ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܦܽܘܡܝ̱ ܢܡܰܠܶܠ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܪܶܢܝܶܗ ܕܠܶܒܝ̱ ܣܽܘܟܳܠܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܡܰܠܦܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܪܝܗ̇

ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܙܰܝܶܦ ܒܶܕܝܷ̈ܐ ܕܛܳܥܰܝܴ̈ܐ: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܶܘܶܝܪܺܝܘܣ. ܩܘܽܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܕܐܰܪܰܥ ܒܚܺܐܦܳܐ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܣܰܘܟܳܢܳܐ ܕܐܶܠܦܶܗ: ܘܕܰܒܪܳܗ̇ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܨܰܠܐ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ: ܕܫܰܝܢܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܳܗ̇. ܘܬܶܬܢܰܨܰܚ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܬܶܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܕܒܺܝܚ ܗ̱ܘ

ܒܝܽܘܐܳܒܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ: ܘܰܒܪܶܟܢܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܗܰܒܘ̱: ܠܰܐܒܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܀

ܥܺܐܕܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ: ܠܓܰܒܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܡܳܪܝ ܣܶܘܶܝܪܺܝܘܣ: ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܟܠܺܝ̣ܠ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܓܰܐܝܳܐ܀

ܐܰܓܽܘܢܺܝܣܳܐ ܕܡܺܝܪܳܐ: ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܗܰܘ ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ: ܐܳܦ ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܡܚܰܝܶܒ ܓܰܒܳܐ ܕܛܳܥܰܝܴ̈ܐ܀

ܒܥܝܺ ܚܠܳܦܰܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܳܦ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ: ܐܘܽܠܨܳܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܚܰܝܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ

ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܕܰܬܪ̣ܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܢܰܨܚܳܢܳܟ: ܕܰܫܪܳܪܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ ܢܩܺܝܡ. ܕܬܺܚܶܐ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܕܰܫܡܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܫܬܰܒܰܚ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ

ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܩܰܒܶܠܝܺܘܗܝ. ܠܣܶܘܺܝܪܶܐ ܕܰܪܕܺܝܦ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܘܰܦܬܰܚ ܠܶܗ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ̱: ܘܰܟܢܘܫܝ̱ ܠܶܗ ܫܘܩܰܝ̈ܟܝ̱: ܕܢܶܥܘܠ ܢܶܛܪܽܘܕ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܕܢܰܣܛܘܪܝܘܣ ܗܰܘ ܡܰܪܳܚܳܐ܀

ktobesuryoye.nl