ܕܬܠܬܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܡܫܪܝܐ

ܩܝܢܬܐ ܓ

ܦܬܓܡܐ:

ܫܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܦܳܬܰܚ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܡܫܺܝܚܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܐܰܣܺܝ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܶܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܰܣܺܝ ܘܐܰܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚ̈ܝܳܐ: ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܰܥܨܽܘܒ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܒܒܶܝܬ ܚܶܣܕܳܐ: ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܘܠܐܳ ܐܢܳܫ ܣܰܥܪܗ ܒܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܚܳܣ ܥܰܠ ܫܶܦܠܶܗ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܓܰܒܪܳܐ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛ̈ܳܗܰܝܟ. ܩܽܘܡ ܛܥܰܢ ܥܰܪܣܳܟ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ. ܫܦܺܝܥ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ ܡܝܳܽܘܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ: ܘܰܒܡܶܠܬܶܗ ܛܥܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܥܨܰܒ ܬܒܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܡܰܚ̈ܰܝܳܐ: ܕܓܶܢܣܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܠܒܶܝܬ ܚܶܣܕܳܐ ܢܰܓܕܶܗ ܚܽܘܒܶܗ: ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܫܶܦܠܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܚܙܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܒܟܺܐܒܶܗ: ܘܡܶܬܢܰܘܰܠ ܒܰܬܥܺܝܫܽܘܬܳܐ܀

ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܪܡܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܣܰܟܶܐ ܐܢܳܐ ܠܙܰܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܛܳܢܝ ܡܶܢ ܐܢܳܫ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ܀

ܪܬܰܡܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܣܰܒܪܳܐ: ܒܠܶܒܳܐ ܬܒܺܝܪܳܐ ܕܰܡܫܰܪܝܳܐ. ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܓܰܒܪܳܐ: ܩܽܘܡ ܗܰܠܶܟ ܘܐܰܘܕܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܢܰܓܕܽܘܗܝ: ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܐܶܣܛܘܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܶܣܕܳܐ. ܘܐܰܚܠܶܡ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܫܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܣܥܽܘܪ ܡܳܪܝ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܫܟܶܒܘ: ܒܳܟ ܘܐܰܢܺܝܚ ܪ̈ܘܚܳܬܗܽܘܢ. ܒܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܡܰܠܝܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ktobesuryoye.nl