ܩܘܠܣ̈ܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܡܶܫܬܰܡܠܐܶ ܒܝܽܘܡ 26 ܕܟܳܢܘܢ ܩܕܝܡ

ܩܝܢܬܐ ܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ. ܘܡܰܠܟܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܘܳܬܶܟ̈ܝ̱ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦܝܺܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܳܐܠ̈ܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀


ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ

ܐܶܬܢܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܘܕܶܐܡܰܪ ܫܰܪܒܶܟ̣ܝ̱ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ̣ܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܺܝܬ̣ܰܝܟܝ̱܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱܇ ܐܶܡܪܰܬ̣ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܝ̱܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܘܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ̱ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܫܳܥ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒ ܠܶܟ̣ܝ̱܀

ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ̣ ܕܰܘܝܕ܇ ܚܳܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟ̣ܪܳܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܨܠܽܘܬ̣ܶܟ̣ܝ̱ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܝܢܰܢ

ܚܰܝܶܠܬܳܢܝ̱ ܘܰܛܥܶܢܬܳܟ ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܟܰܕ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܠܝ̣ ܫܽܘܒܚܳܟ: ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܟܪܝܺܟܳܐ ܠܶܗ ܠܐܘܪܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܶܫܬܳܐ ܓܶܦ̈ܝ̣ܢ ܛܳܝܣܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗ. ܦܩܽܘܕ ܠܗܽܘܢ ܕܬܳܠܶܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܘܢ: ܕܐܶܥܘܽܠ ܡܳܪܝ ܘܐܶܒܪܽܘܟ ܘܐܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ: ܘܐܶܬܶܠ ܠܳܟ ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܡܽܘܢ ܐܶܩܪܶܝܟܝ̱ ܐܳܘ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܫܡܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܐܶܟܰܢܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܐ ܪܓܺܝܫ ܐܢܳܐ. ܒܬܘܠܬܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟܝ̱: ܒܪܳܐ ܝܺܢܶܩ ܡܶܢܶܟܝ̱. ܐܶܡܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟܝ̱ ܒܬܘܠܰܝ̈ܟܝ̱ ܩܰܝܳܡܝܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܐ ܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܶܟܝ̱. ܘܢܶܒܗܰܬ ܣܳܦܪܳܐ ܘܕܳܪܘܫܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ ܠܝܰܠܕܶܟܝ̱ ܗ̄ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܕܒܳܨܶܐ ܠܗ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܢܰܘܣܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ. ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܝܰܘܢܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܠܢܶܫܪܳܐ: ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܶܡܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ: ܕܒܶܟܝ̱ ܐܠܰܗܳܐ ܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ. ܗܳܐ ܟܽܠ ܐܶܡ̈ܘܳܢ ܒܚܰܕܘܳܐ ܡܰܘܪ̈ܒܳܢ: ܠܕܰܟܝܘܬܶܟܝ̱ ܒܺܝܪܰܬ ܩܘܕܫܳܐ܀

ܐܳܘ ܕܰܫܘܰܝܬܝ̱ ܘܰܛܥܶܢܬܝ̱ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܝ̱. ܠܰܛܥܺܝܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܕܐܰܝܢܶܩܬܝܺܘ̄ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ̱: ܠܰܡܬܰܪܣܶܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܠܶܟܝ̱ ܐܝܺܩܳܪܳܐ ܘܠܶܟܝ̱ ܪܘܡܪܳܡܳܐ: ܐܶܡܶܗ ܕܐܝ̣ܬܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܠܶܟܝ̱ ܩܘܠܳܣܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܐܳܘ ܟܠܝ̣ܠܐܳ ܕܥܘܫܢܰܢ ܪܰܒܳܐ܀


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܝ̣ܬܳܐ

ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ: ܠܢܶܫܪܳܐ ܥܰܬܝ̣ܩ ܝܰܘܡ̈ܬܳܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܘܒܚܳܐ. ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܒܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܥܰܬܝܪܳܐ ܕܰܒܩܶܢܳܐ ܙܥܘܪܳܐ. ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܬܪܰܒܶܐ. ܐܳܘ ܩܺܝܬܳܪ ܩ̈ܠܐܶ ܕܫܰܬܝ̣ܩ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܦܩܽܘܕ ܠܝ̣ ܕܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ. ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ: ܪܶܬܡܗ ܠܰܟܪ̈ܘܒܶܐ: ܨܒܺܝ ܘܐܶܡܰܠܶܠ ܠܳܟ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܩܶܪܒܰܬ

ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܢܰܘܣܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܘܽܕܫܳܐ: ܒܝܺܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܫܪܳܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܕܢܶܫܪܶܐ ܚܘܒܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܢܰܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܐ ܒܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl