ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܩܝܢܬܐ ܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܢܶܚܕܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܕܽܘܨ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̄܀

ܦܬܓܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܨܦܪܐ:

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ ܗ̄܀

ܬܒܪܬ‌ܐ:

ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀


ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܡܕܰܫܢܺܝܢܰܢ ܠܓܰܐܝܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܬܰܩܺܝܦ ܥܽܘܫܢܳܐ. ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܙܳܟ̣ܽܘܬ̣ܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܝܺܣܪܳܐܝܠ܀

ܟܰܕ ܡܥܰܢܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ. ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܠܝܰܗ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ. ܠܺܐܝܠ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܫܰܒܰܚܘ̱ ܫܰܒܰܚܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ. ܠܺܐܝܠ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܙܰܡܰܪܘ̱ ܙܰܡܰܪܘ̱ ܙܰܡܰܪܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܠܺܐܝܠ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ܀


ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܩܳܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܐܪܥܶܗ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܬܗܰܪ ܒܶܗ ܘܰܩܪܶܒ ܕܰܢܫܰܐܠܝ̣ܺܘܗܝ: ܡܳܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ: ܕܣܽܘܡܳܩܺܝ̈ܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟ. ܘܰܬܪܺܝܥ ܣܶܛܪܳܟ ܘܰܡܒܰܙ̈ܥܳܢ ܐܺܝ̣̈ܕܰܝܟ: ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܕܳܫܶܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܺܝ̣ܬ. ܘܩܺܐܪܣܳܐ ܐܰܪܥܶܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܐܶܬܦܰܠܦܠܶܬ ܗ̄ ܘܩܳܡܶܬ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ܀


ܠܘܛܢܝܐ ܒܩ̄: ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

ܩܳܡ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܩܳܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܩܳܡ ܒܢܶܨܚܳܢܳܐ: ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ܀

ܙܳܥ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ: ܬܪܰܨ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܫܪܶܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܡܳܛܘ̱ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܢܦܰܠܘ̱ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܠܕܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ܀

ܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܠܰܐܬܪܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ: ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪܶܗ: ܘܩܳܡ ܟܰܕ ܢܰܨܺܝܚ ܒܰܬܠܺܝ̣ܬܳܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܕܳܫܬ ܥܽܘܩܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܒܰܐܬܪܶܗ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܣܚܰܦܬܳܗ̇ ܠܗܰܘܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܀


ܠܙܘܝܚܐ ܒܩ̄: ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ

ܢܦܰܩ ܚܰܣܝܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܩܰܝܳܡܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܥܰܠ ܦܽܘܡܶܗ. ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܬܡܰܗܘ ܗܘܰܘ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ. ܕܰܚܙܰܐܽܘܗܝ ܕܰܢܦܰܩ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܩܰܝܳܡܺܝܢ. ܘܰܩܒܺܝܪܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ. ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܶܐܬܡܰܨܰܥܘ ܗܘܰܘ ܘܩܳܡܘ. ܗܳܐ ܚܬܳܡ̈ܶܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܠܳܐ ܡܚܰܒܠܺܝ̣ܢ: ܘܰܩܒܺܝܪܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

ܡܛܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܕܒܶܗ ܕܳܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܩܳܡ ܕܰܡܟܳܐ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ. ܘܰܡܥܰܛܰܦ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܦܪܰܩܬܶܗ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܘܗܶܦܟܰܬ ܟܰܕ ܢܳܨܚܳܐ: ܩܶܫܬܶܗ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܣܳܢ̈ܰܐܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ܀


ܐܚܪܢܐ ܠܙܘܝܚܐ ܒܩ̄: ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܩܳܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܐܪܥܶܗ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܬܗܰܪ ܒܶܗ ܘܰܩܪܶܒ ܕܰܢܫܰܐܠܝ̣ܺܘܗܝ: ܡܳܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ: ܕܣܽܘܡܳܩܺܝ̈ܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟ. ܘܰܬܪܺܝܥ ܣܶܛܪܳܟ ܘܰܡܒܰܙ̈ܥܳܢ ܐܺܝ̣̈ܕܰܝܟ: ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܕܳܫܶܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܺܝ̣ܬ. ܘܩܺܐܪܣܳܐ ܐܰܪܥܶܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܐܶܬܦܰܠܦܠܶܬ ܗ̄ ܘܩܳܡܶܬ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܢܚܶܬܘ: ܟܰܕ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܐ̱ܡܰܪܘ ܠܰܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ: ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܡܽܘܢ ܒܳܥܶܝܬܽܘܢ: ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܘܬܳܐ: ܕܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܣܰܩܪܳܐ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ: ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܫܒܰܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܫܠܳܡܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ. ܘܗܰܝܡܶܢ ܬܳܐܘܡܰܐ: ܘܶܐܫܬܰܪܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܐܶܒܠܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܡܚܰܦܰܝ ܪܺܝܫܶܗ ܕܩܰܝܳܦܳܐ: ܘܰܐܒܺܝܠܳܐ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܥܳܩܬܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܗܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܒܶܗ ܬܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܫܰܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ. ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗ̇: ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇: ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀


ܠܙܘܝܚܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ:

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܢܶܗܪܰܬ ܬܺܒܶܝܠ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇: ܒܚܰܝܳܐ ܕܶܐܬܡܢܺܝ ܒܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܫܠܰܚ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘ̈ܡܳܬ ܩܰܝܣܳܐ: ܘܩܳܡ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܒܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܣܚܰܦ ܫܽܘܪܳܐ ܕܒܰܪܬ ܐܰܒܕܳܢܳܐ: ܘܰܫܪܳܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܓܶܢܣܰܢ ܗ̄܀

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝ̣ܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗ̄܀


ܗܫܐ ܚܙܝ ܛܟܣܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ


ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܗܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܩܛܺܝ̣ܠܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܐ ܒܰܗܺܝܬ ܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܪܳܡ ܩܳܠܳܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ: ܘܚܰܕܺܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ

ܢܗܰܡ ܒܰܫܝܽܘܠ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ. ܘܰܪܥܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܨܡܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ ܒܚ̈ܶܙܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܥܪܰܩ ܠܺܠܝܳܐ ܕܥܰܡܛܳܢܳܐ. ܩܢܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ: ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܐܰܟܪܶܙ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܶܐܫܬܪܺܝܘ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܩܳܡ ܒܰܬܠܺܝ̣ܬܳܝܳܐ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܨܳܠܘܽܒ̈ܶܐ܀

ktobesuryoye.nl