ܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ

ܒܝܽܘܡ 29 ܚܙܺܝܪܳܢ

ܩܝܢܬܐ ܗ

ܦܬܓܡܐ:

ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܣܒܰܪܬܗܽܘܢ ܘܰܒܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܦܶܛܪܳܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗܝ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܫܰܠܺܝ̣ܛ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܦܶܛܪܳܘܣ. ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܪ̈ܕܺܝܟܠܶܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܐܚܪܢܐ ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܩܺܩܢܳܐ ܫܩܰܠܘ ܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܦܰܠܚܽܘܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܥܩܰܪܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ: ܘܰܣܚܰܦܘ ܢܶܨ̈ܒܳܢ ܕܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ. ܘܰܙܪܰܥܘ ܒܳܗ̇ ܡܶܠܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܝܰܗܒܘ ܫܶܩܝܳܗ̇ ܕܶܡ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܫܰܢܺܝܘ ܠܘܳܬ ܡܳܪܗܽܘܢ: ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܫܠܺܝ̣̈ܚܰܘܗܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܰܬܠܺܝ̣ܛܳܐ. ܕܥܰܡ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܳܦ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ: ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܦܰܪܰܩܠܺܝ̣ܛܳܐ܀

ܚܰܝܠܳܐ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܕܡܰܒܰܥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܰܥܡܶܕܬܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ: ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܀

ܐܰܣܽܘܪܘ ܘܰܫܪܰܘ ܘܰܫܒܽܘܩܘ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܕܽܘܫܽܘܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܡܛܶܝܟܽܘܢ ܢܶܟܝܳܢܳܐ܀

ܒܰܨܠܽܘܬ ܫܠܺܝ̣̈ܚܰܝܟ ܫܰܪܰܪ ܠܥܺܕܬܳܐ: ܘܛܰܪܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢ̈ܝܺܢ. ܘܰܦܪܽܘܣ ܫܰܝܢܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝ̣ܬܳܐ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܨܰܒܶܬܟܽܘܢ: ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ: ܕܡܰܪܕܶܐ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܰܫܩܺܝܬܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܗܳܐ ܫܳܐܠܳܐ ܕܒܰܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܢܶܫܪܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܕܳܪ̈ܳܬܳܗ̇܀

ktobesuryoye.nl