ܡܪܝ ܓܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ

ܒܝܽܘܡ 23 ܢܺܝܣܳܢ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܶܬܩܰܛܠܰܢ ܒܟܽܠܝܽܘܡ ܘܶܐܬܚܫܶܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛ̇ܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܡܳܐ ܪܰܒ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܣܳܗܕܳܐ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ: ܕܪܳܗܶܛ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚ̈ܰܫܶܐ. ܘܢܳܦܶܩ ܟܰܕ ܢܰܨܺܝܚ. ܐܶܬܦܟܰܪ ܒܓܺܝܓܠܳܐ: ܘܠܳܐ ܚܰܫ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܣܶܟ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ. ܝܰܗܒ ܨܰܘܪܶܗ ܠܣܰܝܦܳܐ: ܘܩܰܪܶܒ: ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܰܦܪܶܓ ܒܰܟܠܺܝ̣ܠ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܰܓܢܽܘܢ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܛܳܒܳܐ ܙܰܪܥܳܐ: ܕܰܫܘܰܚ ܒܚܰܩܠܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܦܰܓܪܶܗ ܦܪܰܫ ܗܘܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܰܦܫܶܗ ܠܕܰܐܪܥܳܐ ܘܕܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܚܙܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܠܰܓܙܳܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܕܡܶܫܬܰܢܰܕ ܡܶܢ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ. ܣܰܦ ܛܢܳܢܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܶܐܙܕܰܝܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܫܒܰܩ ܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ: ܘܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܓܰܒܳܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܩܳܡ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܘܩܰܕܺܝ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝ̣ܨܳܐ: ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܚܰܝܶܠ ܠܥܺܕܬܳܟ ܕܒܳܟ ܡܶܬܛܦܺܝܣܳܐ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܕܣܳܢ̈ܶܐܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܐܳܦܶܢ ܐܰܡܣܰܪܬ ܥܰܠ ܫܶܢܕܰܘ̈ܗܝ: ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܺܝ̣ܛܳܐ ܕܶܕܝܰܐܢܳܘܣ. ܘܣܰܝܒܰܪܬ ܚ̈ܰܫܶܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ: ܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝ̣ܨܳܐ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ܀

ܘܰܐܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬ: ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܢܰܚܶܡܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ: ܘܪܰܓܺܝܬ ܠܩܰܝܣܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ܀

ܘܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ: ܝܰܗܒܬ ܠܶܗ ܫܶܡܥܳܐ ܘܗܶܠܰܟܬܳܐ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܫܒܰܥ ܕܳܢܽܘܟ ܗܘܰܘ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܪܰܦܝܰܬ ܚܠܺܝܨܽܘܬܳܟ܀

ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ: ܐܶܬܒܰܣܒܰܣܘ ܗܘܰܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܙܰܟܝܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠ ܗ̱ܘ

ܣܳܗܕܳܐ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܣܳܒܶܠ ܚ̈ܰܫܶܐ: ܘܕܳܫ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܣܶܟ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܦܰܩ̈ܚܶܐ. ܐܰܦܺܝܣ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܳܟ: ܕܢܰܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ܀

ktobesuryoye.nl