ܩܛܠܗ ܕܐܣܛܦܢܘܣ

8 ܕܟܳܢܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܛܠܬܳܟ ܐܶܬܩܛܰܠܢ ܒܟܽܠܝܽܘܡ: ܘܐܶܬܚܫܰܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘܴ̈ܬ̈ܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܝܢܰܢ

ܒܩܶܛܠܶܗ ܕܐܶܣܛܶܦܰܢܘܣ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܘܐܰܚܕܰܢܝ̱ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܳܓܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܘܗܽܘ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܐܳܘ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܰܠܡܳܪܶܗ ܕܳܡܶܐ. ܕܟܰܕ ܡܳܐܶܬ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܬܠܳܬܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܢܳܟܘܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܩܛܝ̣ܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܣܰܝܦܶܗ ܕܗܶܪܘܕܣ. ܘܐܶܣܛܶܦܰܢܘܣ ܒܰܪܓܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܓܺܝܓܠܳܐ ܠܣܰܝܦܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ

ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܘܣ: ܕܥܰܠ ܩܽܘܫܬܳܐ ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܩܰܒܶܠ. ܘܗܶܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܓܢܘܢܳܐ: ܥܰܡ ܪܰܒܶܗ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܀

ܐܰܩܶܬ ܚܰܘܪܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܚܙܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܦܬܝ̣ܚܺܝܢ. ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܕܩܳܐܷܡ ܒܗܶܕܪܳܐ: ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܠܽܘܚܶܗ܀

ܢܗܰܪ̈ܝ ܐܰܦܰܘܗ̈ܝ ܘܰܠܒܶܫ ܚܰܝܠܳܐ: ܘܰܣܒܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܪܓܽܘܡܝܳܐ. ܘܥܰܡ ܫܽܘܢܳܝ ܢܰܦܫܶܗ ܨܰܠܝ̣: ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܝ̱ ܡܳܪܝ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܐܳܘ ܠܣܳܗܕܳܐ ܕܒܰܐܓܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܡܨܰܠܐܷ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܳܓܘܽܡܰܘܗܝ. ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܪܰܒܶܗ ܕܒܰܨܠܝ̣ܒܳܐ: ܨܰܠܐܷ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܨܳܠܘܒܰܘ̈ܗܝ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

ܣܒܰܠ ܠܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܡܨܰܠܐܷ ܥܰܠ ܪ̈ܳܓܽܘܡܰܘܗܝ. ܕܐܶܬܕܰܡܺܝ ܗܘܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܪܰܒܶܗ. ܕܰܨܠܝ̣ܒ ܘܰܡܨܰܠܐܷ ܥܰܠ ܨܳܠܘܒ̈ܘܗܝ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܐܳܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ

ܬܗܰܪܘ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ: ܒܕܰܪܳܐ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܟܰܕ ܪܳܓܡܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܒܳܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܰܒܪܘܚܳܐ ܚܙܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܶܗ: ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܪܘܺܝ ܘܰܩܥܳܐ. ܡܳܪܝ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܒܶܠ ܪܘܽܚܝ̱܀

ktobesuryoye.nl