ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܛܢܐ

ܩܝܢܬܐ ܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܢ ܢܰܚܠܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܬܰܫܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̄܀

ܦܬܓܡܐ ܐܚܪܢܐ:

ܚܰܝܠܳܐ ܕܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܚܰܘܺܝ ܠܥܰܡܶܗ: ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܫܰܚܠܶܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܫܰܚܠܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

ܢܺܐܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܢܫܰܚܠܶܦ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܰܚܠܶܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ

ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܙܰܡܢܽܘܗܝ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܠܗܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܗܘܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܘܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܣܓܳܐ ܡܳܪܝ ܒܥܺܕܬܳܟ: ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܰܕܚܽܘܩ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇: ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܡܰܨ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܫܰܚܠܶܦܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܠܰܢ ܫܰܚܠܶܦ ܠܣܽܘܥܪܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܒܪܺܝܟ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ: ܕܝܰܡ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܠܳܐ ܓܳܐܶܙ. ܒܩܳܛܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܓܠܝ̣ܺܠܳܐ: ܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܪܶܡܙܶܗ ܦܩܰܕ ܠܰܟܝܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦܘ̱ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ. ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܰܥܨܺܝܪ ܠܢܳܨܪܳܝܳܐ: ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܬܡܰܗܘ̱ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܗ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܩܳܛܢܶܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ܇ ܐܶܙܕܰܡܰܢ ܡܶܠܬ̣ܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܇ ܐܰܘܦܺܝ ܚܰܡܪܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܚܠܽܘܠܳܐ܇ ܕܢܶܬ̣ܚܰܘܶܐ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ܀

ܪܶܡܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ: ܙܳܚ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܓܳܢ̈ܶܐ. ܘܣܳܡ ܒܗܽܘܢ ܛܰܥܡܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܘܓܰܘܢܳܐ: ܕܛܳܒܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܚܰܬܢܳܐ ܐܶܬܦܨܰܚ ܘܟܰܠܬܳܐ ܚܶܕܝܰܬ: ܘܕܰܘܨܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇ ܐܰܘܕܝܰܬ: ܠܪܰܒܽܘܬ ܚܰܝܠܶܗ ܕܢܳܨܪܳܝܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܫܰܚܠܶܦ ܪܶܡܙܳܢܳܐܝܺܬ̣܇ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬ̣ܳܐ܇ ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ̱ ܕܢܶܫܬܶܝܘܗ̱ܝ ܚܰܕܳܬܐܺܝܬ̣܇ ܥܰܡ ܚܕܽܘܓ̣ܰܝ̈ܟ ܒܶܝܬ̣ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܳܐܰܪ ܢܽܘܚܳܡܳܐ

ܒܪܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝ ܚܰܡܪܳܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܐܰܣܓܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܝܢܳܟ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܟ: ܕܬܰܘܕܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ktobesuryoye.nl