ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܕܡ ܝܠܕܐ

ܩܝܢܬܐ ܚ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܝ̣ ܕܒܶܪܝ̱ ܐܰܢܬ: ܘܐܶܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܢܶܚܬܶܬ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܫܰܠܚܰܢܝ̱ ܐܰܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܟܳܪܳܐ ܙܰܪܥܰܢܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܩܰܒܶܠܬܰܢܝ̱ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܺܝ̣ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗ̄ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܕܢܰܚܘ̱ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܰܐܢܗܰܪ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܨܒܳܐ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ̣ ܒܚܽܘܒܶܗ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܀

ܡܳܐ ܬܡܺܝ̣ܗ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܒܰܢ: ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܡܳܪܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ: ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܪܰܒ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܀

ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܣܶܩܝ̱ ܢܰܦܫܳܐ: ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ̱ ܢܚܶܬ ܘܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ: ܕܢܰܦܢܶܝܢ ܠܰܐܬܪܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ

ܡܰܢܽܘ ܘܒܰܪ ܡܰܢܽܘ: ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝ̣ܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܺܝ̣ܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܐܳܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܐܰܘ ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ

ܛܳܝ̈ܣܳܢ ܘܳܐܬ̣ܝ̈ܳܢ ܬܠܳܬ̣ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬ̣ܳܐ܇ ܘܰܒܥܽܘ̈ܒܰܝܗܶܝܢ ܦܰܪ̈ܽܘܓ̣ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ܇ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܇ ܘܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬ̣ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ktobesuryoye.nl