ܩܘܠܣ̈ܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܡܶܫܬܰܡܠܐܶ ܒܝܽܘܡ 26 ܕܟܳܢܘܢ ܩܕܝܡ

ܩܝܢܬܐ ܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ. ܘܡܰܠܟܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘܳܬܶܟ̈ܝ̱ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦܝܺܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܳܐ̈ܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀


ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ

ܐܶܬܢܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܘܕܶܐܡܰܪ ܫܰܪܒܶܟ̣ܝ̱ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ̣ܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܺܝܬ̣ܰܝܟܝ̱܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱܇ ܐܶܡܪܰܬ̣ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܝ̱܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܘܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ̱ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܫܳܥ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒ ܠܶܟ̣ܝ̱܀

ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܚܳܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟ̣ܪܳܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܨܠܽܘܬ̣ܶܟ̣ܝ̱ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܝܢܰܢ

ܚܰܝܶܠܬܳܢܝ̱ ܘܰܛܥܶܢܬܳܟ ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܟܰܕ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܠܺܝ̣ ܫܽܘܒܚܳܟ: ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܟܪܺܝܟܳܐ ܠܶܗ ܠܽܐܘܪܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܶܫܬܳܐ ܓܶܦܺܝ̣̈ܢ ܛܳܝܣܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܦܩܽܘܕ ܠܗܽܘܢ ܕܬܳܠܶܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܶܐܥܘܽܠ ܡܳܪܝ ܘܶܐܒܪܽܘܟ ܘܶܐܣܓܽܘܕ ܠܳܟ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܡܽܘܢ ܐܶܩܪܶܝܟܝ̱ ܐܳܘ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܫܡܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܐܶܟܰܢܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܐ ܪܓܺܝܫ ܐܢܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟܝ̱: ܒܪܳܐ ܝܺܢܶܩ ܡܶܢܶܟܝ̱. ܐܶܡܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟܝ̱ ܒܬܽܘܠܰܝ̈ܟܝ̱ ܩܰܝܳܡܺܝܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܶܟܝ̱. ܘܢܶܒܗܰܬ ܣܳܦܪܳܐ ܘܕܳܪܽܘܫܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ ܠܝܰܠܕܶܟܝ̱ ܗ̄ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܢܰܘܣܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܝܰܘܢܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܠܢܶܫܪܳܐ: ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܶܡܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ: ܕܒܶܟܝ̱ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ. ܗܳܐ ܟܽܠ ܐܶܡ̈ܘܳܢ ܒܚܰܕܘܳܐ ܡܰܘܪ̈ܒܳܢ: ܠܕܰܟܝܽܘܬܶܟܝ̱ ܒܺܝܪܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܐܳܘ ܕܰܫܘܰܝܬܝ̱ ܘܰܛܥܶܢܬܝ̱ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܝ̱. ܠܰܛܥܺܝܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܕܰܐܝܢܶܩܬܝܺܘ̄ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ̱: ܠܰܡܬܰܪܣܶܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܠܶܟܝ̱ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܠܶܟܝ̱ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ: ܐܶܡܶܗ ܕܺܐܝ̣ܬܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܠܶܟܝ̱ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܐܳܘ ܟܠܺܝ̣ܠܳܐ ܕܥܽܘܫܢܰܢ ܪܰܒܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܝ̣ܬܳܐ

ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܠܢܶܫܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ: ܐܳܘ ܒܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܒܩܶܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܬܪܰܒܶܐ: ܐܳܘ ܩܺܝܬܳܪ ܩܳܠ̈ܶܐ ܕܫܰܬܺܝܩ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܦܩܽܘܕ ܠܺܝ ܕܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ: ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܪܶܬܡܶܗ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܨܒܺܝ ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܠܳܟ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ

ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܢܰܘܣܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܒܺܝܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܫܪܳܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܕܢܶܫܪܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܢܰܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܐ ܒܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl