ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܐܶܬܕܟܰܪ ܠܥܺܕܬܐ ܗܳܝ ܕܰܩܢܰܝܬ: ܘܰܦܪܰܩܬܳܗ̇ ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܐܰܘܕܳܝ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܙܡܝܺܪ̈ܳܬܶܟܝ̱ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܒܪܳܐ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܩܽܘܕܳܫܟܶܝ̱܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܣܝܶܗ ܢܶܦܶܠ: ܘܰܒܗܰܘ ܓܶܐܪܳܐ ܕܡܳܬܚܳܐ ܩܶܫܬܶܗ ܒܣܶܛܪܶܗ ܢܶܒܠܰܥ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܣܺܝ̣ܡܰܬܝ: ܘܫܽܘܪܶܟܝ̱ ܪܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝ̣ܥ: ܕܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܐܶܣܰܝ̈ܟܝ̱. ܘܒܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܡܰܬܩܢܺܝ̣ܢ ܕܽܘܡܣܰܝܟ̈ܝ̱. ܘܰܨܠܺܝ̣ܒܳܐ ܢܺܝ̣ܫ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܕܰܩܒܰܥ ܒܶܟܝ̱ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ: ܗܽܘܝܘ̣ ܙܰܝܢܶܟܝ̱ ܚܰܣܺܝ̣ܢܳܐ. ܕܣܳܚܶܦ ܠܟܽܠ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܟܝ̱܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܒܰܥܪܘܒܬܐ ܒܪܝܫܺܝܬ

ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܣܰܢܝܳܐ: ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܺܘܝ̣ ܠܺܝ̣ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ: ܥܰܠ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܶܗ: ܗ̄ܘܗ̄ ܘܫܰܡܶܫ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ܀

ܩܪܺܝ̣ ܠܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܥܳܐܠܺܝ̣ܢ: ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘ̇ܫܩܽܘ̣ܕܫܺܝ̈ܢ: ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܫܺܝܓܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܘܢ: ܘܕܰܟܰܘ ܠܶܒܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܥܳܐܠܺܝܬܽܘܢ: ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܽܘ̣ܪܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܬܽܘܢ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܕܰܚܛܳܐ ܠܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ. ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ: ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝ̣ܡܳܡܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܠܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܥܒܺܝܕ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܕܰܘܺܝܕ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܥܺܕܬܶܗ ܒܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܫܰܒܥܝܺܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܰܡܽܘܕܺܝ̈ܢ ܐܰܬܩܢܳܗ̇. ܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܰܪܕܽܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ. ܐܰܪܕܺܝܟܠܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܰܥܡܪܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ ܘܰܐܬܩܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܚܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܒܢܶܐ ܕܽܘܡܣܶܟܝ̱: ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ: ܘܥܽܘܫܢܶܟܝ̱ ܪܰܒܳܐ ܐܳܦ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܶܟܝ̱. ܟܶܢܦܰܐ ܗ̄ܘ ܪܳܡܳܐ ܕܰܙܩܺܝ̣ܦܳܐ܀

ܡܽܘܟ̈ܠܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܚܳܣܢܺܝ̣ܢ ܠܶܟܝ̱: ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܬܺܝ̣ܡܰܬܝ̱. ܘܢܶܟ̈ܠܶܐ ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ ܠܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ ܠܶܟܝ̱: ܕܒܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܪܫܺܝܡܰܬܝ̱܀

ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܦܶܛܪܳܘܣ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܦܰܘܠܳܘܣ: ܚܕܺܝܪܺܝ̣ܢ ܠܶܟܝ̱ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܽܘܪܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܰܒܕܶܒܚܳܟ ܡܟܰܪܬܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܬܰܘܕܺܝ̣ ܠܳܟ ܕܝܰܗܒܬ ܠܳܗ̇ ܚܽܘܪܳܪܳܐ: ܘܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܦܶܪܢܺܝ̣ܬܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܒܬܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝ̣ܕ

ܕܽܘܨܝ̱ ܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫܶܟܝ̱: ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܣܳܡܶܟܝ̱. ܣܕܰܪ ܒܶܟܝ̱ ܦܳܬܽܘܪܳܐ: ܕܐ̱ܪܳܙ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ: ܠܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܟܰܕ ܒܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܬܺܝ̣ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܥܰܬܝܺܪ̈ܶܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܕܰܗܒܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܐܰܪܡܝܰܬ ܫܳܡܽܘܢܳܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܥܺܕܬܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܳܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ktobesuryoye.nl