ܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ

29 ܚܙܺܝܪܳܢ

ܩܝܢܬܐ ܗ

ܦܬܓܡܐ:

ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܣܒܰܪܬܗܽܘܢ ܘܰܒܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܦܶܛܪܳܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗܝ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܫܰܠܺܝ̣ܛ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐܢܳܫ̈ܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܦܶܛܪܳܘܣ. ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܠܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܘܢ ܐܰܪ̈ܕܺܝܟܠܶܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܦܳܠܚܷ̈ܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܫܠܺܝ̣̈ܚܰܘܗܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܰܬܠܺܝ̣ܛܳܐ. ܕܥܰܡ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܳܦ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ: ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܦܰܪܰܩܠܺܝ̣ܛܳܐ܀

ܚܰܝܠܳܐ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܕܡܰܒܰܥ ܚܰܝܷ̈ܐ ܘܐܳܣܝܽܘܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܰܥܡܶܕܬܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܀

ܐܰܣܽܘܪܘ ܘܰܫܪܰܘ ܘܰܫܒܽܘܩܘ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܕܽܘܫܽܘܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܡܛܶܝܟܽܘܢ ܢܶܟܝܳܢܳܐ܀

ܒܰܨܠܽܘܬ ܫܠܺܝ̣̈ܚܰܝܟ ܫܰܪܰܪ ܠܥܺܕܬܳܐ: ܘܛܰܪܝܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢ̈ܝܺܢ. ܘܰܦܪܽܘܣ ܫܰܝܢܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝ̣ܬܳܐ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܨܰܒܶܬܟܽܘܢ: ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ: ܕܡܰܪܕܶܐ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܰܫܩܺܝܬܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ: ܘܗܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܫܳܐܠܳܐ ܕܒܰܨܠܽܘܬܟܽܘܢ. ܬܶܬܢܛܰܪܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܀

ktobesuryoye.nl