ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܝܳܬܒܱ̈ܝ ܫܩܺܝ̣̈ܦܶܐ ܘܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܛܘܽܪ̈ܶܐ ܢܶܩܥܽܘܢ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰـ̈ܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ: ܕܢܰܟܦܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܨܶܒܬܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܡܙܰܝܶܦ ܒܶܕܝ̈ܶܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܕܫܰܠܶܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ: ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ: ܒܥܺܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܝܺܬ

ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܙܰܠܓܳܐ: ܘܥܰܡܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܥܳܢܘܳܝܳܐ: ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ܀

ܚܰܡܫܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܰܐܪܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܥܒܰܪ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܡܠܳܝܗܝ ܡܳܪܶܗ ܟܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܀

ܟܽܠ ܫܳܥ ܒܽܘܪܟܳܐ ܣܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܡܶܬܓܰܪܓܰܚ ܗܘܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܗܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܚܳܒܨܺܝܢ ܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܫܡܺܝ̣ܥ̈ܳܬܳܐ: ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܘܣ

ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܣܰܝܒܪܶܗ ܠܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ. ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܟܰܕ ܨܠܺܝܒ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܠܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܡܕܰܡܰܝ ܗܘܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܳܐܶܡ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝ̣ܡܳܡܳܐ. ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܩܰܘܡܬܶܗ ܟܦܺܝܦܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܫܰܠܶܡ ܝܰܘܡ̈ܳܬܶܗ. ܘܚܰܬܡܳܗ̇ ܠܒܳܥܽܘܬܶܗ. ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܫܳܠܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ

ܨܶܒܬܳܐ ܕܥܳܢܘܳܝ̈ܶܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܢܰܟܦܳܐ. ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ ܪܰܥܺܝ ܠܡܳܪܶܗ: ܐܰܦܺܝܣ ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢ ܚܰܝܰܝ̈ܟ: ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ܀

ktobesuryoye.nl