ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܦܽܘܡܝ̱ ܢܡܰܠܶܠ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܪܶܢܝܶܗ ܕܠܶܒܝ̱ ܣܽܘܟܳܠܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܡܰܠܦܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰـ̈ܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܪܝܗ̇

ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܙܰܝܶܦ ܒܶܕ̈ܝܶܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܶܘܶܝܪܺܝܳܘܣ. ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܕܰܐܪܰܥ ܒܚܺܐܦܳܐ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܣܰܘܟܳܢܳܐ ܕܶܐܠܦܶܗ: ܘܕܰܒܪܳܗ̇ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܨܰܠܳܐ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ: ܕܫܰܝܢܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܳܗ̇. ܘܬܶܬܢܰܨܰܚ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܬܶܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܕܒܺܝܚ ܗ̱ܘ

ܒܝܽܘܐܳܒܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ: ܘܰܒܪܶܟܢܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܗܰܒܘ̱: ܠܰܐܒܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܀

ܥܺܐܕܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ: ܠܓܰܒܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܡܳܪܝ ܣܶܘܶܝܪܺܝܳܘܣ: ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܟܠܺܝ̣ܠ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܓܰܐܝܳܐ܀

ܐܰܓܽܘܢܺܝܣܳܐ ܕܡܺܝܪܳܐ: ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܗܰܘ ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ: ܐܳܦ ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܡܚܰܝܶܒ ܓܰܒܳܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܀

ܒܥܝܺ ܚܠܳܦܰܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܳܦ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ: ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܚܰܝܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ

ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܢܰܨܚܳܢܳܟ: ܕܰܫܪܳܪܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ ܢܩܰܝܶܡ. ܕܬܺܚܶܐ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܕܰܫܡܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܫܬܰܒܰܚ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ

ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܩܰܒܶܠܺܝܘܗܝ. ܠܣܶܘܺܝܪܶܐ ܕܰܪܕܺܝܦ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܘܰܦܬܰܚ ܠܶܗ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ̱: ܘܰܟܢܽܘܫܝ̱ ܠܶܗ ܫܽܘܩܰܝ̈ܟܝ̱: ܕܢܶܥܽܘܠ ܢܶܛܪܽܘܕ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܕܢܶܣܛܳܘܪܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܡܰܪܳܚܳܐ܀

ktobesuryoye.nl