ܒܥܘܬܐ ܕܢܝܢܘܐ

ܩܝܢܬܐ ܗ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ̱: ܐܳܦܠܐ ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪܕܶܝܢܝ̱ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܬܰܪܥܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ:ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܬܠܳܬܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܣ ܘܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ. ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ: ܘܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܣ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ. ܡܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܕܰܚܛܳܐ ܠܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܟܽܠܫܳܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܶܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܢܳܩܶܫ ܒܶܗ: ܥܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܣܳܗܶܕ ܓܰܝܳܣܳܐ: ܘܡܳܟܣܳܐ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܕܶܡܥܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܫܬܒܶܩܘ̱: ܗ̄ܘܗ̄ ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝ ܢܺܐܬܶܐ: ܘܰܒܬܰܪܥܳܟ ܢܶܩܽܘܫ. ܫܶܐܠܳـ̈ܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ. ܕܫܳܐܶܠ ܓܶܝܪ ܢܳܣܶܒ. ܘܰܕܒܳܥܶܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܘܰܕܢܳܩܶܫ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܦܬܺܝܚ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܕܰܦܬܺܝ̣ܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠ ܗ̱ܘ

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܢܽܘܢܳܐ ܩܺܝܛܳܘܣ. ܟܰܕ ܡܫܰܐܠܺܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐܶܟܰܠܬ. ܐܰܘ ܡܽܘܢ ܐܶܫܬܺܝ̣ܬ. ܕܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܦܳܐܰܚ ܡܶܢܳܟ. ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܐܶܠܦܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܦܰܩܕܰܢܝ̱ ܘܶܐܢܳܐ ܒܠܰܥܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܳܦ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ. ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܡܶܢܝ̱܀

ktobesuryoye.nl