ ܠܡܳܪܶܗ: ܐܰܦܺܝܣ ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢ ܚܰܝܰܝ̈ܟ: ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ܀

ktobesuryoye.nl